Samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych list otwarty do kandydatów na prezydenta RP.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

                                                                                           Warszawa, 25 czerwca 2010 r.

List otwarty do kandydatów

na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie,


Odpowiedzialność Państwa za zapewnienie bezpiecznego i stabilnego systemu opieki zdrowotnej dla społeczeństwa wynika z Konstytucji RP.
Bezsprzeczny jest fakt, że pacjent powinien być w centrum zainteresowań osób odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian i reform w ochronie zdrowia i opieki społecznej.
Z perspektywy podejmowanych doraźnych działań rządów, w szczególności gaszenia strajków i konfliktów wynikających ze zmieniających się warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia widoczny jest brak rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania, finansowania oraz prognozowania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne z uwzględnieniem czynników demograficznych i oceny zdrowotnej społeczeństwa.
Elementem efektywnego zarządzania systemem ochrony zdrowia jest właściwe wykorzystanie potencjału ludzkiego (profesjonalistów medycznych). Kadra pielęgniarek i położnych stanowi podstawowy element powyższego systemu gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta oraz odpowiednią jakość realizowanych usług zdrowotnych.
Postępujący niedobór pielęgniarek w placówkach ochrony zdrowia zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli.
Już dziś Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby zatrudnionych pielęgniarek przypadających na liczbę mieszkańców.
Wiek pielęgniarek i położnych wskazuje na brak wymiany pokoleniowej w tych zawodach. Prognozy do 2020 roku i w latach następnych w tym zakresie są zatrważające, zwłaszcza przy jednoczesnym postępującym wzroście zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską.
Zawody pielęgniarki i położnej stały się dla młodzieży nieatrakcyjne z powodu niskich wynagrodzeń, braku perspektyw rozwoju osobistego i zawodowego, wzrostu odpowiedzialności, co nie motywuje do podjęcia kształcenia w tych zawodach. Obserwuje się systematyczne pogorszenie warunków pracy pielęgniarek i położnych z powodu nieprzestrzegania prawa pracy, przepisów dotyczących norm zatrudnienia, a także oceny ryzyka zawodowego na tych stanowiskach.
Dochodzi do eliminowania podmiotów pielęgniarskich poprzez akceptowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia ofert z cenami dampingowymi oraz zawyżanie kryteriów zawierania umów na świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarkami w podstawowej opiece zdrowotnej i w ramach pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej.
Środowisko pielęgniarek i położnych oczekuje podjęcia skutecznych działań w zakresie polityki zdrowotnej Państwa zmierzających do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zagwarantowania godziwych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych. Powyższe działania skutkować będą zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Oczekujemy również odniesienia się do powyższych tematów podczas debaty w środkach masowego przekazu.

Prezes Naczelnej Izby PiP