Norma 1:20 to "autorski pomysł resortu zdrowia", którego opublikowanie spowodowało, że polskim pielęgniarkom i położnym opadły ręce! Naczelna Izba PiP wnioskuje o zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej w sprawie normy 1:20.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

Stanowisko Prezydium Naczelnej Izby PiP z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz zwołania przez Ministra Zdrowia konferencji uzgodnieniowej dotyczącej tego projektu

 

Prezydium Rady Pielęgniarek i Położnych, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (wersja z dnia 14 czerwca 2010 roku), oraz po zapoznaniu się z treścią Porozumienia z 30 czerwca 2010 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i doniesieniami medialnymi w zakresie granicy liczby pacjentów objętych opieką przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym, ponownie zgłasza konieczność wprowadzenia zmiany w treści § 4 dotyczącej zmniejszenia górnej granicy liczby pacjentów objętych opieką przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym z 20 na 10 pacjentów w ciągu jednej zmiany oraz konieczność zwołania przez Ministra Zdrowia konferencji uzgodnieniowej dotyczącej tego projektu.

Jednocześnie wnosimy o rozpoczęcie pracy nad docelowym modelem określającym liczbę pacjentów do opieki pielęgniarskiej przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu pacjentów i rodzaju wykonywanych świadczeń zdrowotnych, jak również przy jednoczesnym uwzględnieniu typu oddziału szpitalnego i typu zakładu opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie:

Brak odpowiedzi MZ na Stanowisko nr 48 Naczelnej Izby PiP z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, podpisanie porozumienia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, z jednoczesnym pominięciem uwag do Rozporządzenia oraz Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz bardzo niepokojące przekazy medialne skutkują ogromnym poruszeniem w środowisku pielęgniarek i położnych.

Samorząd reprezentujący wszystkie pielęgniarki i położne, bez względu na przynależność związkową, z mocy ustawy jest odpowiedzialny za sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodów.

W związku z powyższym, od początku prowadzenia rozmów z Ministerstwem Zdrowia nad ewentualną zmianą metodologii liczenia obsad pielęgniarskich, wskazuje na ogromne ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Przyjęcie proponowanego Ministra Zdrowia modelu opieki pielęgniarskiej w szpitalach spowoduje powstanie ukrytego niedoboru w obsadzie pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych. W konsekwencji doprowadzi do nasilenia występowania zdarzeń niepożądanych i zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpieczeństwa pracy pielęgniarek i położnych.

 

Sekretarz NRPiP                              Prezes NRPiP
  Tomasz Niewiadomski                    Elżbieta Buczkowska