Dofonansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych w 2011 roku. Wiemy już jakie uczelnie wystartują w przetargu o unijne środki. Na 71 uczelni posiadających akredytację w przetargu wezmą udział 62. Wiadomo także w jakich uczelniach (jeśli wygrają przetarg) nie będzie napewno dopłat od studentów.

Dofinansowane studia pomostowe.

 

Maksymalna opłata wnoszona przez studentów za studia pomostowe dofinansowane ze środków UE może w 2011 roku wynieść 300 złotych za jeden semestr nauki. Tak stanowią warunki przetargu ogłoszonego dla uczelni medycznych na środki finansowe z UE. Ministerstwo ustaliło maksymalną wysokość czesnego na kwotę 2 730 zł za jeden semestr nauki. W tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2 430 zł oraz wkład studenta w wysokości 300 zł. Ale jeśli w postępowaniu dana uczelnia określi wysokość czesnego na kwotę równą lub poniżej 2 430 zł to studenci nie będą musieli dopłacać z własnej kieszeni. Taka sytuacja była w latach poprzednich. Dlatego nie było konieczności dopłaty do czesnego przez poszczególnych słuchaczy dofinansowanych studiów pomostowych w latach 2010, 2009 oraz 2008.

Teraz uczelnie wymienione w ogłoszeniu o wyborze ofert ramowych z dnia 3 stycznia, a jest ich 62 podpiszą z MZ tzw. umowy ramowe. Następnie MZ wystosuje do poszczególnych uczelni zapytanie o ostateczną cenę. I podpisze z wybranymi uczelniami tzw. umowy wykonawcze.

I dlatego ceny podane w ogłoszeniu o wyborze ofert z dnia 3 stycznia 2011 roku nie są ostatecznymi. Dlatego najprawdopodobniej uczelnie, które podały opłaty za semestr powyżej 2 430 zł (a jest ich 4) żeby pozyskać środki finansowe na prowadzenie dofinansowanych studiów pomostowych będą musiały obniżyć opłaty za studia. Wobec powyższego jest bardzo prawdopodobne, że i w tych 4 uczelniach nie będzie dopłat od studentów.

Z iloma uczelniami ostatecznie MZ podpisze umowy wykonawcze? Tego teraz nie wiadomo. Przetarg jest tak prowadzony, że układa się listę rankingową od najtańszych do najdroższych ofert złożonych przez uczelnie. Następnie  rozdziela się środki finansowe dla poszczególnych uczelni aż do ich wyczerpania (od ofert najtańszych do najdroższych). Wobec powyższego z 62 uczelni z którymi MZ podpisze umowy ramowe np. tylko 55 uzyska środki na dofinansowane studia pomostowe i MZ z nimi podpisze umowy wykonawcze.

Dlatego jedyną pewną informacją na dzień dzisiejszy jest to, że pielęgniarki i położne nie uzyskają dofinansowania na uczelniach nie wymienionych w ogłoszeniu z dnia 3 stycznia, gdyż te uczelnie nie wystąpiły w postępowaniu przetargowym o środki finansowe na dofinansowane studia pomostowe i MZ z nimi nie podpisze tzw. umów ramowych.

Następnych informacji w zakresie dofinansowanych studiów pomostowych możemy się spodziewać wtedy kiedy zostanie ogłoszone z jakimi uczelniami MZ podpisze umowy wykonawcze na prowadzenie przedmiotowych studiów przy naborze lutowo / marcowym.

Mariusz Mielcarek

.

 

.