Prezydent RP w dniu 26 listopada podpisał ustawę regulującą, że "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

USTAWA

z dnia 22 października 2010 r.

o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 53 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Podmiot, który utworzył zakład, wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

7.   W przypadku naruszenia przepisów ust. 2 – 6 lub art. 1 ust. 4 i 5, do sądu o stwierdzenie nieważności umowy zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz przelewu wierzytelności może wystąpić także podmiot, który utworzył zakład.”;

2)   art. 55a otrzymuje brzmienie:

„Art. 55a. Do państwowych instytutów badawczych, będących publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 35d, przepisy art.  55 stosuje się odpowiednio.”;

3)   uchyla się art. 59a;

4)   uchyla się art. 67b;

5)   uchyla się dział Va.

 

Art. 2.

1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków  kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie.

2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, organizacje wspólnie uzgadniają wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

4. W przypadku nieuzgodnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, decyzję podejmuje kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

5. Do wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków w rozumieniu tej ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1–4.

6. Do wzrostu rocznej stawki kapitacyjnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 9 albo 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosuje się przepisy ust. 1–4.

7. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza:

1) podmiot, który utworzył zakład;

2) Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).

8. W przypadku naruszenia przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1:

1) podmiot, który utworzył zakład, może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę albo rozwiązać umowę cywilnoprawną, albo odwołać tego kierownika;

2) Państwowa Inspekcja Pracy wydaje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie.

 

Art. 3.

1. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w  art. 2 ust. 1, nie przekazuje środków na wzrost wynagrodzeń w sposób określony w tym przepisie, podlega karze grzywny.

2. W sprawach o wykroczenie określone w ust. 1 oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

 

Art. 4.

Przepisy art. 53 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, powstałych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

.

Zobacz także:

Aktualnosci według działów - Porozumienie Kopacz - panie w czepkach

 

Komentarze użytkowników

#1  2010.11.29 07:16:31 ~saker2

No tak, "Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową" po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, które mogą nie wyrazić zgodę;)

#2  2010.11.29 08:02:49 ~Jagna

Pytanie za 100pkt. Kto mi wyjaśni, co się stanie ze zmianą ustawy o zoz w chwili wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, w projekcie której w art. 209 proponuje się zapis "Traci moc ustawa o zoz z dn. 30 sierpnia 1991 r ."? Na jakiej podstawie prawnej do dnia 31 grudnia 2012 r możemy korzystać z art 2 ust 1 (3/4 z 40% na wzrost wynagrodzeń w grupie pielegn.)?

#3  2010.11.29 08:26:34 ~-piel.

No właśnie ~Jagna, obawiam się, że to właśnie zostało przemyślane.

#4  2010.11.29 13:44:58 ~mysza

A co z dziewczynami w nzoz,i tak zarabiają psie pieniądze .

#5  2010.11.29 16:46:37 ~Anka

Najpierw spójrzmy prawdzie w oczy czy ta ustawa ma sens skoro ciągle na zebraniach z dyrekcją nam wkuwają do głowy że NFZ nie płaci ,to skąd mają się znależć te pieniądze a ponadto w 2011 część szpitali powiatowych ma się przekształcać w spółki prywatne.Czyli co- prywatny właściciel będzie się stosował do tego zapisu ? -jak byłyśmy białymi murzynami we własnym kraju tak będziemy dalej czy nam się to podoba czy nie.

#6  2010.11.29 20:02:36 ~aka13

A są jeszcze SpZOZ-y? Ja osobiście od 10 lat już o tym zabytku socjalizmu nie słyszałam.Na moim terenie zostały przekształcone w NZOZy, ale tych Pan Prezydent nie wymienia, czyli podwyżka dla podwyżki na papierze, a w kieszeniach pusto.

#7  2010.11.29 21:09:29 ~jedna

Czy to znaczy,że pielęgniarki w NZOZach nie dostaną nic? Zarabiam tylko 1600 zł! Panie Prezydencie czym różnią się pielęgniarki w SP ZOZach od tych z NZOZów?

#8  2010.11.29 22:23:41 ~NZOZ

Nic z tego nie będzie, typowe populistyczne posunięcie ministerstwa zdrowia. NFZ po "negocjacjach" oczywiście jednostronnych obciął stawki średnio o 10%

#9  2010.11.30 19:37:18 ~aka

Do~jednej, tym że pielęgniarek w SP ZOZ jest duuuuuuuuuuuuuużo mniej, A za niedługo nie będzie wcale , bo te przeżytki socjalistyczne przekształcą.

