Pielęgniarki rodzinne. Redakcja Portalu prezentuje kalendarium w zakresie poszczególnych faktów, dotyczących obecnego zamachu na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych rodzinnych. Izba naczelna pip miała świadomość potencjalnych zagrożeń w tym zakresie już w . . . . kwietniu 2011 roku.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

..

 

 

Minister zdrowia zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2011 roku powołał zespół ds. opracowania zmian systemu organizacji postawowej opieki zdrowotnej.

Minister Ewa Kopacz w skład zespołu powołała następujące osoby - podaję według wykonywanego zawodu lub organizacji, instytucji:

Przewodniczący – Marek Haber, Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia oraz członkowie:

 1. Porozumienie Zielonogórskie,
 2. Porozumienie Zielonogórskie,
 3. Lekarz,
 4. Lekarz,
 5. Lekarz,
 6. Lekarz,
 7. Lekarz,
 8. Pielęgniarka,
 9. Lekarz,
 10. Lekarz,
 11. Pielęgniarka,
 12. Lekarz,
 13. Urzędnik MZ,
 14. Urzędnik MZ,
 15. Urzędnik MZ.

Poniżej prezentuję w całości teksty notatek ze spotkań zespołu oraz poruszane tematy w kontekście "obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej poz u tego samego świadczeniodawcy", który zapisano w projekcie nowelizacji ustawy opublikowanym w dniu 20 października 2011 roku na stronie internetowej ministerstwa zdrowia oraz postępowania w tym zakresie naczelnej izby pip.

W dniu 26 stycznia 2011 roku - omówiono sytuację w poz oraz sformułowano obszary pracy zespołu.

W dniu 16 lutego 2011 roku - na tym posiedzeniu padła opinia: należy rozdzielić zadania pielęgniarki praktyki i pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej. 

W dniu 9 marca 2011 roku - w trakcie posiedzenia omówiono zgłoszone przez członków zespołu propozycje zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, między innymi:

 • rozdzielenie funkcji jednej pielęgniarki POZ na funkcję pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i funkcję pielęgniarki praktyki (gabinetu zabiegowego), jak przed rokiem 2004,

W dniu 13 kwietnia 2011 toku - w notatce ze spotkania, której autorem jest przedstawiciel naczelnej izby pip czytamy:

 • "Ogromne nasze zaniepokojenie wzbudziła propozycja aby lekarz, pielęgniarka, położna pracowali na jednej liście. Uważałyśmy że jest to zamach na naszą samodzielność i likwidację praktyk pielęgniarskich/położniczych. Stwierdzono, że aktualnie brak jest współpracy pomiędzy pielęgniarkami a lekarzami, a to bardzo utrudnia sprawowanie prawidłowej opieki nad pacjentami. Praca na tych samych listach ograniczy ilość współpracujących ze sobą pracowników medycznych co usprawni opiekę nad pacjentem".

W dniu 27 kwietnia 2011 roku - według notatki sporządzonej przez przedstawiciela naczelnej izby pip - dyskutowano między innymi o: rozdzieleniu funkcji pielęgniarki POZ na funkcję pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i funkcję pielęgniarki praktyki (gabinetu zabiegowego). Przedstawiciel naczelnej izby pip w notatce pisze:

 • "W trakcie spotkania przyjęto zasadę, że rozstrzygnięcie poszczególnych kwestii będzie odbywało się w drodze konsensusu. Przyjęto dochodzenie do konsensusu poprzez głosowanie. Spotkało się to ze sprzeciwem przedstawicieli reprezentujących pielęgniarki i położne. Zgłosiłam votum separatum ponieważ problem braku proporcji przedstawicieli poszczególnych zawodów zgłaszany był już na pierwszym spotkaniu. Z prowadzonej korespondencji pomiędzy MZ a NIPiP wynikało, że rozstrzygnięcia nie będą podejmowane drogą głosowania".

Dalej w notatce czytamy:

 • "Nie wyrażono zgody na udziału w głosowaniu osób uczestniczących w spotkaniu ale nie będących członkami zespołu, np. Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych. Przyjęcie powyższej zasady spowodowało, że przyjęte stanowiska oparte były przede wszystkim na decyzjach lekarzy".
 • "W konsekwencji nie przyjęto punktu dotyczącego rozdzielenie funkcji pielęgniarki POZ na funkcję pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i funkcję pielęgniarki praktyki (gabinetu zabiegowego). W punkcie dotyczącym rozdzielenie zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ pojawił się „zespół POZ”. Próba ustalenia o jaki zespół chodzi nie pozwoliła na doprecyzowanie go".

Wobec powyższego przedstawiciel naczelnej izby pip zgłosił na posiedzeniu zespołu w dniu 27 kwietnia "zdanie odrębne". Fragmenty tego dokumentu cytuję poniżej:

 • "Jako członek zespołu oraz przedstawiciel NRPiP wyrażam ogromne zaniepokojenie przebiegiem spotkania i przyjętym w czasie jego trwania zasadami postępowania. Już na pierwszym spotkaniu zgłosiłam fakt braku proporcji osób reprezentujących poszczególne zawody w opiece nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej. Na potwierdzenie tego NIPiP reprezentując środowisko przesłała list otwarty do Pani Minister Ewy Kopacz, w którym proponowała powołanie reprezentatywnych organizacji pielęgniarek i położnych reprezentujących poszczególne dziedziny pielęgniarstwa funkcjonalnie związanych z poz. Pozostawienie pierwotnego zespołu spowodowało, że w konsekwencji podjęte stanowiska opierały się wyłącznie na decyzjach lekarzy rodzinnych, mimo zapewnień, że formuła przyjmowania rozstrzygnięć nie miała być w formie głosowania, gdyż apriori zgłaszane przez pielęgniarki i położne propozycje były skazane na niepowodzenie.
  Przyjęcie zasady, że dochodzenie do konsensusu będzie się opierało na zasadach głosowania, z zachowaniem proporcji głosów w wysokości 2/3 (zasada została ustalona przez zespół), co moim zdaniem już na samym początku determinowało nasze propozycje na niepowodzenie w sytuacji, gdyby lekarze mieli odmienne zdanie. W związku z przyjęciem tej zasady zgłosiłam votum separatum i wnosiłam, aby ten fakt został odnotowany w notatce ze spotkania.
  Ponadto, nie wyrażono zgody na udział w głosowaniu osób zapraszanych na spotkania (pomimo zapewnień ze strony ministerstwa, że będzie to możliwe), co pozbawiło Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych wpływu na rozstrzygnięcia dotyczące funkcji i zadań pielęgniarek i położnych w POZ.
  (...) 
  W dalszym ciągu jako przedstawiciel NIPiP wnoszę o zmianę nazewnictwa pielęgniarki i położnej POZ na pielęgniarkę i położną środowiskowo-rodzinną oraz rozdzielenie funkcji pielęgniarki POZ na pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną i pielęgniarkę gabinetu zabiegowego - punktu szczepień.
  Pielęgniarki i położne są również podstawowym ogniwem w systemie POZ i pomijanie ich głosu w tak ważnej kwestii jaką jest racjonalna i rzeczywista opieka nad pacjentem jest nie do przyjęcia, a tak się stało w wyniku przyjętych zasad pracy w zespole. Sytuacja ta wyraźnie wskazuje, iż nie dąży się do rozwiązania zgłaszanych problemów w sposób całościowy, tylko i wyłącznie fragmentarycznego ukierunkowania na lekarza jako benificjenta systemu. Sytuacja taka też nie zmierza do budowania prawidłowych relacji pomiędzy członkami zespołu sprawującego opiekę nad pacjentem, a przecież wszyscy mówimy, że nam na tym zależy.(...)

Natomiast według notatki sporządzonej z powyższego spotkania przez ministerstwo zdrowia - wynika, że w czasie posiedzenia zespołu dyskutowano między innymi kwestę:

 - "definicji pojęcia: konsensus, zawartego w regulaminie pracy Zespołu, określającego sposób podejmowania przez Zespół uchwał (za konsensus przyjęto sytuację poparcia danego postulatu przez 2/3 obecnych członków Zespołu)", a w wyniku konsensusu członkowie zespołu uznali za konieczne opracowanie dokumentu strategicznego, określającego docelowy model podstawowej opieki zdrowotnej, w którym należy uwzględnić między innymi następujące postulaty (cytuję):

 • doprecyzowanie zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, w tym zasad współpracy (zespół POZ) (12 głosów popierających postulat i 1 głos przeciw),

Końcowym dokumentem prac przedmiotowego zespołu to -  "Wytyczne dotyczące zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej". W tym dokumencie zapisano, że istnieje konieczność opracowania dokumentu strategicznego, zawierającego miedzy innymi:

 •  doprecyzowanie zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, w tym zasad współpracy (zespół POZ).

