Okrutne prawo! Dlaczego Prezes Naczelnej Izby PiP oraz przewodnicząca okręgowej izby zostały pozbawione możliwości odbycia dofinansowanych studiów pomostowych?

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych 2010.

Na dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych mogą zostań zakwalifikowane pielęgniarki i położne, które faktycznie są zatrudnione w zawodzie pielęgniarki / położnej. 

Wobec powyższego z możliwości odbywania dofinansowanych studiów pomostowych zostały pozbawione pielęgniarki i położne, które pełnią funkcje w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, a charakter wykonywanych obowiazków nie pozwala im na równoczesne  podjęcie  pracy zawodowej jako pielęgniarka i położna. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby np. osoba pełniąca funkcję Prezesa Naczelnej Rady PiP lub przewodniczącej okręgowej izby, oprócz pracy w samorządzie podjęła pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Podnoszenie w tym momencie wysokości miesięcznych zarobków (10 - 13 tys. złotych) wymienionych powyżej osób pełniących funkcje w samorządzie jest nie na miejscu, bowiem z dofinansowanych studiów pomostowych powinna mieć możliwość skorzystania każda pielęgniarka lub położna i nie powinno być to uwarunkowane pełnieniem funkcji w samorządzie zawodowym lub jej dochodami. Natomiast wymaganie od wyżej wymienionych osób podjęcia pracy w zawodzie za wynagrodzeniem np. 2 tys. złotych miesięcznie, aby mogły zostać zakwalifikowane na dofinansowane studia pomostowe jest niegodziwością!

Sytuacja osób pełniących funkcję Prezesa Naczelnej Izby PiP lub przewodniczącej okręgowej rady może być szczególnie trudna w kontekście jeszcze jednego uwarunkowania. Otóż pełnienie powyższych funkcji w swietle obowiązujacej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie jest wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej. Dlatego pełnienie funkcji Prezesa lub przewodniczącej przez dwie po sobie następujące kadencje powoduje przerwę w wykonywaniu zawodu. Natomiast zgodnie z ustawą o naszych zawodach pielęgniarka lub położna, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat musi przejść przeszkolenie. Sytuacja jeszcze się komplikuje, kiedy wbrew regulacjom prawnym przewodniczacą izby jest osoba, która pełni tą funkcję trzecią kadencję. Wtedy taka osoba będzie miała 15 lat przerwy w wykonywaniu zawodu.

Należy w tym miejscu zauważyć, że odbycie przez pielęgniarkę lub położną z ponad 5 letnią przerwą w wykonywaniu zawodu studiów pomostowych, zwalnia ją z obowiązku odbycia przedmiotowego przeszkolenia.

Zgodnie z powyższym należy podsumować, że osoba na stanowisku Prezesa Naczelnej Izby PiP oraz przewodniczacej izby nie dość, że jest pozbawiona możliwości odbycia dofinansowanych studiów pomostowych (co naraża je na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z czesnym za płatne studia), to jeszcze ta sytuacja przyczynia się do tego, że osoby te są narażone na odbycie przeszkolenia dla pielęgniarek z przerwą w wykonywaniu zawodu!

Wyjściem z tej patowej sytuacji byłoby zatrudnienie się Prezesa Naczelnej Rady PiP oraz przewodniczącej izby np. w szpitalu. Chociaż może wtedy osoba taka była by bliżej rzeczywistych problemów pielęgniarek i położnych oraz polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

A z drugiej strony jak postrzegacie sytuację kiedy osoba reprezentująca  korporację zawodową, w kontekście powyższego wywodu może nie mieć  uprawnień do wykonywania zawodu? Bowiem, aby wykonywać ponownie zawód pielęgniarki lub położnej musi przejść przeszkolenie.

Zapraszam do merytorycznej dyskusji

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe pielęgniarek i położnych