Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia swoje stanowcze NIE dla propozycji MZ 1:20. Zobacz merytoryczne stanowisko Towarzystwa. Zobacz propozycję poziomu obsad pielęgniarskich na: oddziałach zabiegowych, zachowawczych, intensywnej terapii, dziecięcych. Warto zapoznać się z tym dokumentem.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że nie do przyjęcia jest zapis z projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - zmieniający § 4, który określa „Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach hospitalizacji zapewnia całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia, przy uwzględnieniu minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 t .j. z późn. zm.), z tym że sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany.”

Kształtowanie norm zatrudnienia powinno: opierać się na wynikach badań naukowych, które jednoznacznie określą wpływ obsad pielęgniarskich na bezpieczeństwo pacjenta, jakość opieki i satysfakcję pacjentów, pielęgniarek; zapobiegać odchodzeniu od zawodu i zachęcać do wyboru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Normy zatrudnienia to także niezbędny element dla zapewnienia pielęgniarkom bezpiecznego środowiska pracy, środowiska, które spowoduje zatrzymanie personelu w pracy i wpłynie na promocję tego zawodu jako bezpiecznego i atrakcyjnego dla przyszłych jego adeptów.

Świadczenia pielęgniarskie powinny być realizowane dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom z uwzględnieniem realizacji potrzeb wyrażonych i niewyrażonych, niezbędnych dla prawidłowego procesu terapeutycznego - zapewniającego skrócenie okresu leczenia i zapewnienia możliwości realizacji procesu edukacji i przygotowania do samoopieki - dla zwiększenia potencjału pacjenta w realizacji codziennych zadań związanych z pełnieniem ról społecznych, w tym pracą i nauką.

Uważamy, że polityka zdrowotna powinna opierać się na ocenie kosztów nie tylko związanych z zatrudnianiem dodatkowego personelu, ale przede wszystkim ocenie kosztów wynikających z niezatrudniania tego personelu w odpowiedniej liczbie, co m.in. prowadzi do zwiększenia szeroko rozumianych zjawisk - błędu medycznego i zdarzeń niepożądanych.

Uważamy, że liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę w lecznictwie stacjonarnym w Polsce powinna być ustalana w oparciu o badania naukowe i uwzględniać zatrudnienie personelu pomocniczego tzn. opiekunów medycznych.

Jako Towarzystwo stoimy na stanowisku, że nie można arbitralnie podawać liczby pacjentów w oddziale szpitalnym podlegających opiece jednej pielęgniarki w ciągu zmiany bez uwzględnienia specyfiki tego oddziału i stanu pacjentów, którzy w nim przebywają.

Biorąc jednocześnie pod uwagę analizy dotychczas przeprowadzonych badań w oparciu o wiarygodną metodykę badawczą proponujemy poziom obsad pielęgniarskich, który zgodnie z wynikami badań może kształtować się następująco:

Oddziały zabiegowe: 1 pielęgniarka na 4 pacjentów lub 1 pielęgniarka na 8 pacjentów + 2 osoby personelu pomocniczego (opiekun medyczny). Docelowo 1 pielęgniarka na 4 pacjentów.

Oddziały zachowawcze: 1 pielęgniarką na 6 pacjentów + 1 opiekun medyczny, lub w zależności od stopnia intensywności opieki, tj.: w przypadku pacjentów niesamodzielnych w ocenie skali ADL do 2 pkt. – 1 pielęgniarka na 2 pacjentów + 1 opiekun medyczny; między 2 a 4 pkt Skali ADL 1 pielęgniarka na 4 pacjentów + 2 opiekunów medycznych; w przypadku punktacji od 4 do 5 pkt 2 pielęgniarki na 8 pacjentów + 2 opiekunów medycznych; w przypadku pkt. powyżej 6 pkt - 1 pielęgniarka na 15 – 20 pacjentów + 2 opiekunów medycznych. Docelowo 1 pielęgniarka na 5 pacjentów.

Oddziały intensywnej terapii: jedna pielęgniarka na 1,2 pacjenta, natomiast odcinki intensywnego nadzoru- jedna pielęgniarka na 2 pacjentów.

Oddziały dziecięce: liczba pielęgniarek uzależniona jest od stopnia intensywności opieki pielęgniarskiej, tj.: opieka standardowa - 1 pielęgniarka na 4 dzieci, przy wzmożonej opiece 1 pielęgniarka na 2 dzieci, w intensywnej terapii 1 pielęgniarka na 1 dziecko.

Dodatkowo należy pamiętać, iż w każdym oddziale musi być zatrudniona pielęgniarska kadra kierownicza – pielęgniarka oddziałowa i z-ca pielęgniarki oddziałowej.

Przyjęcie stanowiska Towarzystwa w przedmiotowej sprawie skutkuje zwiększeniem oszczędności w ochronie zdrowia wynikających ze zmniejszenia wydatków na leczenie zdarzeń niepożądanych wynikających z nieodpowiedniej obsady pielęgniarskiej w zakładach opieki zdrowotnej wskazanych w literaturze naukowej.

Jednocześnie zgadzamy się, że zaproponowana przez A. Ksykiewicz – Dorotę metoda planowania obsad pielęgniarskich bazująca na kategoryzacji pacjentów w 3 kategorie opieki, nie wymaga w praktyce żmudnych wyliczeń i może być istotną pomocą dla praktyków (A. Ksykiewicz-Dorota, 2001). Stąd zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej wzór planowania obsad pielęgniarskich był poprawny matematycznie i możliwy do zastosowania w praktyce, przy poprawnym postępowaniu metodologicznym.

Tło

Badania naukowe dowodzą występowania istotnych zależności pomiędzy obsadą pielęgniarek a:

  1. Bezpieczeństwem pacjenta. Liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych m.in. takich jak: zakażenia dróg moczowych, zapalenie płuc, zakończone niepowodzeniem akcje reanimacyjne, zapalenie żył, czy też zakażenia ran pooperacyjnych (Canadian Federation of Nurses Union, 2005). Nieodpowiednia obsada pielęgniarska - to większa śmiertelność i zachorowalność pacjentów, więcej błędów w sztuce i zdarzeń niepożądanych, włączając w to infekcje dróg moczowych, stanowiących 40% wszystkich zakażeń szpitalnych (Hampton, 2004).

Każdy dodatkowy pacjent, powyżej 4, na jedną pielęgniarkę w oddziałach chirurgicznych powoduje 7% wzrost prawdopodobieństwa zgonu w ciągu 30 dni od przyjęcia oraz 7%wzrost prawdopodobieństwa niepowodzeń w działaniach ratujących życie (Aiken, Clarke, Sloane i wsp., 2002).

Istnieje także związek między małą liczbą pielęgniarek na dyżurach nocnych i wzrostem ryzyka płucnych komplikacji pooperacyjnych (Dimick, Swoboda, Pronovost, Lipsett, 2001).

Według Komisji Europejskiej w Polsce 91% badanych ocenia ten problem jako bardzo ważny, a aż 50% obawia się występowania zdarzeń niepożądanych, 51% czytała o nich często w doniesieniach prasowych, natomiast 28% respondentów doświadczyło powikłań związanych z kontaktem z ochroną zdrowia, które nie były związane bezpośrednio z chorobą, która ich dotyczyła („Medical Errors”, Eurobarometer, Jan.2006).

Według Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej najczęstszą wskazywaną przyczyną powodującą brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom jest zbytnie obciążenie pracą (83 proc.) (Lisowska, 2005).

   2. Kosztami opieki zdrowotnej. Występowanie zdarzeń niepożądanych to nie tylko problemy dla pacjenta i ryzyko zgonu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale przede wszystkim ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia (Erwin, 1994; Seago, 1999; Dimick, Swoboda, Pronovost, & Lipsett, 2001, Gelinas & Bohlen, 2002). Z powodu nieodpowiedniej obsady (USA), aż 11% - 13% hospitalizowanych pacjentów cierpi z powodu odleżyn, których leczenie dodatkowo kosztuje od 5 do 75 tys. dolarów na każdego pacjenta (Manley, 1978; Robinson Coghlan, & Jackson, 1978; Reuler & Cooney, 1981; Cowart, 1987). Istnieją dowody naukowe na to, że zatrudnienie pielęgniarki, mimo iż generuje koszty jest w konsekwencji opłacalne z uwagi na redukcję kosztów związanych z leczeniem wynikającym ze zdarzeń niepożądanych (Landon et al., 2006).

