Jesteś pielęgniarką zespołu ratownictwa medycznego lub wykonujesz zadania pielęgniarki - dyspozytora medycznego? Zobacz jakie są możliwości bezpłatnych szkoleń z UE w 2010 roku. Na ten cel przeznaczono miliony złotych! 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarka systemu.

 

Pielęgniarki wykonujące zadania w obszarze ratownictwa medycznego mogą skorzystać z dwóch projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej.

Po pierwsze - pielęgniarki wykonujące zadania dyspozytora medycznego zainteresuje możliwość podniesienia kwalifikacji w ramach projektu "Wsparcie sytemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medzycznych". W ramach tego projektu około 1920 dyspozytorów medycznych ma ukończyć obowiązkowe kursy doskonalące. Bowiem należy wiedzieć, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nałożyła na osoby wykonujące zadania dyspozytora medycznego obowiązek doskonalenia zawodowego. Zasady tego doskonalenia określił minister zdrowia w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 2007 roku. Właśnie tam jest mowa o "kursie doskonalącym" - zobacz program tego kursu.

Realizacją projektu ma zajmować się Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na cały projekt, który zakłada nie tylko szkolenia dla dyspozytorów medycznych (szkolenia obejmą także 8 500 ratowników medycznych w zakresie kursu doskonalącego oraz 200 lekarzy ukończy cykl szkoleń specjalizacyjnych) przeznaczono 36 mln złotych.

CMKP w Warszawie w dniu 3 grudnia 2009 roku oglosiło postępowanie przetargowe na przeprowadzenie w 2010 roku  12 edycji kursu doskonalącego - przy założeniu grup 20 osobowych. Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 8 stycznia 2010 roku. Po wyborze organizatorów kursu rozpocznie się rekrutacja uczestników, a następnie realizacja kursów doskonalących.

Po drugie: natomiast w ramach projektu "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polse - wsparcie kształcenia podyplomowego" szkolenia odbędzie  około 3 500 pielęgniarek.  Szkolenia bezpłatne w ramach, którego będzie można ukończyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Ponadto 1 100 uczestników kursu kwalifikacyjnego będzie mogło ukończyć także kurs specjalistyczny resustytacja krążeniowo - oddechowa (którego ukończenie jest warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego). Z kształcenia będą mogły skorzystać osoby zarówno zatrudnione w Systemie Ratownictwa Medycznego, jak i osoby spoza Systemu. Projektem zostaną objęte pielęgniarki/pielęgniarze, spełniający podstawowe wymogi formalne do uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym (roczny staż pracy w zawodzie i prawo wykonywania zawodu) oraz kursie specjalistycznym (trzymiesięczny staż pracy w zawodzie i prawo wykonywania zawodu).

Ten projekt będzie realizowało Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. W procedurze przetargowej zostaną wyłonieni organizatorzy kursów. Następnie rozpocznie się rekrutacja uczestników szkoleń.

Natomiast na 29 stycznia 2010 roku zaplanowana jest konferencja "promocyjno-informacyjna dla decydentów systemu i organizatorów kształcenia podyplomowego oraz warsztatów roboczych dla organizatorów kursów".

Oba projekty mają być realizowane do końca 2014 roku.

Mariusz Mielcarek

Chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie bezpłatnych szkoleń dla dyspozytorów medycznych oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego finansowanych ze środków UE?

Zapisz się tutaj.