Niekorzystne uregulowania płacowe w ustawie o działalności leczniczej - część 4. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatek za wysługę lat będą obowiązywały tylko w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej. Natomiast powyższe uregulowania płacowe nie będą obowiązywały w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie spółki kapitałowej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

.Z

.

.

W ustawie o działalności leczniczej zapisano, że pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługują:

"Art. 62.

Za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy."

oraz

Art. 63.

1. Pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,

a także

Art. 65.

1. Pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ustawa reguluje także, że pracownikom podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostki budżetowej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.

Ponad to w ustawie zapisano:

Art. 88.

(...)

3. Pracownikom podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej, utworzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego, przysługuje oprócz składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przysługuje pracownikom, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków mają bezpośredni kontakt z osobami, wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka leczniczego.

4. Pracownikom wykonującym zawód medyczny oraz innym pracownikom, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnionym w jednostce organizacyjnej więziennictwa, z tytułu pracy z osobami pozbawionymi wolności, przysługuje dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto w ustawie zapisano delegację dla ministra zdrowia do wydania rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników, podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostki budżetowej, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia, kierując się kwalifikacjami zawodowymi tych pracowników oraz zakresem świadczeń zdrowotnych.

Podsumujmy:

Ustawa o działalności leczniczej reguluje, że pracownikom podmiotów leczniczych prowadzonych w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej przysługują nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i rentowa oraz  dodatek za wysługę lat. Natomiast powyższa regulacja płacowa będzie dotyczyć  tylko podmiotów leczniczych prowadzonych w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej, które zaraz zostaną zlikwidowane i przekształcone w spółki kapitałowe. Natomiast w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie spółki kapitałowej powyższe regulacje płacowe nie będą obowiązywały.

Postępowanie ministerstwa zdrowia pod rządami minister Ewy Kopacz to szkodliwe działanie wobec polskiego pielęgniarstwa. Tak negatywnych działań wobec polskich pielęgniarek i położnych nie prowadził jeszcze żaden z dotychczasowych ministrów zdrowia.

Skuteczność ministerialnych działań jest możliwa tyko dzięki bezradności samorządu zawodowego oraz związku zawodowego pip.

.

Zobacz wystąpienie redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej do ministerstwa zdrowia w przedmiotowej sprawie.

.

Zobacz także:

Ustawa o działalności leczniczej to:

.