Wiceminister resortu zdrowia tłumaczy dlaczego podpisano porozumienie w dniu 30 czerwca 2010 roku. Przedstawia argumentację za rozwiązaniami przyjętymi w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach. A kilka tygodni wcześniej w sejmie forsował ustawę likwidującą podwyżki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Anny Sobeckiej, przekazaną przy piśmie, znak: SPS-023-16769/10, z dnia 13 lipca 2010 r., w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
.

W dniu 25 czerwca 2009 r. do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przekazany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 2138), który zakładał m.in. uchylenie art. 59a oraz art. 59b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, a więc przepisów dotyczących obowiązku kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie Narodowego Funduszu Zdrowia, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie jako ograniczających swobodę zarządzania zakładem.
Z uwagi na podnoszone przez środowisko pielęgniarek i położnych dysproporcje w wysokości wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi w dniu 30 czerwca 2010 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy minister zdrowia Ewą Kopacz a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, w którym strony w trosce o dobro pacjenta i zapewnienie wysokiego poziomu opieki zdrowotnej w Polsce uzgodniły m.in., że do dnia 31 grudnia 2012 r. obowiązywać będzie regulacja odpowiadająca art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto 75% kwoty, którą świadczeniodawca zobowiązany jest przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń, zgodnie z art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zostanie przeznaczone, w drodze regulacji ustawowych, na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Z uwagi na treść podpisanego przez minister zdrowia porozumienia niezbędne staje się podjęcie działań zmierzających do wejścia w życie odpowiednich zmian ustawowych, które poprzez uszczegółowienie sposobu podziału środków finansowych, o których mowa w art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, gwarantowałyby sprawiedliwy ich podział.
Obowiązujący od 16 października 2007 r. przepis art. 59a doprowadził do realnego wzrostu wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spowodował jednak równocześnie zaistnienie niekorzystnego zjawiska w postaci znacznych dysproporcji w wysokości wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi.
Analiza danych dotyczących wysokości wynagrodzeń dwóch najbardziej znaczących dla funkcjonowania systemu grup zawodowych, tj. grupy pielęgniarek oraz grupy lekarzy, wykazała, że procentowy wzrost zarobków pielęgniarek i położnych był w okresie obowiązywania przepisu art. 59a niższy niż wzrost wynagrodzeń lekarzy.
Stąd też w zawartym porozumieniu pojawiła się propozycja wprowadzenia do art. 59a mechanizmu gwarantującego wyodrębnienie 75% kwoty, którą do tej pory kierownik SPZOZ był zobowiązany przekazać na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej. Celem powyższego wyodrębnienia jest zniwelowanie dysproporcji w wysokości wynagrodzeń pomiędzy tą grupą a grupą lekarzy jako drugą podstawową dla funkcjonowania SPZOZ medyczną grupą zawodową. Z dniem 31 grudnia 2012 r. możliwe wydaje się całkowite uchylenie regulacji art. 59a i 67b oraz działu Va ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Z uwagi na osiągnięcie po upływie tego okresu zakładanego przez przepisy omawianej ustawy celu ingerencja ustawodawcy w kształtowanie wynagrodzeń w tej sferze ochrony zdrowia nie byłaby już wskazana.

Z poważaniem

Marek Haber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

 

Zobacz także:

Co mówił w sejmie wiceminister zdrowia pan Marek Haber na temat podwyżek?

"Tak więc przepis, który w praktyce jest realizowany przez zakłady opieki zdrowotnej – w naszym przekonaniu – może być uchylony".

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach