Senator do minister zdrowia: dlaczego w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano, że mają one wykonywać zawód "ze szczególną starannością", natomiast w ustawie o zawodzie lekarza zapisano, że lekarz ma wykonywać zawód "z należytą starannością".

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

.

Oświadczenie złożone
przez senatora Rafała Muchackiego
na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 października 2010 r.

Oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

 


Szanowna Pani Minister!

.
Chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę zmiany w art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. (tekst pierwotny – Dz. U. z 1996 r. nr 91 poz. 410; tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 57 poz. 602; tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1217 z późn. zm.), zgodnie z którym „pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością”. W praktyce pojęcie „szczególna staranność” sprawia trudności interpretacyjne.
W art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst pierwotny – Dz. U. 1997 r. nr 28 poz. 152; tekst jednolity – Dz. U. 202 r. nr 21 poz. 204; tekst jednolity – Dz. U. 2005 r. nr 226 poz. 1943; tekst jednolity – Dz .U. 2008 r. nr 136 poz. 857) przewidziano, iż „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. W ustawie tej posługujemy się pojęciem „należyta staranność”, a w ustawie regulującej odpowiedzialność pielęgniarek i położnych – sformułowaniem „szczególna staranność”. Obie ustawy nie zawierają definicji ustawowych powoływanych wyżej określeń. Wykładnia językowa może prowadzić do sformułowania tezy, iż pielęgniarki i położne w zakresie swoich kompetencji mają dołożyć szczególnej staraności, a lekarze – jedynie należytej staranności.
Mając na uwadze brak legalnych definicji tych pojęć oraz powszechnie przyjmowaną wykładnię pojęcia „należytej staranności” w doktrynie i judykaturze, należy więc postulować ujednolicenie przedmiotowych pojęć poprzez wprowadzenie w obu ustawach sformułowania „należyta staranność”. Zmiana taka usunie wątpliwości interpretacyjne w wykładni przywoływanego przepisu art. 18 ustawy, dotyczące oceny działalności osób wykonujących wolny zawód, czy to pielęgniarki, czy położnej.
.

Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki