Jaka jest kondycja moralna polskiego samorządu zawodowego pip? Naczelna Izba prosi izby okręgowe, aby uregulowały kwestię osób, które wbrew prawu pełnią funkcję ponad dwie po sobie następujące kadencje. Jak żałośnie w tym kontekście wygladają zaproszenia dla pielęgniarek i położnych na szkolenia w zakresie etyki, które wysyłają "panie z izby". Kto powinien iść na szkolenie z etyki? Pielęgniarki, położne czy funkcjonariusze izbowi? ŻENADA.

Samorząd pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 179/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie wniosku do okręgowych rad pielęgniarek i położnych w: Chełmie, Przeworsku, Wałbrzychu, Włocławku i Zamościu o zwołanie nadzwyczajnego
okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych w celu naprawienia sytuacji związanej z dokonaniem wyborów sprzecznie z treścią art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 - zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.1237) uchwala się co następuje:


§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych zwraca się do następujących okręgowych rad pielęgniarek i położnych:
- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie,
- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku,
- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,
- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Włocławku,
- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu,
o zwołanie w danej izbie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania niniejszej uchwały okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych w celu naprawienia sytuacji związanej z dokonaniem wyborów sprzecznie z treścią art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, tj. odwołania osób pełniących funkcje w organach izby dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje i powołania na te funkcje innych osób, zgodnie z przepisami ww. ustawy i wewnętrznymi regulacjami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
§ 2. Za pełnienie funkcji w organach izb w rozumieniu art. 14 ust. 2 powołanej wyżej ustawy i dla potrzeb realizacji niniejszej uchwały rozumie się pełnienie funkcji: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika okręgowej rady, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, przewodniczącego sądu i przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                              Prezes NRPiP
  Tomasz Niewiadomski                    Elżbieta Buczkowska