Przeczytaj wystąpienie redakcji Portalu i Gazety do ministra zdrowia. W sprawie pojawia się . . . ksiądz proboszcz oraz dzielnicowy. 5 KOMENTARZY.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

Dotyczy: zniesienia narzuconej przez Ministra Zdrowia, a stosowanej przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie uciążliwej procedury odbioru  przez pielęgniarki i położne dyplomu specjalisty po zdaniu egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 10r ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 151, poz. 1217).

 

Szanowna Pani Minister!

 

Zgodnie z zatwierdzonym 7 stycznia 2004 roku przez ministra zdrowia regulaminem egzaminu państwowego osoby, które zdały pomyślnie przedmiotowy egzamin, powinny osobiście odebrać dyplom specjalisty. W § 23 pkt 5 regulaminu „dopuszcza się możliwość odbioru dyplomu przez osobę upoważnioną, o ile ta osoba przedstawi stosowne upoważnienie ...”.   
Należy zwrócić uwagę na katalog osób, które są według obecnie obowiązującego regulaminu (załącznik nr 5), uprawnione do poświadczenia zgodności podpisu osoby upoważniającej do odbioru dyplomu. Na ten zamknięty katalog składają się: „organizator kształcenia albo przewodnicząca(y)  okręgowej rady pielęgniarek  i położnych albo radca prawny albo notariusz”.
Powyższa regulacja  to kuriozum  idealnie wpisujące się w „radosną twórczość urzędniczą”, która nie ma żadnych podstaw prawnych, gdyż instytucję upoważnienia regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
Dlatego autorom  opisanej powyżej absurdalnej regulacji należałoby  zadać pytanie: dlaczego poprzez zastosowanie zamkniętego katalogu osób, pozbawili kompetencji poświadczania zgodności podpisu np. księdza proboszcza lub dzielnicowego?

Zwracam się do Pani Minister z wnioskiem o zniesienie powyższej procedury poprzez zmianę przedmiotowego regulaminu tak,  aby było możliwe przesyłanie stosownych dyplomów na adres korespondencyjny wskazany przez uczestników egzaminu państwowego. Taka procedura odbioru dokumentów jest stosowana z powodzeniem przez wiele instytucji rządowych oraz samorządowych i jest zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

 

                                                   Z poważaniem

                                                      Mariusz Mielcarek

                                                     Redaktor Naczelny

                                                    Portalu i Gazety

                                                   Pielęgniarek i Położnych