Bezpłatne szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia w województwie mazowieckim.

Bezpłatne szkolenia.

.

Projekt „Zastrzyk wiedzy - szkolenia dla pracowników systemu ochrony zdrowia”, skierowany jest do pracowników sektora ochrony zdrowia, w szczególności do pielęgniarek i położnych z woj. mazowieckiego. Uzyskał on dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachs Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej pracowników sektora ochrony zdrowia z województwa mazowieckiego, szczególnie pielęgniarek i położnych, poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach projektu zaplanowanych jest 210 edycji bezpłatnych szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:
1. Rozwój efektywności osobistej
2. Obsługa klienta
3. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 w ZOZ
4. Animacja czasu wolnego pacjenta/seniora
5. Prawo medyczne
6. Prawo zamówień publicznych
7. Pozyskiwanie funduszy unijnych

Szkolenia realizowane są od listopada 2010 do lutego 2012 r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zastrzykwiedzy.pl oraz pod numerem telefonu: 22 2501 880.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.