Zimowego naboru na bezpłatne studia pomostowe 2011 nie będzie!!! No to mamy kolejny skandal w polskim pielęgniarstwie. Ministerstwo zdrowia w dniu dzisiejszym unieważniło postępowanie przetargowe na wyłonienie uczelni, które miały prowadzić bezpłatne studia pomostowe w 2011 roku. Mamy kolejną aferę autorstwa ministerstwa zdrowia. Zobacz uzasadnienie unieważnienia przetargu. A pielęgniarki i położne czekają . . .

Dofinansowane studia pomostowe.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia przetargu:

W wyniku zmiany stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych w kwestii spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażoną w informacji o kontroli uprzedniej znak: KU/2/11 z dnia 02.02.2011 roku, skutkującą udzieleniem zamówienia jedynie 15 wykonawcom (uczelniom posiadającym uprawnienia do prowadzenia kształcenia zarówno dla pielęgniarek, jak i położnych) przy łącznej liczbie 62 uczelni uprawnionych do prowadzenia kształcenia, powstały okoliczności przy których dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Polegają one m.in. na:
1. ograniczeniu dostępności do studiów pomostowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla pielęgniarek w niektórych regionach Polski , co z kolei byłoby niezgodne z polityką zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. niepełnym wykorzystaniu limitów przyjęć na studia pomostowe dla pielęgniarek w ramach projektu i konieczność finansowania nauki przez pielęgniarki ze środków własnych,
3. braku możliwości pełnego wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w budżecie projektu na rok 2011,
4. braku konkurencyjności wśród uczelni - uczestników postępowania, co z kolei mogłoby spowodować konieczność wnoszenia opłaty własnej przez studenta.
Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych realizuje interes publiczny - ma ogólnopolski charakter i jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, co wpływa w sposób bezpośredni na podniesienie jakości usług świadczonych przez te grupy zawodowe na rzecz całego społeczeństwa.
Jednocześnie zamawiający informuje zainteresowanych, że zamierza ponownie wszcząć postępowanie w przedmiotowej sprawie, w ramach którego przewiduje się tylko nabór październikowy.

Komunikat z godziny 11.15, 23 lutego 2010 roku

.

Redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej wielokrotnie zwracała uwagę na sposób w jaki ministerstwo prowadzi sprawę dofinansowanych studiów pomostowych. No i stało się . . . Komentarz redakcyjny w najbliższych dniach.

Mariusz Mielcarek

.

.