202 dni potrzebowała minister Ewa Kopacz i urzędnicy Departamentu Pielęgniarek i Położnych na dostosowanie polskich regulacji prawnych do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 roku o skróceniu trwania studiów pomostowych polskich pielęgniarek i położnych. Zobacz na jakich zasadach mogą zostać zaliczone zajęcia praktyczne ze względu na staż pracy, posiadanie specjalizacji lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

.

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

Studia pomostowe - fikcyjne praktyki zawodowe w sądzie - ten artykuł czytano ponad 5 000 razy!

.

Zobacz poniższy akt prawny w dotychczasowym brzmieniu

.

Uchwała Nr 9/III/2010
z dnia 10 czerwca 2010 roku
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego
w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrówNa podstawie § 3 ust. 4 i 5, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 65, póz. 420) ustala się co następuje:

§ 1.


Zaliczenie udokumentowanego doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może nastąpić pod warunkiem, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach programu nauczania trwały będą nie krócej niż:

1) w stosunku do pielęgniarek:
- 525 godzin -w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt l lit. a rozporządzenia, (dotychczas było to 410 godzin - przypis redakcji Portalu)
- 603 godziny-w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. c rozporządzenia,
- 496 godzin - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. d rozporządzenia,
- 165 godzin - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. e rozporządzenia,
2) w stosunku do położnych:
- 370 godzin w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit a rozporządzenia,
- 272 godziny w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit b rozporządzenia.

 

§2.


Zaliczeniu na kierunku pielęgniarstwo zajęć praktycznych i praktyk zawodowych podlegają:

(1) Udokumentowane okresy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej:
- w oddziale zgodnym z dziedziną pielęgniarstwa - upoważnia do zwolnienia w całości z tej dziedziny pielęgniarstwa,
- w miejscu aktualnego zatrudnienia upoważnia do zwolnienia:
1/ z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
2/ z podstaw pielęgniarstwa – potwierdzone wdrożeniem zmiany doskonalącej opiekę pielęgniarską,
- zatrudnienie w ramach stażu / rotacji w zakładzie macierzystym lub w ramach doskonalenia zawodowego - upoważnia do zwolnienia z dziedziny pielęgniarstwa, w której staż się odbywał.
- z pokrewnych dziedzin pielęgniarstwa na podstawie analizy rodzaju świadczonych usług w danym oddziale, np.:
a. zatrudnienie w oddziale chorób wewnętrznych, w którym leczeni są pacjenci z schorzeniami neurologicznymi, geriatrycznymi, niepełnosprawni upoważnia do zwolnienia z odbywania zajęć z tych dziedzin pielęgniarstwa,
b. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki medycznej o profilu chorób wewnętrznych - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa internistycznego,
c. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki o profilu chirurgicznym - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa chirurgicznego,
d. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki o profilu pediatrycznym - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia pielęgniarstwa pediatrycznego,
(2) Ukończone przez pielęgniarki specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa:
- pediatrycznego, chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, psychiatrycznego, geriatrycznego, neurologicznego, opieki paliatywnej- upoważnia do zwolnienia w całości z tych dziedzin pielęgniarstwa,
- zachowawczego - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego i neurologicznego,
- geriatrycznego - upoważnia w całości do zwolnienia z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego, 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych i opieki paliatywnej oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa psychiatrycznego,
- psychiatrycznego - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa psychiatrycznego i 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa geriatrycznego,
- ratunkowego - upoważnia w całości do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15 %(poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego i pielęgniarstwa pediatrycznego,
- onkologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z opieki paliatywnej i 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych
- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej i 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) opieki paliatywnej,
- opieki długoterminowej - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa geriatrycznego, internistycznego, opieki paliatywnej oraz 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
- w ochronie zdrowia pracujących, w środowisku nauczania i wychowania - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej,
- kardiologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego,
- nefrologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego, 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego, 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego,
- diabetologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa pediatrycznego i podstawowej opieki zdrowotnej,
- epidemiologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego, z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia,
- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego,
- operacyjnego – upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego,
(3) Ukończone przez pielęgniarki kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:
- anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, psychiatrycznego, opieki paliatywnej - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z tych dziedzin pielęgniarstwa,
- zachowawczego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego i neurologicznego,
- psychiatrycznego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa psychiatrycznego i 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa geriatrycznego,
- pielęgniarstwa ratunkowego - upoważnia w 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego,
- onkologicznego - upoważnia do zwolnienia w 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z opieki paliatywnej, w 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego,
- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia po 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej,
- opieki długoterminowej upoważnia do zwolnienia po 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa geriatrycznego, internistycznego, opieki paliatywnej,
- w ochronie zdrowia pracujących i środowisku nauczania i wychowania - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej,
- nefrologicznego z dializoterapią - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego,
- opieki długoterminowej upoważnia do zwolnienia po 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E)z pielęgniarstwa internistycznego, geriatrycznego i opieki paliatywnej oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) rehabilitacji niepełnosprawnych,
- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego,
- operacyjnego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego.