   3. Satysfakcją pacjentów. Ograniczenie liczby pielęgniarek w placówce opieki zdrowotnej obniża satysfakcję pacjentów z otrzymywanej opieki (Canadian Federation of Nurses Union, 2005).

  4. Satysfakcją zawodową pielęgniarek. Większa liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę przekłada się na wzrost emocjonalnego wyczerpania i braku satysfakcji z wykonywanej pracy. Ponadto, pielęgniarki, które ciągle pracują w nadgodzinach lub pracują bez odpowiedniej rezerwy są bardziej podatne na wyższą absencję i pogorszenie stanu zdrowia. Ma to swoje konsekwencje w ponoszonej odpowiedzialności zawodowej (Sheward, Hunt, Hagen, i wsp., 2005).

Jako Towarzystwo uważamy także, że bardzo ważnym jest wprowadzenie do systemu obsad pielęgniarskich personelu pomocniczego, który wykonywałby proste czynności opiekuńcze pod nadzorem pielęgniarki, która planowałaby opiekę i ustalała jej cele.

 

Warszawa, 22 czerwca 2010 r.

 

Zobacz także:

1:20

 

Komentarze użytkowników

#1  2010.07.02 18:40:41 ~starsza

Brawo,PTP stanęło na wysokości zadania,merytorycznie,bezbłędnie,bez biadolenia,tylko kto weźmie to pod uwagę. pozdrawiam

#2  2010.07.02 19:05:22 ~BP

Duży ukłon w stronę PTP-u . Dobrze, że są jeszcze Pielęgniarki, które znają istotę swego zawodu. Może to właśnie One powinny brać udział w negocjacjach z MZ. Pozdrawiam bardzo serdecznie, i cieszę się z przynależności do Tej Organizacji.

#3  2010.07.02 19:25:39 ~anka

świetne, PTP naprawdę pokazało klasę szkoda że nasze "drogie " izby i związki zawodowe nie są tak przygotowane do dyskusji z politykami. Z wyrazami szacunku, pozdrawiam

#4  2010.07.02 19:53:05 ~anna

PTP zawsze zabiera głos w sposób merytoryczny a nie emocjonalny i takiej dyskusji dziś nam potrzeba na argumenty płynace z badań. Dedykuję to stnowisko wszystkim kolezankom, które dzielą środowisko na teoretyków i prktyków na tych z uczelni i tych od pacjentów. W tym stnowisku jest istota naszej wspólpracy nie ma praktyki bez teorii i teorii bez praktyki. Wspólne działania dla dobr środowiska tego nam dziś potrzeba. PTP to towarzystwo naukowe . informacja dla praktyków.

#5  2010.07.02 22:18:51 ~mija

Brawo PTP. Brak mi tu jeszcze wprawdzie obsad na blokach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych np.typu hemodynamika, gastrologia itp.ale to co zrobiło TPT dla ochrony praw pracowniczych pielęgniarek oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów zasługuje na WIELKI WIELKI SZACUNEK.

#6  2010.07.02 23:10:48 ~Ania

Jak to miło przeczytać coś mądrego.Pozdrawiam panią profesor Annę Ksykiewicz-Dorota i PTP.

#7  2010.07.02 23:17:31 jezioro

Konkretny rzeczowy tekst.Bez infantylizmu. Tylko argumenty poparte badaniami, wnioskami i liczbami. W takim tonie musimy rozmawiać z tymi, którzy tworzą prawo.

#8  2010.07.02 23:33:40 ~Mania1

Brawo! I nie zapominajcie że na stronie MOIPIP są faceci którzy czują pielegniarswo i chorych wyrazili swoje stanowisko do decyzji Ewuni KOpacz i Dorotki gardias ! Ha ha ha PTP to prawdziwe pielegniarki!

