Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy.12 KOMENTARZY.

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniareki położnych.

"Art. 60. 1. Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) karę pieniężną;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej na okres od 1 roku do 5 lat;
5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu od 1 roku do 5 lat;
6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;
8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Sąd pielęgniarek i położnych orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 lub 7 może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.
Art. 61. 1. W przypadku orzeczenia kary przewidzianej w art. 60 ust. 1 pkt 4-8 sąd pielęgniarek i położnych może zarządzić opublikowanie orzeczenia w biuletynie właściwej okręgowej izby.
4. W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujący czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sąd pielęgniarek i położnych orzeka kary, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1-3.
Art. 62. 1. Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1 000 do 10 000 zł.
2. Karę pieniężną orzeka się samoistnie lub obok kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 4-7."

W uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo zdrowia prezentuje w przedmiotowej kwestii poniższy pogląd:

"Postulowane ustawowe usankcjonowanie regulacji odpowiedzialności zawodowej niewątpliwie wzmocni jej znaczenie na płaszczyźnie prewencji indywidualnej jak i generalnej. Z uwagi na fakt, iż postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest szczególnym przypadkiem postępowania penalnego proponowany w projekcie model procedury urzeczywistniającej odpowiedzialność zawodową pielęgniarek i położnych respektuje podstawowe zasady rządzące postępowaniem karnym. Rozszerzeniu ulega przy tym sam katalog kar, które mogą zostać wymierzone osobie podlegającej odpowiedzialności zawodowej w razie autorytatywnego potwierdzenia przewinienia zawodowego (chodzi przede wszystkim o karę pieniężną). Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej. Z pewnością istnieją bowiem takie przewinienia, w związku z dopuszczeniem się których celowe staje się wymierzanie właśnie kary o charakterze bezpośrednio majątkowym. Brak tego rodzaju sankcji w aktualnej sytuacji był źródłem istotnych trudności przy doborze adekwatnego środka oddziaływania w przypadku przewinień zawodowych o średnim stopniu społecznej szkodliwości. Stosownej modyfikacji ulega także właściwość sądu rozpatrującego odwołanie od zapadłego rozstrzygnięcia sądu odpowiedzialności zawodowej."

Warto wiedzieć jakie kary przewidywała ustawa o pielęgniarstwie z 1935 roku:

"IV. Postanowienia karne.

Art. 21. 1. Winny przekroczenia art. 5 ust. (1) i (2), art. 6 ust. (4) i art. 10 podlega karze aresztu do 3 miesięcy i grzywny do 3.000 złotych lub jednej z tych kar, jeżeli za czyny te nie grozi kara surowsza.

2. Do orzekania powołane są powiatowe władze administracji ogólnej."

W ustawie o izbach lekarskich zapisano:

"Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w chwili wydania orzeczenia w pierwszej instancji."

Obecnie wysokość kary: od 1 093 zł do 13 120 zł. Przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym za wrzesień 2009 roku - 3 280,09 zł - przypis redakcji Portalu.  

 

Jakie jest stanowisko samorządu zawodowego w przedmiotowej sprawie? Zobacz tutaj. Jakie jest Wasze zdanie w zakresie katalogu kar zaproponowanych w projekcie ustawy? Czy instytucja kary finansowej jest akceptowalna?

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Projekt nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych . . .

Aktualności według działów - nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i PołożnychCry?

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanieSmile!

Zamów teraz wysyłkę najpopularniejszych artykułów na Portalu. Redakcja Portalu będzie Tobie przesyłać poniedziałkowe i środowe oraz w piątek wekendowe wydanie Serwisu Informacyjnego na Twoją skrzynkę pocztową.

 

 Teraz tutaj Zamów