 

§3.


Zaliczeniu na kierunku położnictwo zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
podlegają:

(1) Udokumentowane okresy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej:
- w oddziale zgodnym z dziedziną pielęgniarstwa - upoważnia do zwolnienia w całości z tej dziedziny pielęgniarstwa,
- w miejscu aktualnego zatrudnienia upoważnia do zwolnienia z promocji zdrowia,
- zatrudnienie w ramach stażu / rotacji w zakładzie macierzystym lub w ramach doskonalenia zawodowego - upoważnia do zwolnienia z dziedziny pielęgniarstwa, w której staż się odbywał.
(2) Ukończone przez położne specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa:
- położniczego - upoważnia do zwolnienia w całości z praktyki w zakresie technik położniczych i prowadzenia porodu, położnictwa i opieki położniczej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz 50% z ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: metod diagnostycznych w położnictwie i ginekologii),
- ginekologicznego - upoważnia do zwolnienia z całości z praktyki w zakresie ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: onkologii ginekologicznej),
- położniczo-ginekologicznego - upoważnia do zwolnienia z praktyki w całości z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym 50% z onkologii ginekologicznej), położnictwa i pielęgniarstwa położniczego, technik położniczych i prowadzenia porodu, neonatologii i opieki neonatologicznej,
- opieki przed i okołoporodowej - upoważnia do zwolnienia z praktyki w całości z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej, położnictwa i opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, neonatologii i opieki neonatologicznej,
- środowiskowego/ rodzinnego upoważnia do zwolnienia w całości z podstawowej opieki zdrowotnej, po 50 % z zakresu technik położniczych i prowadzenia porodu i z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: onkologii ginekologicznej)
- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z zakresu neonatologii i opieki neonatologicznej oraz pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.
(3) Ukończone przez położne kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:
- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia po 25% z podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym onkologii ginekologicznej), technik położniczych i prowadzenia porodu oraz położnictwa i opieki położniczej.

 

§4.


Uchyla się Uchwałę Nr 24/04 Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów.

§5.


Uczelnia dokonując zwolnień z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii KRASZM.

§6.


KRASZM opiniuje wnioski złożone w formie pisemnej i w formie elektronicznej arkusza kalkulacyjnego Programu Excel (płyta CD) w oparciu o w/w kryteria i załącznik Nr l A; 1B; 1C do uchwały.

1) Wzór wniosku kwestionariusza zbiorczego części zajęć praktycznych praktyk zawodowych na studiach pomostowych stanowi załącznik nr l A do uchwały.
2) Wzór wniosku Kwestionariusza imienno –przedmiotowego zaliczenia części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pomostowych stanowi załącznik nr l B do uchwały.
3) Wzór wniosku Kwestionariusza obrazującego wymiar godzin realizowanych na poszczególnych poziomach studiów oraz liczbę studentów stanowi załącznik nr 1C do uchwały.

 

§7.


KRASZM w ramach monitoringu uczelni będzie dokonywał kontroli dokumentów stanowiących podstawę zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

§8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9.


Uchwałę przekazuje się Ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia.

  Przewodnicząca
Krajowej Rady Akredytacyjnej
Szkolnictwa Medycznego

 

Zobacz także:

Aktualności według działów:

- skrócone studia pomostowe

- dofinansowane studia pomostowe 2010