#9  2010.07.03 00:20:05 ~mgr piel

Super! . Mądrze i merytorycznie. Nareszcie, mimo iż nie przepadam za PTP(przewodnicząca! ), muszę przyznać, że taka postawa musi budzić szacunek. Bez zbędnych histerii, odniesień do historii,jak dla mnie bomba. Chyba muszę zweryfikować swoje poglądy. Pozdrawiam koleżanki, które dokształcaja się, mimo braku uwzględniania punktów edukacyjnych w naszej jakże pięknej profesji.

#10  2010.07.03 00:39:56 ~polozna

Super jestem usatysfakcjonowana, zeby tylko tak bylo w zyciu. Mam nadzieje, ze doczekam czasu gdzie na intensywnej terapii bede miala jednego pacjenta, treaz zwykle mam 4, a czasami i wiecej;/

#11  2010.07.03 11:10:18 ~Piggi

Jeżeli 1 pielęgniarka wystarczy dla 20 pacjentów to 1 lekarz dla 100 też w zupełności wystarczy!

#12  2010.07.03 14:53:18 ~licencj.

BRAWO PTP! PIELĘGNIARKA TO NIE ROBOT! JESTEM W PEŁNI USTATYSFAKCJONOWANA STANOWISKIEM PTP!

#13  2010.07.03 19:56:13 ~gocha

A jak powinna wyglądać sytuacja w Domach Pomocy społecznej dla Przewlekle Psychicznie Chorych,Niedorozwiniętych umysłowo i fizycznie? Tutaj często się zdarza,że ciągnie się pojedyncze dyżury mając na stanie 170 pensjonariuszy chorych psychicznie,pomijam inne dolegliwości i wiek. i co Wy na to? Pozdrawiam koleżanki i kolegów po fachu:)

#14  2010.07.03 23:26:23 ~PIELĘGN

SZKODA że PTP nie może pochwalić się szerokimi badaniami Polskimi-warunki pracy pielęgniarki są zdecydowanie gorsze.Tyle lat obojętności!

#15  2010.07.04 13:07:45 ~beta.g

Nareszcie ktoś powiedział nie głupotom narzucanym przez ludzi nie majmacych pojęcia o pracy pielęgniarek i położnych.Jednak jeżeli OZZPiP, PTP,izby pielęgniarskie oraz pielęgniarki działające w departamencie MZ nie zjednoczą swojego stanowiska i nie wstawią się za uznaniem znaczenia zawodowego pielęgniarek i położnych, mówiąc dość wykorzystywaniu, narzucaniu ogromu pracy przy minimalnej płacy, to znowu okaże się, że zasza grupa zawodowa nie ma nic do powiedzenia.

#16  2010.07.04 15:54:57 ~radomianka

Fajnie, że zauważamy mądre kryteria, poparte naukowymi badaniami ale co poza tym? Sami swoimi zachowaniami doprowadzamy do ukrywania prawdy, nie zgłaszamy nieprawidłowości, udajemy, że jesteśmy TACY DOBRZY, ŻE POMIMO NIEDOORÓW W OBSADZIE DYŻUROWEJ PORADZILIŚMY SOBIE? Zrobiliśmy za siebie i zrobiliśmy za ,UCZONEGO" - odwaliliśmy rzemiosło i czujemy wręcz samouwielbienie! Przecież ta ,oczywista oczywistość" zawarta w w/w stanowisku PTP-u widoczna byłaby już dziś - gdybyśmy wykonywali swoją pracę , tak jak powinniśmy! Ale my wolimy oczywiście nie zauważać naszych ,niedoróbek" a potem okazujemy wielkie zdziwienie, że pacjenci nas krytykują! Postawmy się na Ich miejscu i może wówczas zrozumiemy istotę tej krytyki. Pracujmy zgodnie z wymogami, standardami - a normy zatrudnienia same się zweryfikują! Nie możemy czegoś zrobić dobrze - dokumentujmy to a może kiedyś, ktoś poczuje się do odpowiedzialności za zaniedbania organizacyjne (a jeszcze nie daj Boże jakieś zdarzenie nieporządane)?

