Interesujący! Dający do myślenia! Warto przeczytać! Pismo położnej do Naczelnej Izby PiP oraz do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego PiP.

Pielęgniarstwo i położnictwo.

Panie  Mariuszu w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przesyłam wystosowany przeze mnie formalny wniosek do NIPiP  i OZZPiP. Oto jego treść:

Wnoszę formalny wniosek jako  członek  korporacji  zawodowej o,

aby na podstawie zapisów zawartych w dyrektywach unijnych dotyczących ochrony zdrowia i pracowników sektora zdrowotnego w UE  a w szczególności dotyczących pielęgniarek i położnych,  

1. zdobycie i upublicznienie [również umieszczenie na stronie internetowej NIPiP] danych dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych obowiązujących w UE,
2. zdobycie i upublicznienie danych dotyczących standardów zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach pracy np. OIOM, kardiologia, neurologia, położnictwo itd. w krajach unijnych - chodzi głównie o liczbę pielęgniarek czy położnych przypadających na poszczególne stanowiska pracy,
3. przedstawienie informacji w zakresie tygodniowego czasu pracy pielęgniarki i położnej obowiązujący w UE,
4. podanie liczby łóżek przypadających na populacje mieszkańców w krajach unijnych,
5. zaprezentowanie przepisów BHP dotyczących wykonywania czynności pielęgniarskich i położniczych a w szczególności dźwigania, sprzętu niezbędnego do pomocy  do wykonywania poszczególnych czynności itd.,

Niniejsze informacje są bardzo ważne dla naszej grupy zawodowej ponieważ pozwolą realnie uzmysłowić stan faktyczny  jaki jest w Unii Europejskiej i w Polsce.

Mając takie dane jesteśmy w stanie rozpocząć rozmowy na siłę argumentów a nie argumenty siły.

Jako tak duża korporacja zawodowa w Polsce mamy obowiązek zacząć  realną walkę z decydentami łącznie z pozwaniem Rządu Polskiego do Strasburga za dyskryminację oraz nie zastosowanie się do dyrektyw unijnych dotyczących naszych grup zawodowych.

Nadszedł już czas by przestać bawić się w tworzenie kolejnych komisji, zespołów, grup jak by ich nie nazwał, które de facto niczemu nie służą i nic tak naprawdę nowego nie wnoszą, a wnioski z tychże zespołów czy komisji przez decydentów nie są brane pod uwagę a tylko jest marnowany czas i sytuacja naszych zawodów się pogarsza i doprowadza do patologii i zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w placówkach ochrony zdrowia.

Dotychczasowe działania NIPiP tak naprawdę nic konstruktywnego w poprawę bytu naszych zawodów nie wniosły. Czas by zacząć odważnie stawiać czoła i zacząć realna walkę na argumenty włącznie z poruszaniem prokuratury, trybunału konstytucyjnego, trybunału w Strasburgu itp działaniom prawnym.

Kolejny wniosek to zintensyfikowanie działań zmierzających do utworzenia ścieżki kształcenia umożliwiająca przekwalifikowanie się położnym do zawodu pielęgniarskiego. Sytuacja położnych w Polsce jest bardzo trudna, jest to grupa zawodowa o największym odsetku bezrobocia na rynku usług medycznych i mająca tak naprawdę niewielkie szanse obecnie na zatrudnienie. Umożliwienie tej grupie zawodowej przezawodowienie byłoby z korzyścią dla całego systemu ochrony zdrowia. Będąc dwuzawodowcem miałyby większe szanse na zatrudnienie i byłyby prawidłowo wykorzystane w tym tak trudnym rynku pracy. Wbrew pozorom nie jest tak mała liczba położnych które  zdecydowałyby się na przezawodowienie, które jest dość powszechne w Krajach Unijnych.

Kolejna sprawa to  umożliwienia skorzystania z bezpłatnego podniesienia poziomu wykształcenia na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych które obecnie nie są na rynku usług a mianowicie są na urlopach wychowawczych, rentach chorobowych, bezrobotne lub które mają dłuższą  przerwę w wykonywaniu zawodu. Pieniądze o które tak bardzo walczył samorząd pielęgniarek i położnych oraz związki zawodowe miały w swoich założeniach aby KAŻDA  PIELĘGNIARKA i POłOŻNA mogły skorzystać z bezpłatnego kształcenia. Zapisy unijne nie mówią, że wyłącznie pracujące  mają prawo do korzystania z tej formy kształcenia, jak również rozporządzenie MZ. Obecnie uniemożliwianie korzystania z bezpłatnego kształcenia tej grupie wymienionej wyżej jest DYSKRYMINACJĄ tej części koleżanek. Powstał jakiś absurd że te co nie pracują nie mają możliwości bezpłatnie dokształcać się - to jest patologia.

To są poważne problemy aktualnie nas nurtujące i wymagające szybkich i zdecydowanych działań.

W związku z powyższym proszę o przyjęcie mojego wniosku i  udostępnienie mi wszystkich danych wykazanych w tymże wniosku oraz odpisanie jakie będą powzięte decyzje

Z poważaniem

Anna Ufnal
Polska Położna