Minister zdrowia podpisała rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zobacz wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki i położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz warunki ich realizacji. Powyższe rozporządzenie ma zastosowanie do umów zawartych lub zawieranych na 2011 r. i lata następne.

Pielęgniarka, połozna poz i pielęgniarka szkolna.

.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejNa podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 i Nr 211 poz. 1642) załączniki nr 1 - 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 – 4 do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4

 

§ 2.


Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych lub zawieranych na 2011 r. i lata następne.
 

§ 3.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

MINISTER ZDROWIA