Informacja prasowa centrali NFZ z dnia 2 grudnia dotycząca zmian w zasadach zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych.

Pielegniarka, położna poz.

.

Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz podpisał 1 grudnia br. zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 2011 r. i latach następnych. Najważniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

 1. W przypadkach uzasadnionych interesem świadczeniobiorców dyrektor Oddziału Funduszu - na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy - może wyrazić zgodę na odstępstwo od wymogu maksymalnej ich liczby objętych opieką przez jednego lekarza (2750 osób).
 2. Poprzez wyodrębnienie w zasadach rozliczania zwiększono finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, które uczęszczają do szkół ogólnodostępnych.
 3. W związku z wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (DzU nr 225, poz. 1465) zmianą sposobu zawierania umów na dotychczasowe świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ ograniczono termin obowiązywania warunków dotychczasowych umów w tym zakresie do terminu wynikającego z postanowień wymienionych ustaw, tj. do 28.02.2010 r.
 4. Wprowadzono zmiany w zasadach sprawozdawczości z realizacji umów, wynikające z postanowień obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (DzU nr 123 poz. 801, z późn. zm. - ostatnia zmiana DzU z 2010 r. nr 159 poz. 1073), w tym:
  1. w zakresie świadczeń lekarza POZ:
   - wprowadzenie obowiązku sprawozdawania porad patronażowych, bilansów zdrowia oraz szczepień ochronnych wykonywanych w ramach umowy - obowiązkowe i zalecane - komunikatem szczegółowym, tj. jako świadczenia jednostkowe (w roku bieżącym obowiązuje sprawozdawczość zbiorcza, tj. przekazanie informacji jedynie o liczbie tych świadczeń wykonanych w okresach sprawozdawczych),
  2. w zakresie świadczeń pielęgniarki POZ:
   - wprowadzenie obowiązku sprawozdawania wizyt patronażowych komunikatem szczegółowym, tj. jako świadczenia jednostkowe (w roku bieżącym obowiązuje sprawozdawczość zbiorcza, tj. przekazanie informacji jedynie o liczbie tych świadczeń wykonanych w okresach sprawozdawczych),
  3. w zakresach świadczeń nocnej opieki medycznej:
   - wprowadzenie obowiązku sprawozdawania porad lekarskich komunikatem szczegółowym, tj. jako świadczenia jednostkowe (w roku bieżącym obowiązuje sprawozdawczość zbiorcza, tj. przekazanie informacji jedynie o liczbie tych świadczeń wykonanych w okresach sprawozdawczych).
 5. Podniesiono stawki kapitacyjne w finansowaniu świadczeń:
  1. pielęgniarki POZ - stawka bazowa z kwoty 24,24 zł na kwotę 26,64 zł,
  2. pielęgniarki szkolnej:
   - stawka bazowa z kwoty 38,40 zł na kwotę 42,00 zł,
   -stawka na finansowanie świadczeń profilaktyki fluorkowej z kwoty 3,60 zł na kwotę 5,40 zł.

Powyższą informacje opublikowano na stronie internetowej centrali NFZ w dniu 2 grudnia 2010 roku

.

.