#17  2010.07.04 19:59:01 ~Diagnostka

W Polsce są już prowadzone badania z tego zakresu są w fazie obliczania wyników, PTP patronuje im. Ważne, abyśmy prowadziły badania dla praktyki, a nie do szuflady profesorów. Jak mamy pracować na profesury innych to lepiej róbmy to dla pielęgnarek, a wtedy odpępnimy się od tych, kótrzy tylo nas wykorzystują :)

#18  2010.07.04 20:38:37 ~IZA

A co z oddziałem SOR?

#19  2010.07.04 23:13:59 ~basia

Dobrze,ze upominamy sie o normy w pielegniarstwie.Nieskromnie śmiem przypomniec ,ze pielegniarki pracuja takze na blokach operacyjnych,a obecnie tutaj nie ma zadnych norm.Nie zapomnijcie o nas prosze.

#20  2010.07.04 23:22:05 ~neuro-

PTP zapomniało o pielęgniarkach operacyjnych i o ustaleniu norm zatrudnienia oraz czasu jaki bez przerwy taka pielęgniarka moze stac przy stole operacyjnym .

#21  2010.07.05 08:05:22 ~kika

Problem będzie w utrwaleniu przez kilkadziesiąt lat patologi i myślenia patologicznego, braku wzorców i polskich badań naukowych w rodzimych warunkach, licznych publikacji, które znane były na świecie już ok 40 lat temu po to by nie dochodziło do błędów i wyczerpania pielęgniarki jako człowieka.

#22  2010.07.05 11:08:36 ~anes

A mnie smieszą te przeliczniki, bo to tylko teoria i zycze Towarzystwu powodzenia w walce o takie liczby. Zacznijmy od bardziej realnych liczb do wprowadzenia w obecnych warunkach, a pozniej wprowadzajmy wiecej szczegołow do ustaw. Przeciez mozna je nowelizowac.

#23  2010.07.05 15:51:40 ~noweli

Wszystko możemy nowelizować tak jak rozp. o samodzielnych czynnościach po 13 latach, kompetencje. ? gdzie małymi kroczkami wprowadzimy nasze koleżanki do grobu, bo nie będą mogły odmówić sprawowania opieki bo standard mówi 20, ile z nich odejdzie na rentę i skończy żywot dorabiając na emeryturze, dość pomostówek do wszystkiego, na takich normach powinno zależeń budżetowi, ubezpieczycielowi,pacjentom bo to ich dotyka nasz brak. Oświećcie mnie czy na blokach operacyjnych konieczne są normy? przecież nie może 1 instrumentariuszka asystować do 2 zabiegów jednocześnie . może warto to udokumentować//

#24  2010.07.05 16:20:11 ~buba

Droga noweli,juz tam na górze wiedzieli wcześniej o obecnych zamiarach, nie na próżno uchwalono kary za błędy pielęgniarskie do 10 tys.zł ,decydenci zabezpieczają się na wszelkie możliwe sposoby.Zawsze pilegniarka będzie odpowiadać za zdarzenia niepożadane(ostatnio mówili o winie pielegniarki za poparzenie dziecka (uszkodzony CHIŃSKI termofor, ciekawe czy atestowany? ), po czym po cichutku wycofano termofory made in China.Jesteśmy wręcz zagonione w kozi róg, powinnyśmy krzyczeć na cały świat

#25  2010.07.05 18:11:10 ~radomianka

Do anes - Przestań myśleć tymi kategoriami - co jeszcze możemy dostosowywać do obecnych warunków? Nie ty odpowiadasz za dotychczasowe błędy w zarządzaniu naszym resortem, więc nie obciążaj się odpowiedzialnością za to, że być może nas zabraknie do zabezpieczenia wskazanej obsady! Przypomnij sobie jak podobną sprawę rozegrali i wykorzystali na swój pożytek lekarze. Oni po prostu wykazali, że jest ich za mało. Obecnie nie jest ich wcale więcej - tyle tylko, że potrafili z tych braków wyciągnąć dla siebie wielką kasę. Wakaty uzupełniają dyżurami płatnymi jak za godziny nadliczbowe i są happy!

#26  2010.07.05 19:57:09 ~justus

Dziękuję PTP za zapis również moich przemyśleń i obserwacji (np: organizacji pracy pielęgniarek w szpitalu St. George's w Londynie) pracy koleżanek. Rozmawiajmy za pomocą argumentów a zyskamy szacunek.

