Nowa definicja pielęgniarki szkolnej? 15 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania.

 

Dotychczasowe regulacje prawne:

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą


(Dz. U. Nr 282, poz. 2814 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 379)

- wyciąg -

§ 4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:
 1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 2) lekarz dentysta;
 3) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej "pielęgniarką", albo higienistka szkolna.


 

Propozycja nowych rozwiązań w zakresie pojęcia pielęgniarki szkolnej zawarta w nowelizacji powyższego rozporządzenia:

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia .............................. 2009 r.
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

- wyciąg -

§ 3.


Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują:

 

1) właściwy dla ucznia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarz dentysta;
3) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, zwana dalej "pielęgniarką", albo higienistka szkolna;
4) w stosunku do osób objętych indywidualnym nauczaniem, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Mariusz Mielcarek