Sprawa rzekomego projektowanego "zakazu kontraktów pielęgniarek w szpitalach". Aktualny stan prac w sejmie nad ustawą o działalności leczniczej.

Związkowy zakaz kontraktów pielęgniarek i położnych 2011.

.

 

We wtorek ubiegłego tygodnia zapowiedziałem przedstawienie analizy w zakresie rzekomego projektowanego zakazu kontraktów pielęgniarek w szpitalach w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Analizę przygotowałem w oparciu o obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej oraz projekt ustawy o działalności leczniczej, który został skierowany do sejmowej komisji zdrowia z podkomisji w dniu 3 lutego 2011 roku. W tym projekcie zapisano w art. 19a, że:

"Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 oraz w art. 19 ust. 3, nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego".

W przygotowanej analizie starałem sie wykazać, że mówienie o "zakazie kontraktów dla pielęgniarek i położnych w szpitalach" to nieporozumienie. W skrócie ujmując pielęgniarka i położna zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami prawnymi może wykonywać zawód w formie:

  1. umowy o pracę,
  2. działalności gospodarczej poprzez prowadzenie praktyki zawodowej, która jest działalnością regulowana i wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez izby pip,
  3. działalności gospodarczej, która nie jest działalnością regulowaną i wobec tego nie wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (nie wymaga zgody izby pip).

 Dla zainteresowanych przytaczam poniżej treść przedmiotowej analizy.

 


 

W obowiązującej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano:

Art. 24a.
Prowadzenie:
1) indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych,
2) indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo
3) grupowej praktyki pielęgniarek, położnych – jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W konsekwencji powyższego zapisu oraz regulacji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej pielęgniarka lub położna zamierzająca prowadzić praktykę (w rozumieniu cytowanej powyżej ustawy) zobowiązana jest do uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Taki rejestr w przypadku działalności regulowanej pielęgniarek i położnych prowadzą okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Dopiero po uzyskaniu przedmiotowego wpisu można wykonywać działalność regulowaną – praktykę pielęgniarki lub położnej.

W tym momencie zwróćmy uwagę na konstrukcję powyższego zapisu art. 24a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Nas szczególne interesuje nie to - co z niego wynika, ale to jakich wniosków nie należy z powyższego zapisu wyciągać.

Nie należy wyciągać wniosku, że wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej w oparciu o działalność gosopodarczą jest działalnością regulowaną!!!

Właściwy wniosek to TYLKO taki, że prowadzenie praktyki pielęgniarki lub położnej (w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej) jest działalnością regulowaną  i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez izby pielęgniarek i położnych.

Dla dalszych rozważań w interesującym nas zagadnieniu konieczne jest przytoczenie brzmienia art.  25 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Cytuję:

Art. 25.
8. Za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką w rozumieniu ustawy uważa się wykonywanie zawodu pielęgniarki,
położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Z powyższego zapisu można wnioskować, że jeśli ustawodawca zdecydował, że wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej na podstawie umowy cywilnoprawnej poza zakładem opieki zdrowotnej jest równoznaczne z praktyką (w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej), to taki sposób wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru dzialalności regulowanej.

I teraz przechodzimy do sedna sprawy. Skoro ustawodawca uregulował, że wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej jest wykonywaniem działalności regulowanej to należy zadać sobie pytanie: kiedy pielęgniarka lub położna wykonując swój zawód nie wykonuje działalności regulowanej? Działalności, która jest obwarowana obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowaqdzonym przez izby pielęgniarek i położnych.

Podsumujmy dotychczasowe ustalenia:
Po pierwsze – wykonywanie zawodu w formie praktyki pielęgniarki i położnej to działalność regulowana,
Po drugie – wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej to dzialalność regulowana.

Skoro ustawodawca w sposób szczegółowy unormował wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej w kontekście działalności regulowanej to powróćmy do powyżej postawionych pytań.

Kiedy pielęgniarka lub położna wykonując zawód nie wykonuje działalności regulowanej, która jest obwarowana obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi izba pielęgniarek i położnych?

Po pierwsze – kiedy wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę. I nie ma tu znaczenia czy wykonuje zawód w zakładzie opieki zdrowotnej czy poza zakładem opieki zdrowotnej.

Po drugie – kiedy wykonuje zawód w oparciu o umowę cywilnoprawną. Ale tylko w zakładzie opieki zdrowotnej, bowiem pamiętajmy, że w ustawie zapisano, że gdy poza zakładem opieki zdrowotej to jest to "równoznaczne" z wykonywaniem praktyki.

Z powyższego wynika, że pielęgniarka lub położna nie wykonuje działalności regulowanej, kiedy zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę (niezależnie od miejsca pracy) lub gdy wykonuje zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej w zakładzie opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego, pielęgniarka lub położna zamierzająca wykonywać zawód w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej nie ma obowiązku uzyskać wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez izby pielęgniarek i położnych.

Tak się zastanawiam na marginesie, ile tysięcy polskich pielęgniarek i położnych ma w swoich domach zaświadczenie o wpisie do rejstru praktyk zawodowych, które nie było i nie jest im w ogóle potrzebne, bowiem nie było i nie jest wymagane przez przepisy prawne (np. do pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w szpitalu)? Natomiast było wydawane (zresztą na wniosek zainteresowanych pielęgniarek i położnych) przez izby pip. Za 50 złotych polskich.

Mariusz Mielcarek

11 marca 2011 roku

 


 

Natomiast w dniu 11 marca 2011 roku na stronach sejmowej komisji zdrowia opublikowano projekt ustawy o działalności leczniczej z datą 11 marca 2011 roku. Artykuł o rzekomym "zakazie kontraktów pielęgniarek w szpitalach" uzyskał nowy nr: 20, nie zmieniając swojego brzmienia. Jednak w projekcie ustawy o działalności leczniczej z dnia 11 marca 2011 roku zmieniono ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie dotyczącym praktyk zawodowych. Wobec powyższego konieczna jest szczegółowa analiza projektu ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu z dnia 11 marca 2011 roku w kontekście rzekomego "zakazu kontraktów pielęgniarek w szpitalach".

Mariusz Mielcarek

13 marca 2011 roku

.

Zobacz także:

27 lutego 2011 roku -  List Otwarty Pielęgniarek i Pielęgniarzy Kontraktowych Szpitala Klinicznego w Poznaniu do Przewodniczącej OZZPiP. "Serdecznie mamy dość występów państwa w prasie i telewizji i przekonywania jak to jest źle na kontraktach". "Działalność Pań to jest demonizowanie kontraktów i zbijanie na walce z nimi popularności". "Nie znamy związku który walczy z własnym środowiskiem, a wy Drogie Panie tak robicie". 143 KOMENTARZYczytany ponad 4 000 razy . . .

22 lutego 2011 roku - W jaki sposób przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku PiP Gardias argumentuje inicjatywę związku w sprawie zakazu pracy na kontraktach to kompromituje nie tylko jej osobę, ale ośmiesza także pielęgniarki i położne w oczach innych grup zawodowych. Pani przewodnicząca powinna na sprawę kontraktów spojrzeć obiektywnie, po prostu z góry, co nie powinno być trudne w kontekście pamiętnych słów dr Strosmajer z serialu Szpital na peryferiach - "Gdyby głupota umiała fruwać, to ... 131 KOMENTARZYczytany prawie 4 000 razy . . .

.