#27  2010.07.06 07:09:53 ~Maja

Wielki szacunek. Szkoda ze nikt nie zwróci na te argumenty uwagi.Bardzo podoba mi się fakt podparcia argumentów badaniami.Chyba zmienię temat pracy magisterskiej.

#28  2010.07.06 09:38:41 ~L

DZIĘKUJĘ KOLEŻANKOM Z TYTUŁEM MGR KTÓRE SIEDZĄ NA NAJWYŻSZYCH STOŁKACH . TO DOWODZI TEGO ŻE NIGDY NIE SKALAŁY SIĘ PRACĄ PRZY PACJENCIE , PRZEWRACAJĄ BEZMYŚLNIE PAPIERAMI.MOŻE JUŻ CZAS PRZESTAĆ UTRZYMYWAĆ TE PIĘKNE KOBIETY ZA NASZE PIENIĄDZE, BO ZOSTAŁY JUŻ TYLKO PIĘKNE. SPRAWDZA SIĘ ZASŁYSZANE HASŁO:NIKT TYLE KRZYWDY NIE ZROBI JAK PIELĘGNIARKA PIELĘGNIARCE! POZDRAWIAM

#29  2010.07.06 18:48:17 ~ola

Najlepiej niech pielęgniarek nie będzie ,po co nam one ,tak ostatnio usłyszałam . damy sobie radę sami.

#30  2010.07.06 19:30:52 ~noweli

Też kiedyś tak usłyszałam, było to ponad 20 lat temu i zostawiłam Pana doktora samego, oczywiście zostałam ukarana - teraz wiem, ze niesłusznie, ale to były inne czasy a ja młoda i mało wiedząca. pacjenci siedzieli cicho, a koleżanki z oddziału obok zrobiły zlecenia - poradzono sobie beze mnie i taki jest the end.

#31  2010.07.08 09:46:14 ~asia

Mądrzy przedstawiciele zawodu wreszcie

#32  2010.07.08 13:09:26 ~IvA

Brawo! Dobra podstawa merytoryczna, brak emocji- same fakty! TAK właśnie powinno się rozmawiać o problemie! Nikogo nie obchodzi, co nam się osobiście podoba, lub nie. TO FAKTY, LICZBY I KWOTY są prawadziwymi argumentami! Proponuję, aby to pismo opublikowała prasa, a nie tylko portal branżowy. Niech i społeczeństwo się dowie, o co tak naprawdę jest toczona walka!

#33  2010.07.08 19:12:02 ~mirol

Chciałam też przypomnieć o pielęgniarkach pracujących w DPS-ach;tutaj nie ma żadnych norm i wolnoamerykanka;zależy od poglądu starosty i dyrektora Domu;nie ważne,że na 90 mieszkańców 30 jest poniżej 40 pkt w skali Barthell-i tak dyżur pełni 1 pielęgniarka i 3-4 opiekunki! władze od 3 lat próbują rozwiązać te kwestie i nic na razie nie wymyślono .

#34  2010.07.09 14:31:54 ~ola

Fajnie się pracuje na 20 łóżkach przez 13 pielęgniark, w tym oddziałowa i przełożona no i 30 lekaży

#35  2010.07.09 19:18:54 ~xyz

Do gochy chcecie to ciagniecie

#36  2010.07.10 22:37:47 ~do oli

Lekarze! piszemy przez RZ! Wstyd!

#37  2010.07.11 10:24:53 ~doris

Może sie i on ten zapis skończyć w 2012, ale trzeba stworzyć z PO (dobrze przygotowany) NOWY WZROST PŁAC, OBSAD PIELĘGNIARSKICH (patrz protest PTP) Wałkujemy procedury i co! Kto chce na wykończyć na wiele sposobów? I tak upadamy na ryja -a gdzie bezpieczęństwo pielęgniarek i hordy BHPOWCÓW, BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA (DYREKTORZY, LEKARZE , NFZ) wszyscy mają w d! Wykonujemy zlec lekarskie a pielęgniarskie powinny być tylko w roli pielęgniarek czy nie umiemy myśleć, to po co nam studia! żeby uczelni nagonić kasę! W sumie system powinien być taki: lekarz + pielęgniarka(MGR,LICENCJAT, SPECJALISTA, KURS KWALIFIKACYJNY)i WYKONUJE tylko zlecenia lekarskie i specjalistyczne ( akurat jest nas tyle ilościowo bez 2 etatu oczywiście) Płaca adekwatna specjalistom! ile z lekarskiej 50-80% co oni na to? #6 ~doris Data: 2010-07-11 10:21:46

#38  2010.07.11 10:25:49 ~doris

Cd Care asystent(opiekun medyczny)-są już szkoły od tego które kształcą(jak ubrać umyć nakarmić żeby nie zaszkodzić,asystować, asekurować)oczywiście stan chorego wg skal ADL. POMYŚLCIE Wzywam wszystkie organizacje NIPiP+okręgowe, OZPiP, PTP, I KOGO SIĘ da! ujednolicenia płac - odgórnie np jak w Irlandii/ino/wykształcenia -ustawowo nic nikomu nie zabierać/nie działa wstecz/ obsad piel+asystentów I do roboty!

#39  2010.07.13 22:11:40 ~do L

Nie uogólniaj!

#40  2010.07.13 22:13:49 ~SN

Nie chcę być pacientem jednym z dwudziestu! Jako pacient proponuję ogólnopolską akcję zbierania podpisów przeciwko takiemu traktowaniu człowieka (pacienta). Poprę każdą inicjatywę społeczną dla poprawy sytuacji w jakiej się wspólnie znajdziemy. Wiadomym jest, że szpital to nie piekarnia, chleb wyjdzie jak wyjdzie trochę baldy lub lekko przypalony jak piekarzowi się uda. TO JEST NASZE ZDROWIE I ŻYCIE! Taki przepis bez uregulowań uzależnionych od specyfiki oddziałów oraz stanu pacjentów doprowadzi do tego, że wszyscy będą postrzegać szpital jako zło konieczne. Za jaki Ch.j biorą ci wszyscy pieniądze (NFZ, MZ). Podstawą jest nie dobro pacienta a dobre ststystyki przy maksymalnych cięciach kosztów. Pracuję w innej branży i u mnie to normalne ale JA NIE MAM DO CZYNIENIA Z ŻYCIEM LUDKIM!

#41  2010.07.26 15:02:29 ~zuzia

Cieszę się,że w końcu ktoś zaczął o nas myśleć;pracuję od kilku lat na oddz.chir. na 34 pacjentów jeszcze do niedawna była tylko jedna pielęgniarka,a jak ktoś się odezwał to grożono ,że jest ktoś inny na nasze miejsce;może w końcu miałybyśmy poparcie w przepisach:))oby jak najszybciej!

#42  2010.07.26 15:18:38 ~yyyyyy

Jak w świetle tych norm będą traktowane oddziały psychiatryczne, aktualny "standard" to 1:40, statystycznie rzecz ujmując, przynajmniej w szpitalu neuropsychiatrycznym w Lublinie

#43  2010.07.29 11:40:59 ~p

Dlaczego nikt nie mówi o obsadzie na oddz. psychiatrycznych? Na pewno ta dziedzina medycyny nie jest ważna dla decydentów, a nawet podejrzewam , że większość z nich nie wie , że coś takiego jak psychiatria istnieje.

#44  2010.10.20 13:29:00 zonka

Wspolczuje polskim pielegniarkom takich warunkow pracy, a przede wszystkim wspolczuje pacjetom i ich rodzinie ze nie so wstanie otrzymac takiej opieki na jako naprawde zaslugujo. Niewiele panstwo polskie potrafi zapewnic swoiemu spoleczenstwu. Podziele sie warunkami pracy w Australii jako pielegniarka. Wiec na oddziale intensywnej opieki medycznej gdzie wiekszosc pacjetow jest zaintubowana jest jedna pielegniarka na jednego pacjeta. Przy pacjecie pielgniarka musi byc caly czas, 24 na dobe. Nie moze odejsc lub stracic pacjeta z oczu wogule. Jesli chce isc do ubikacji lub na zasluzono przerwe to zastepuje jo druga pielegniarka. Wiec pacjet opieke ma maxymalno a i bezpieczenstwo jest zapewnione. Dodam ze obowiozkow mamy tez wiecej ale to wynika z mozliwosci bo ma sie wiecej czasu. Roboty papierkowej jest bardzo duzo. Na oddzialach medycznych czy chirurgicznych pielegniarka na dyzuze ma 4 pacjetow, sporadycznie 5 jesli stany zdrowia nie so zagrazajoce. Ja pracujoc na oddziale intesywnej opieki koronaryjnej/ hemiodynamika/ kardiologia- mam pod opieko 4 pacjietow na dyzuze jesli jesten na odcinku kardiologii- so to pacjeci z reguly stabilni, gotowi do wypisu lub oczerkujocy na badania, testy. No drugim odcinku OIOK/hemiodynamika mam pod opieko na dyzuze 2 pacjetow. Ale jesli pacjet wymaga specjalistycznej opieki pielegnacyjnej np ma IABP- konterpulsacje, lub CPAP, Swan Ganz Catheter, lub po przeszczepie serca lub ze sztucznym sercem dla przykladu-wtedy mam tylko jednego pacjeta do opieki na dyzuze. Ale mam byc przy pacjecie caly cas, nie moge odejsc od lozka czy wyjsc z pokoju pacjeta. Jesli musze np toaleta lub przerwa na posilek to zastepuje mnie inna pielegniarka. Wiec na naszym odziale mamy 2 odcinki. Jeden na 20 lozek i na zmianie pracuje 6 piel w tym jedna koordynuje zmiano, a na drugim odcinku mamy 12 lozek i jest nas 7 piel w tym jedna koordynujoca. Jesli ktos wymaga specjalistycznej piel wtedy doastajemy extra piel do pomocy z innego oddzialu lub agencji pielg. Szpitale bardzo sie bojo ze rodzina moze sodzic szpital i domagac sie milionow jako odszkodowanie, wiec sie zabezpiecza poprzez obstawianie oddzialow odpowiednio iloscio pielegniarek.Warunki pracy super. Ale nie myslcie ze siedzimy i wpatrujemy w pacjeta. Obowiozkow naprawde jest duzo, odpowiedzialnosc niesamowita. Mamy wiekszo autonomie w podejmowaniu decyzjii, zlecaniu lekarstw bez zlecenia lekarskiego,zmiane leczenia bo w koncu to my jestesmy ciogle przy lozku pacjeta. Dodam ze nie mamy pokoju dla pielegniarek i pokoju dla lekarzy. Mamy jedno erie przy ktorej razem spedzamy czas wykonujoc prace, majoc cioglo interakcje pomiedzy innymi grupami zawodowymi. Mamy pokoj gdzie spedzamy wspolnie czas podczas zasluzonej przerwy. Na nocnych dyzorach mamy mniejeszo obstawe piel z 13-14 do9-10 piel- na te samo ilosc lozek. No coz wiem ze w Polsce latwo pielegniarko nie jest byc. Ale jedyne co mozecie robic to wspierac sie na wzajem , doceniac prace swojo i waszych kolezanek. Glosno domagajcie sie tego czego wam sie nalezy. Moze kiedys ktos was uslyszy. Powodzenia

#45  2011.02.12 15:01:13 ~pielęg

PTP słusznie wzieło pod uwagę rozne aspekty w liczeniu norm obsad pielęgniarskich, niestety nie ma to najmniejszego zastosowania w rzeczywistości.A co gorsza osoby dzialające w zarządzie PTP będące naczelnymi pielęgniarek ustalają normy, które można określic jako całkowitą ignorancję i pacjenta i pielegniarek. Może wreszcie wszystkie organizacje związane z naszym zawodem zaczną działac wspolnie,a nie tylko mówić! i ukrócą tą samowolę, to straszne co sie dzieje,nie chce sie już w ogole chodzic do pracy.

#46  2012.01.08 18:25:27 ~POwer

5 uczniów na nauczyciela i 2 pacjentów na pielegniarkę .zdrowia życzę

Dodaj komentarz