Zobacz uchwałę Naczelnej Rady PiP w sprawie reprezentowania stanowiska samorządu przed Trybunałem Konstytucyjnym w rozprawie o uznanie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego za niekonstytucyjną.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 146/V/2010
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją m.in. art. 7 ust. 1 oraz art. 44
ust. 2 ustawy o z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych


Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. Nr 41 poz. 178 - zmiany Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110 i Nr 91 poz. 410, z 1998 Nr 106 poz. 668, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268, z 2002 r., Nr 240, poz. 2052, Nr 153 poz. 1271 i Nr 62 poz. 559, z 2004 r. Nr 92 poz. 885, z 2007 r. Nr 176 poz.
1237) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych upoważnia p. Elżbietę Buczkowską – Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do przygotowania stanowiska Naczelnej Rady będącego odpowiedzią na pytania Trybunału Konstytucyjnego w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją m.in. art. 7 ust. 1 oraz art. 44 ust. 2 ustawy o z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uznaje potrzebę uzyskania statusu uczestnika w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym toczącym się z ww. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich i upoważnia p. Elżbietę Buczkowską – Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do podjęcia stosownych działań w tym celu.
§ 3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia sfinansować koszt obsługi prawnej świadczonej w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                             Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski                    Elżbieta Buczkowska

 

Zobacz także:

5 kwietnia 2010 roku - Informacja w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z konstytucją obowiązkowej przynależności do izb pielęgniarek i położnych.