Uchwała Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie zasadności uwzględniania w programie nauczania na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych zajęć z technologii informacyjnej, języka obcego oraz procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Studia pomostowe 2011.

 

UCHWAŁA NR 2/III/2011
z dnia 20 stycznia 2011 roku
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego
w sprawie zasadności uwzględniania w programie nauczania na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych zajęć z technologii informacyjnej, języka obcego oraz procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego



Na mocy art. 11 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 92, poz. 885) oraz art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 65, póz. 420) uchwala się co następuje:
 

§ 1.


Przedmioty: technologia informacyjna i język angielski nie mają charakteru przedmiotów obowiązkowych na tzw. studiach pomostowych.
 

§ 2.


Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej przez studenta składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.