Jak w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej uregulowano kwestię prawa wykonywania zawodu osób, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną? Ważne! Osoby, które ukończyły powyższe szkoły, a nie wystąpiły o zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu mają czas do 2015 roku. Po tym terminie ich uprawnienia wygasną!

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

.

projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zaproponowano następujące zapisy:

Art. 7. Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych (...)

Art. 8. 1. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”.
2. Tytułami, o których mowa w ust. 1, mogą posługiwać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, (...)

(...)

Art. 99. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają stwierdzone albo przyznane prawo wykonywania zawodu zachowują to prawo.

(...)

Art. 105. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone w art. 37 albo 40, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli złożyły stosowny wniosek do dnia 1 stycznia 2015 r.  

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.

Wybrał Mariusz Mielcarek