#10  2010.12.01 08:54:01 ~jedna

Do~aka Szkoda,że po tych przekształceniach pielęgniarki stały się wyrobnicami na prywatnych folwarkach doktorów. W lubelskim nie dopuszczono pielęgniarek środowiskowych do własnej działalności, tylko środowisko również oddano lek. rodzinnym. Skutek? Środowisko leży, a pielęgniarki środowiskowe ,usługują'' doktorom w przychodniach.To się nazywa przekształcanie przeżytków socjalizmu!

#11  2010.12.01 13:36:25 ~Kate

Ale wy pielęgniarki jesteście naprawdę głupie! Aż wstyd takich komentarzy. Robicie wstyd całej społeczności pielęgniarskiej, a znam dużo pielęgniarek, które są mądre. "Przeżytki socjalizmu ". zastanów się kobieto o czym ty piszesz! Zgadzam się z poprzedniczką. Przez takie bezmyślne i głupie jednostki cierpi całe środowisko.

#12  2010.12.01 14:55:15 ~O TAKE

POLSKE WALCZYLIŚMY? to ma być realizacja np.Porozumień Gdańskich-przez ugrupowania wywodzące się z ruchu Solidarnościowego? Do-Jednej, chyba przesadzasz- w regionie jest silne akademickie środowisko pielęgniarskie-dowiedz się jak ono odparło ten Twór Zielonogórski.

#13  2010.12.01 17:41:57 ~gosc

Ta ustawa oznacza ze podwyzek nie bedzie! , poniewaz w niejednej palcowce zwiazki nie sa zainteresowane podwyzkami, dyrekcja zarzadza placowka na granicy prawa,w ustawie jest wybieg by jednak podwyzek nie bylo - maja sie nia zajac zwiazki lub przedstawiciele pracownikow, pokazcie nam z przeszlosci przyklad ze dyrekcja sama zrealizowala ustawe podwyzkowa dla pielegniarek. To dalej jakas komedia, dlaczego nasze przedstawicielki na cos takiego sie zgadzaja! trzeba jeszcze jednego mlodego pokolenia bo to starsze nic nie zrobi ajedynie nas pograza

#14  2010.12.01 22:43:04 ~on

A co w sytuacji jeśli dany sp zoz nie dostanie większego kontraktu, dalej będziemy w tym samym miejscu. Drogie koleżanki i koledzy, jeśli w końcu naprawdę nie odejdziemy od łóżek pacjentów, to niestety chyba możemy zapomnieć o rzeczywistej podwyżce naszych płac. Lekarze to właśnie w ten prosty sposób zarabiają tyle ile zarabiają. Nie chciałbym tego ze względu na pacjentów o których to my dbamy znacznie bardziej niż większość naszych "współpracowników".

#15  2010.12.02 23:31:42 ~bstok

Pracuje w spzozie, dyrektor oznajmil ze nie zapowiada sie by szpital wynegocjowal wieksze zobowiazania na 2011 rok z nfz-u ,a mniej o milion zl, takze jaki jest sens takich ustaw jak wszedzie bedzie sie tak dzialo ze przez najblizsze dwa lata fundusz nie bedzie podnosil zobowiazania co za tym idzie nie bedzie pieniedzy na podwyzki

#16  2010.12.03 22:18:39 ~on

No i właśnie o tym mówię. Także w 2011 roku do boju!

#17  2010.12.04 11:21:39 ~Tara

Po 32 latach pracy mam 1600zł brutto. Nasz PAN WIELKI DYREKTOR zapowiedział ze przez 2 lata podwyzek zadnych nie będzie. Nie dotyczy to oczywiście lekarzy , którzy zwalniaja się na potęgę i sa kuszeni wysokimi premiami.Nas , pielęgniarki traktuje się jak zło konieczne. A moze by tak ogólnopolskie zwolnienia złozyć ? Ciekawe ile szpitali by padło ? To moze wtedy by dotarło do TYCH WIELKICH PAŃSTWA że bez nas nie ma nic , szpitali , przychodni i tej całej reszty . Dopóki się nie ruszymy , dalej będziemy niczym. Koleżanki , pomyślcie nad tym .

#18  2010.12.04 21:14:34 ~Do Tary

Pozbawię Cię złudzeń droga koleżanko,przekonałam się że nie warto nic robić dla koleżanek-pielęgniarek,same nie wiedzą czego chcą,czy zarabiać czy podlizywać się oddziałowej,czy płaszczyć się przed lekarzami.Gdy my strajkowałyśmy,większość koleżanek magistrów i zastraszonych siks po licencjatach ryła na dyżurach po 24 i więcej godzin i tak załatwiły nas na całej linii-w nagrodę dostały listy pochwalne i kasę którą my wystrajkowałyśmy.Zero wstydu przed strajkującymi koleżankami.

#19  2010.12.04 21:24:31 ~Do Tary cd

I jeszcze dodawały że utrzymały szpital gdy my "leżałyśmy na świetlicy".Od 17 lat słyszę że szpital upadnie jak będziemy strajkować,jak odejdziemy od łóżek-nareszcie jakiś by może padł przez podwyżkę 500zł dla pielęgniarek gdy nie wykończyły go kilkutysięczne podwyżki dla lekarzy.Mówić się odechciewa-wypowiedzenia? ,okazuje się że pielęgniarki to sama patologia-połowa napisze wypowiedzenia,jedyne żywicielki,żony pijaków i cieszą je te spady z pańskiego stołu.Czekają jak inne się podłożą a one nie narażając się nikomu dostaną to co reszta wywalczy-czyli w gruncie rzeczy wielkie G.

#20  2010.12.08 17:57:48 ~Hm

Drogie panie wasza sytuacja wynika z patologicznego ukształtowania grupy-im dalej do pacjenta tym większy prestiż, im mniej wykształcona ta na odcinek

#21  2010.12.09 08:23:34 ~Ania

W moim szpitalu na podwyżki wynikające z wyżej wymienionej ustawy wypadnie ok. 1 zł na miesiąc brutto na każdą pielęgniarkę.Moim zdaniem po raz koleiny zostałyśmy oszukane, ale zawsze będzie można powiedzieć ze pielęgniarki dostały podwyżki.

#22  2010.12.09 21:46:09 lenek4

Jak widzę nie wszyscy rozumiej a o co w tym wszystkim biega. mowa jest o dwóch ustawach o zozach i o świadczeniach zdrowotnych. Jeśli mowa o wzroście zobowiązań zobowiazań należ rozumieć przez to wieksze wykonania w stosunku do kontraktu z NFZ czyli są to po prostu nadwykonania. 40% nadwykonań należy przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń a po noweli 3/4 maja przypadać dla pielęgniarek. Rola zakichanych związków aby kontrolawała wpływ nadwykonań do szpitala i reagowala zgodnie z ustawą . Nawet PIP jest władny a następnie sąd. Szkoda żę związki zawodowe działają na niekorzyśc pielęgniarek. w naszym szpitalu związki piel. wystąpił do dyrekcji żeby zabrał dodatkową premię oddziałowi IT gdyż twierdził iż wszystkie oddziały są cięzki i temu oddziałowi sie to nie należy. Kumoterstwo z dyrekcją i nic innego

#23  2010.12.12 18:33:19 ~radomianka

Do lenek4 - to prawda, że nie wszyscy rozumieją a Twoja wypowiedź jest tego przykładem. Otóż wzrost zobowiązń funduszu na dany rok to nic innego, jak kontrakt podpisany na kwotę wyższą , niż w roku poprzednim. Taki zapis nie wskazuje nadwykonań, do których MOŻE dojść w przebiegu udzielania świadczeń. Jeżeli Fundusz potwierdzi, że nadwykonania wynikają z procedur ratujących życie to powinien za nie zapłacić. Jeżeli Zakład uzyska pieniądze za te nadwykonania w drodze porozumienia z Funduszem to automatycznie zasilają one kapitał podlegający podziałowi pomiędzy pracowników (art 59 a). Nie możemy natomiast z nich skorzystać, gdy Zakład odzyska je dopiero w postępowaniu sądowym. Ot i wszystko. Pozdrawiam.

#24  2010.12.14 10:00:43 ~jolber

Przestanćie mieć złudzenia. spzoz-ów pozostało b. mało.Poza tym i tak podmiot tworzący decyduje o ew. sankcjach wobec Dyrektora, macie złudzenia,że w tym wypadku pomoże pielęgniarkom, przecież to on powołał tego Dyrektora na stanowisko. PIP wyda zalecenie,które Dyrektor wykona z ociąganiem i z wykorzystaniem kreatywnej księgowości. Wy jesteście zwykłymi robolami do roboty.Za słowami jednego z Prezesów poważnej firmy medycznej (nie publicznej)"Te cipy i tak będą pracowały za jeszcze mniejsze pieniądze". Budźcie się musimy mieć w polityce swoich mocnych przedstawicieli. Zacznijcie cenić swójgłos w tej sprawie.

#25  2011.01.03 23:49:21 ~EGO

TAK TO LIDERKI PIELĘGNIARSTWA NAPATRZYŁY SIĘ NA ZACHODZIE NA NORMY, tyle że nie wzięły pod uwagę naszych płac w państwie biedoty - lekarz doszedł do władzy musi się dorobić ma na to 2-4lata,(nasze liderki też się dorobią przy korycie) i dlatego będzie nami manipulował: -tłumił strajki- obiecywał gruszki na wierzbie-wyszkoli opiekunki- odbierze nam władzę przełożonych- często będzie zmieniał paragrafy nim pielęgniarki dowiedzą sie od lekarzy o co chodzi w prawie to wszystko się uprawomocni i będzie po fakcie.Pięść pielęgniarska na strajkowych plakatach lekarskich z 2006-8r o nasza siła - Szanowny Pielęgniarski Motłochu tego bał się PIS, PO-też a SLD UDAJE SPRZYMIERZEŃCA zostały tylko szpitale do prywaty i PIELĘGNIARKI NA BRUK

#26  2011.02.21 16:15:29 ~Robolka

PO co jakiekolwiek ustawy skoro są niemożliwe do zrealizowania.Dyrektor zapowiedział jeszcze przed styczniem, żadnych podwyżek dla pielęgniarek nie będzie. I tyle hałasu o coś co istnieje tylko na papierze bez wyegzekwowania na mocy prawa

#27  2011.02.25 11:53:25 ~anes

Witam. zeby dowiedziec sie czy wzrosl kontrakt ,zwiazki zawodowe musza pisac pismo do funduszu o to jaki byl kontrakt. tylko tam uzyskacie wlasciwa odpowiedz. przewaznie dyrekcje to ukrywaja przed pracownikami.

#28  2011.03.11 18:16:42 ~Marzena

W naszym szpitalu Trwają negocjacje ze związkami zawodowymi.Na temat propozycji Dyrekcji,Ja reprezętuje personel niemedyczny i twierdzimy że ta ustawa dotyczy zwyżki kontraktów po 22 października 2010r a nie od stycznia 2010 przecież ona ma działać przez dwa lata do 31 grudnia 2012 roku. Zwyżka kontraktu 2010 porównywana z 2009 rokiem dzielona jest na starych zasadach. PS. żeby znać wysokość kontraktu należy wejść na stronkę FNZ i w informacje o umowach , napisać jakie lata chcemy i już . Przecież to jest ogólnodostępne.

#29  2011.12.17 20:32:01 ~Marta

Prawda jest taka że zawsze dyr.szpitala będzie mówił że nie ma pieniędzy na podwyżki dopóki na piśmie związek zawodowy pielęgniarek nie będzie miał atutów w postaci pisemnego corocznego sprawozdania finansowego.Tu leży pies pogrzebany . Obudzcie się Związki Zakładowe Pielęgniarek.

#30  2012.03.06 12:40:19 ~wiola

Mówi się,że jest kryzys.Może jest.Unas w małym szpitalu wojskowym zarobki lekarzy sięgają do kwot 20.000-40.000 a pielęgniarce zabrano 300 zł,bo szpital jest katastrofalnie zadłużony.Aż miło patrzeć jak się trwoni pieniądze podatnika w kryzysie.W Niemczech lekarz tyle nie zarabia co w Polsce !

#31  2012.03.09 10:04:35 barbarasiedl.

A jakie są regulacje podwyżkowe dla Pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach,bo ja mam 18 lat pracy i 1700zł podstawy.może ktoś wie,jaka ustawa to reguluje.

#32  2012.06.14 20:52:55 ~danka

Pracuję w zawodzie 30 lat i mam podstawowej pensji 1890zł i co tu marudzić jeżeli kocha się ten zawód.

Dodaj komentarz