Ponadto dokument końcowy zespołu zawiera dwa załączniki. Należy zwrócić uwagę, że "załączone kompilacje w załączniku nr 1 i 2 stanowią kompletne zestawienie propozycji zgłaszanych przez osoby uczestniczące w pracach Zespołu, w tym również nie będące jego członkami, nie są natomiast przyjętym stanowiskiem Zespołu".

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Warto podkreślić, że w powyższych załącznikach pada zdanie: "usprawnić pracę zespołową poprzez wprowadzenie wspólnej listy pacjentów lekarza, pielęgniarki i położnej".

Dla całości obrazu w kontekście postępowania naczelnej izby pip w przedmiotowym zakresie warto podkreślić fakt, że "coś się święci" w zakresie deklaracji wyboru, naczelna izba miała świadomość już w kwietniu 2011 roku!!!

Natomiast środowisko pielęgniarek i położnych środowiskowych zostało zaalarmowane dopiero 20 października 2011 roku. Czyli, ponad pięć miesięcy później! 

To, że naczelna izba pip miała świadomość zagrożenia w zakresie potencjalnych niekorzystnych zmian w zakresie sposobu wyboru deklaracji już w kwietniu br, świadczą  chociażby treści powyżej przytaczanych notatek ale także stanowisko naczelnej izby pip z dnia 14 września 2011 roku, które przytaczam poniżej:


Stanowisko nr 60
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 września 2011 roku w sprawie pozostawienia pacjentom swobodnego prawa do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku niedokonywania nowelizacji art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) i utrzymania prawa pacjentów do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża stanowczy protest wobec podejmowanych przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” działań zmierzających do nowelizacji art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w przedmiocie zmiany sposobu deklarowania się pacjentów do lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej na wybór podmiotu wykonującego działalność leczniczą (świadczeniodawcy)".

Powyższe fakty wzbudzają konsternację w kontekście zasadniczego faktu, że społeczność pielęgniarek środowiskowych została poinformowana o potencjalnych zagrożeniach dla istnienia samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne poprzez publikację na stronie internetowej ministerstwa zdrowia przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy czyli po 20 października 2011 roku. Naczelna izba pip (tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej izby pip) pismo do ministerstwa zdrowia wystosowało z datą . . . . 8 listopada 2011 roku, czyli prawie po trzech tygodniach. Poniżej cytuję przedmiotowe pismo.

 

Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Szanowna Pani Minister,
"W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, po zapoznaniu się z projektem z dnia 19 października 2011r. dotyczącym ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wnoszę o zaniechanie prac legislacyjnych, odrzucenie przedmiotowego projektu w całości i pozostawienie art. 28 ustawy w dotychczasowym brzmieniu.
Proponowana zmiana w zakresie prawa pacjenta do wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu poz, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie w praktyce skutkować monopolizacją świadczeniodawców, którzy oferują wprawdzie świadczenia obejmujące zadania lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, ale powyższe doprowadzi do sytuacji, w której prawo pacjenta do wyboru niezależnie lekarza, pielęgniarki, położnej zostanie skutecznie ograniczone do konkretnej „przychodni”, w której pacjent zamierza uzyskać świadczenie lekarza poz.
Powyższa nowelizacja, w literalnym brzmieniu przepisów wskazuje jednoznacznie, iż pacjent ma obowiązek złożenia deklaracji wyboru obejmującej wyznaczenie lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz, którzy u danego świadczeniodawcy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej. Stanowisko MZ wyrażone w komunikacie z dnia 3 listopada 2011r. nie będzie miało wpływu na stosowaną w przyszłości praktykę, w której zostaną wyeliminowane indywidualne praktyki zawodowe prowadzone przez lekarzy, pielęgniarki, położne.
Należy podkreślić, że jakość usług zdrowotnych uzależniona jest między innymi od wolnej konkurencji występującej na rynku usług medycznych w zróżnicowanej formie organizacyjnej prowadzenia działalności leczniczej. Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany zmierzają w całkowicie przeciwnym kierunku i służą monopolizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez duże podmioty lecznicze.
Zmiana przepisów w zaproponowanym projekcie ustawy jest sprzeczna z zagwarantowanym w art. 68 ust. 2 Konstytucji RP prawie obywatela RP do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, które wcześniej zostało zapewnione między innymi w art. 28 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez prawo pacjenta do swobodnego, niczym nieograniczonego prawa wyboru niezależnie lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz".

Wobec powyższych informacji należy sobie zadać pytania: czy naczelna izba pip powinna uczestniczyć w pracach zespołu powołanego przez minister Kopacz, jeśli tak to czy nie należało wycofać się z prac zespołu w kwietniu 2011 roku, czy izba pip skutecznie reprezentowała interesy grupy zawodowej pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych prowadzących samodzielne podmioty gospodarcze, czy polityka informacyjna izby pip była adekwatna do wagi potencjalnych zagrożeń dla interesów ekonomicznych pielęgniarek i położnych rodzinnych?

I jeszcze jedno dlaczego ze strony internetowej naczelnej izby pip usunieto zakładkę, w której zamieszczano notatki dotyczące prac przedmiotowego zespołu. Czemu ma służyć takie postępowanie władz izby pip?

Zapraszam do dyskusji

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale -  zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.11.13 22:26:08 ~w

No i cóż, wiedziałam o tym.Napisałam do naczelnej izby, co myślę o takim postępowaniu, odpowiedzi nie było. Co prawda wzywałam bezwzglęgnie do zajęcia stanowiska, w końcu pani Buczkowska zdecydowała się.Co możemy zrobić teraz? Zracam się do wszystkich koleżanek, które są delegatkami na zjazd krajowy, wybierajcie mądrze.Może nowa prezes bardziej będzie czuła temat i stanie w obronie naszej samodzielności.

#2  2011.11.13 22:52:31 ~piel

Izby pip widzą pielęgniarki kontraktowe -środowiskowe ,jak trzeba płacić składki , to nawet wiedzą gdzie pismo przysłać, tylko tyle mam z nimi do czynienia , za 25 lat mojej pracy ,to jest straszne ale prawdziwe,płakać się chce.

#3  2011.11.13 23:03:13 ~????

"W dniu 9 marca 2011 roku - w trakcie posiedzenia omówiono zgłoszone przez członków zespołu propozycje zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, między innymi: * rozdzielenie funkcji jednej pielęgniarki POZ na funkcję pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i funkcję pielęgniarki praktyki (gabinetu zabiegowego), jak przed rokiem 2004"-Czy któreś ze stowarzyszeń pielęgniarskich( tzn. izb,towarzystw naukowych)zaproponowała przez ulubionych parlamentarzystów na wiosnę, latem 2011 r, wprowadzić odpowiednią zmianę, zapis do Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej!

#4  2011.11.14 12:29:05 ~gość

To jest karygodne, jak można dyskutować o nas bez nas nasze panie z naczelnej izby pip powinny natychmiast podać się do dymisji, Przecież one pracuja na naszą niekorzyść.Panie Mariuszu dobrze ze Pana mamy chociaż ktoś się interesuje naszymi problemami. Mam nadzieję że Pana działania przyniosą skutek jest Pan po prostu wielki.Pozdrawiam serdecznie

#5  2011.11.14 12:37:46 ~sara

Zespół do zmian w POZ rzeczywiście jakiś czas temu zniknął ze strony naczelnej izby .Panie pewnie wiedziały co się święci.A tak naprawdę nic ciekawego nie ma tam do czytania same podziękowania i informacje o konferencjach na których tylko one uczestniczą i opychają się pączkami, śpią w hotelach za nasze pieniądze i tyle z nich mamy,czas z tym skończyć. Pozdrawiam Panie Mariuszu

#6  2011.11.14 13:22:18 ~iza

Panie Mariuszu jeżeli Pan nam nie pomoże to nie mamy co liczyć na siedzące w ciepłych fotelach i jak sara to określiła opychające się nasze reprezentantki. Myślę że wysyłanie pism do Ministerstwa jest b. dobre ,można by było zorganizować jeszcze protest w ministerstwie.

#7  2011.11.14 14:08:02 ~piel

Może koleżanki ponownie zajmiemy się obligatoryjnej ( przymusowej)przynależności do izb? Czy jest to zgodne z konstytucja? Gdzie został pies pogrzebany?

#8  2011.11.14 14:56:44 ~dominika

Panie Mariuszu dzięki. Proszę nam pomóc zostałyśmy zdradzone przez nasze przedstawicielki.Zastanówmy się co dalej robić.

#9  2011.11.14 16:31:24 ~zła

Już dawno apelowałam, by zbojkotować izby.One tylko nam szkodzą! Jak są tak potrzebne, niech państwo je utrzymuję. Żeby potrącić coś z poborów potrzebna jest zgoda pracownika. Co innego z podatkiem i ZUSem. Na wszystko inne pracownik wyraża zgodę lub nie, a na izby zastałam zmuszona na potrącanie składek.

#10  2011.11.14 19:15:15 ~w

Wiadomość z ostatniej chwili, minister Haber poinformował na spotkaniu zespołu poz, że poprawka do ustawy wejdzie.PRZEGRALIŚMY

#11  2011.11.14 20:03:03 Redakcja Portalu

O tym czy poprawka przejdzie decyduje sejm, a nie minister Haber. Pozdrawiam wszystkich Mariusz Mielcarek

#12  2011.11.14 20:14:28 ~gość

Proponuję różowe miasteczko, będzie jak najbardziej na czasie.

#13  2011.11.14 20:47:14 ~sara

Witamy Panie Mariuszu miło wiedzieć że czyta Pan nasze wypociny.Pozdrawiam

#14  2011.11.14 20:56:18 ~tomek

Poza tym termin zgłaszania uwag mija 19 listopada

#15  2011.11.14 20:56:39 ~sara

Do -w- koleżanko nie siej zamętu konsultacje trwają zdaje się do 19listopada więc sprawa na razie jest nie przesądzona.Ja wierzę że z pomocą Pana Mariusza damy radę bo w niejednej kwestii nam pomógł

#16  2011.11.14 20:58:17 ~sara

A tak na marginesie napisz gdzie przeczytałaś tą sensacyjną widomość !

#17  2011.11.14 21:15:07 ~w

Oczywiście, że to sejm decyduje podejmuje decyzje. Prawdopodobnie będzie głosowanie nad pokietem ustaw, i nie wiem czy parlamentarzyści skupili się nad dla nas ważną poprawką. Prosze mi wierzyć, sama jestem bardzo zainteresowana tym, aby ta poprawka nie weszła, jeżeli będzie inaczej właściwie tracę pracę.Napisałam tą informację(jest ona od koleżanki, która uczestniczyła w tym spotkaniu)z nadzieją, że wymyślimy jeszcze jakieś działania, które mogą to zmienić.A co? nacisk na posłów.

#18  2011.11.14 21:19:49 ~w

Konsultacje, z tego co mi wiadomo są przedłużone do 24 listopada, więc wykorzystajmy ten czas.Sprawę "zawaliła"naczelna izba, która dawno temu dała przyzwolenie do takiej zmiany.

#19  2011.11.14 21:23:08 ~w

Do Pana Mariusza, proszę jeżeli to możliwe, skontaktować się z jedną z osób, która brała udział w dzisiejszym spotkaniu w mz

#20  2011.11.14 21:26:11 ~zulu gula

Szkoda tylko, że Pan Mariusz działa "wybiórczo" i stara się pomóc lub też widzi problemy tylko wybranej grupy pielęgniarek , a może pomógłby naprawdę pokrzywdzonej grupie pielęgniarek jaką jest grupa pielęgniarek szkolnych. To jest dopiero pole do popisu! Wszystko, od początku do końca jest zagmatwane i jesteśmy pokrzywdzone i wykorzystane jak nikt inny! Zostałyśmy sprzedane za środowiskowe i położne. Proszę nam pomóc! Wy narzekacie, a popracujcie za nasze pieniądze i na naszych zasadach - to jest dopiero bajzel! . Ale nami nawet Pan Mariusz pogardza.

#21  2011.11.14 21:38:50 ~@!@!@!@!

O co chodzi PARLAMENTARZYSTOM często zasilanych przez osoby, należące i pochodzące z różnych polskich środowisk intelektualnych (nie medyków i medyków )? Zmiany niedawne w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,NP:1)UTRZYMANO ( spadek po latach 60 tych i 70-tych) i WPROWADZONO nowe stanowiska pracy pielęgniarek w których nie wymagane JEST pełnienie wg. Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej pełnienie roli zawodowej w rozumieniu bezpośredniej pracy z pacjentem.EFEKT-pielęgniarką się JEST PEŁNIĄC ROLĘ ZAWODOWĄ I JEJ NIE PEŁNIĄC-w niektórych okolicznościach. POMINIĘTO pielęgniarki/rzy w możliwościach pełnienia dyżurów medycznych, odróżniając tą grupę od innych zawodów medycznych,których przedstawiciele mogą pełnić dyżury medyczne np:farmaceuta, diagnosta laboratoryjny.WPROWADZONO możliwość pracy na kontraktach, chociaż w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej JEST napisane JEST SAMODZIELNA I NIE JEST SAMODZIELNA,

#22  2011.11.14 21:40:28 ~@!@!@!@!

Cd. WPROWADZONO też 'interesujące' normy zatrudnienia 1:20- kiedy człowiek może 1:9 ( prawidłowa obserwacja, analiza danych, wnioskowanie - też JEST warunek laboratoryjna cisza, zmiany w środowisko/otoczeniu obniżają percepcję)itd.Jaka JEST też postawa IZB, czy PIELĘGNIARSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH?

#23  2011.11.14 21:41:57 ~w

Do "zulu gula", "zostałyśmy sprzedane za środowiskowe i położne", o czym ty myślisz? Jesteście wydzielone z tzw.piel. poz, macie odrębne regulacje w zarządzeniach prezesa.Może połączcie siły i walczcie o większą stawkę kapitacyjną

#24  2011.11.14 22:01:41 ~Ewa

Jestem "szkolną" i o większą stawkę walczyłam od 2000r.Nawet spowodowałam, że w jednej z lokalnych gazet nie tylko społeczeństwo, ale i "inni" dowiedzieli się o ówczesnych podwyżkach stawki kapitacyjnej dla pięlegniarek szkolnych. A wysokość podwyżki wynosiła: 1 GROSZ na miesiąc na jednego ucznia, czyli 12 groszy na rok.A lekarze wówczas dostali 50 groszy/miesiąc/pacjent.BEZ KOMENTARZA, proszę

#25  2011.11.14 22:07:50 ~sara

Do "zulu gula" z tego co wiem koleżanko to macie ciepłą posadkę za nie małe pieniądze, 2 miesiące wakacji płatne 100%, wszystkie ferie zimowe i świąteczne też wolne i płatne, nie narzekajcie bo jeszcze kilka lat temu fundusz nie płacił za wakacje i ferie i też dziewczyny kontraktowały szkoły, ktoś dla was to wywalczył więc pozwólcie że teraz my walczymy o swoje. A tak na marginesie jak już zaczęłaś ten temat super jest mieć płacone za 12 tygodni wolnego w roku ja urlopu nie mam wcale i pracuje codziennie do 18,więc nie wtrącaj sie w nasze problemy.Sory ale się wkurzyłam, sama zaczęłaś ten temat.

#26  2011.11.14 22:18:13 ~gość

No nie mogę ty wywalczyłaś podwyżki. zwiększone stawki kapitacyjne ustala NFZ najczęściej bez naszych konsultacji więc nie pisz bzdur że ty wywalczyłaś podwyżkę nie mąć nam w głowach wszyscy wiemy jakie są stawki i jaka jest kontraktowana ilość uczniów i pacjentów nie wspomnę tutaj o programach profilaktycznych i mam nadzieję że nie będziemy tutaj pisały o pieniądzach Zamykam temat piel szkolnych bo nie na ten temat Pan Mariusz założył wątek

#27  2011.11.14 22:22:05 ~mała

Do sary i gościa dobrze powiedziane

#28  2011.11.14 22:39:24 ~szkolna

Sara,a skąd ty masz takie sensacyjne wiadomości,ze szkolna ma wolne wakacje i ferie i inne wolne w szkole dni i na dodatek ma płacone za nie 100 %? szkolna to nie nauczyciel,zeby tak mieć.Szkolna na etacie w czasie wakacji,ferii i innych wolnych dni pracuje w przychodni,do której jest przypisana.A ta z własną działalnością albo siedzi na bezpłatnym albo na ten czas szuka sobie płatnego zajęcia.

#29  2011.11.14 22:43:40 ~333

Ale chyba nie dyskutujemy teraz o pielęgniarkach szkolnych? Ciągle czytam jakie jestescie pokrzywdzone.

#30  2011.11.15 00:50:09 ~tomek

Dziewczyny nie kłóccie się ,bo szkoda zdrowia , jeśli możecie to piszcie gdzie się da

#31  2011.11.15 07:07:08 ~gość

Szkolna nie pisz bzdur jak jesteś na KONTRAKCIE to masz wszystkie dni wolne w szkole w 100% płatne wiem że byście wolały żeby nikt o tym nie wiedział ale niestety też pracuję na kontrakcie a moja bliska przyjaciółka pracuje w szkole na kontrakcie z NFZ i jestem na bieżąco.Chyba że jesteś tak nie zorientowana, a może zajrzyj na swoje konto bankowe bo nawet nie wiesz że fundusz Ci płaci za wakacje.zamykam temat piel szkolnych.Więcej nie poruszajmy tematu szkolnych.Teraz trzeba walczyć o nasze a nie zajmować się tym co nas nie dotyczy. Zaznaczam że jeżeli szkolna mi odpisze nie będę zabierała głosu bo nie lubię jak mi ktoś mydli oczy.

#32  2011.11.15 09:35:21 ~zulu gula

I tu koleżanki wyłazi właśnie wasza hipokryzja, zakłamanie, obłuda. Byle dla mnie, a reszta to w du.Nie piszcie więcej o jednoczeniu się i o naszych (szkolnych)pieniądzach, bo widzę,że kompletnie nie wiecie co piszecie i oczernicie nas. Przyjdź i pracuj za nasze pieniądze i nasze "wolne". Dla nikogo nie jest tajemnicą, że szkolne wegetują, a wy pieprzycie od rzeczy, to przez takie jak wy nasze środowisko jest skłócone - pielęgniarki z przypadku.

#33  2011.11.15 13:20:31 ~co dalej?

Z niesmakiem czytam wzajemne obrażanie się wśród pielęgniarek .Lekarze zacierają ręce,o to im chodzi,o skłócenie nas.Tym czasem wysyłają pielegniarki ze swoich przychodni na kursy środowiskowych .A na kursach - intryga goni intrygę. w sytuacji ,kiedy tyle mamy do stracenia ,nie czas na waśnie ,ale na działania .Ukłony dla pana Mariusza .My też nie jesteśmy bierne .Piszem, nagłaśniamy sprawę .Uważam ,że temat powinien trafić do telewizji .Gro ludzi nie wie o co nam chodzi i nie rozumie o co walczymy .

#34  2011.11.15 14:21:56 ~pacjent

"zulu gula" to nie pilęgniarka ,nie dajcie się sprowokować !

#35  2011.11.15 14:34:26 ~Gość

Mówi się ,że zmiany są dla dobra pacjenta .Totalna bzdura .W tej chwili pacjent jeśli potrzebuje opieki lekarza"rodzinnego " najpierw dzwoni do swojej pielęgnarki środowiskowej ,bo lekarz jest nieosiągalny,albo wyczerpał limit pacjentów.Ona zgłasza wizyty,konsultacje,rejestracje do specjalistów, recepty,itp. To tylko namiastka jej obowiązków Pięlegniarka nie ma limitów,ani osobowych ,ani czasowych . Zgadzam sie z nadawcą "co dalej" .Sprawa powinna trafić do telewizji ,trzeba to nagłośnić i dobitnie powiedzieć komu i na czym zależy !

#36  2011.11.15 16:01:52 ~do sary

Tak walczyłyście o swoje, tylko dziwnym trafem stawka kapitacyjna szkolnych od lat stoi w miejscu, a wam ciągle mało. Podczas gdy wy gotujecie obiad lub ,walczycie " w stolicy, szkolne mają wydłużane godziny pracy i siedzą od świtu do nocy w pracy.Wasi podopieczni samoobserwują, samopielęgnują, samopielęgnują się sami.

#37  2011.11.15 16:32:18 ~----

Dziewczyny , spotkajcie się ,powiedzcie sobie co wam na duszy leży , bo taka dyskusja to chyba nie o tym powinna się tutaj toczyć. troszeczkę więcej inteligencji panie !

#38  2011.11.15 16:40:50 ~333

Zgadzam się! Te paplaniny są bez sensu.

#39  2011.11.15 16:44:54 ~wkurzona

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala – Biuro Komunikacji Społecznej: Tabela 2. Zmiana średniej rocznej stawki kapitacyjnej w POZ w latach 2008‐2011 rok: POZ 2008 - piel szkolna 38,40zł ; piel poz 24,24zł , 2009 - piel szkolna 38,40zł ; piel poz 24,24zł , 2010 - piel szkolna 38,40zł ; piel poz 24,24zł , 2011 - piel szkolna 42,00zł ; piel poz 26,64zł , Dodatkowo piel szkolne mają 2,40zł na ucznia za profilaktykę florkową. Godz pracy piel POZ 8-18 (5 godz gabinet zabiegowy i 5 godz w terenie) taki jest wymóg NFZ dla pielęgniarek POZ kontraktowych .

#40  2011.11.15 16:45:55 ~wkurzona

Godz pracy piel POZ 8-18 (5 godz gabinet zabiegowy i 5 godz w terenie) taki jest wymóg NFZ dla pielęgniarek POZ kontraktowych . Nie wiem dlaczego wy piel szkolne wprowadzacie wszystkich w błąd przecież szkolne w zeszłym roku dostały podwyżkę o 3,60 na ucznia i pracujecie 8 godzin, to wstyd przecież powinnyśmy się wspierać.I proszę nie obrażaj innych koleżanek słowami że nic nie robią bo gdybym była złośliwa to mogła bym to samo powiedzieć o was ale wiem że praca każdej pielęgniarki jest ciężka tak fizycznie jak i psychicznie.Wybaczcie ale musiałam to napisać niech nareszcie skończy się ten temat.

#41  2011.11.15 17:32:26 ~333

Dziewczyny może jedźmy do nowego ministra zdrowia?

#42  2011.11.15 17:38:56 ~gość

Może by to coś dało bo Pan Czekański przynajmniej nie jest lekarzem

#43  2011.11.15 17:55:42 ~gość

Minister zdrowia jeszcze nie jest wybrany sa tylko propozycje, dla nas może być juz za późno

#44  2011.11.15 17:59:48 ~~wkurzona~

Dziękuje ,że tak dobitnie napisałaś i wyjaśniłaś ,a ja dodam ,że to są stawki roczne ,na pacjenta. Jednak uparcie twierdzę i prosze ,nie dajmy się sprowokować .Ktoś cięgle tu sieje intrygi i cieszy się z naszych potyczek,a istota sprawy schodzi na drugi, a nawet trzeci plan .

#45  2011.11.15 18:05:19 ~apel...

.Do pana Mariusza! Widzimy ,że ma pan wiedzę i wie jak postępować ,aby nas godnie reprezentować .Pytanie ,jak my możemy sie do tego włączyć ? Wiadomo ,że nie możemy wszyscy pojechać do Ministra ,ale jakieś wyjście musi być .

#46  2011.11.15 18:43:59 ~ania

Panie Mariuszu nagłośnijcie tę sprawe w mediach.Trzeba też nazwać sprawy po imieniu i powiedzieć o co tak naprawde chodzi, bo chodzi o pieniadze pielegniarek ,o ich kontrakty z NFZ.

#47  2011.11.15 20:01:58 ~do ani

Zgadzam sie z Tobą ,CHCE JEDNAK UŚCIŚLIĆ - CHODZI O TO ,GŁÓWNIE POROZUMIENIU ZIELONOGÓSKIEMU ,aby zniszczyć nas na rynku kontraktowania z NFZ.Oni chcą mieć monopol na wszystkie usługi.Dlatego warto ,aby ta sprawa dostała się do mediów ,dużo można by wtedy wyjaśnić ,bo ludzie nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi i dlatego tak krytycznie niektórzy nas oceniają .

#48  2011.11.15 20:21:03 ~do 47

Daj Dobry Boże, aby Wam się powiodło! Doświadczenie z niektórymi i to znaczącymi mediami( to co przedstawiali na szklanym ekranie czy radio,a dotyczące możliwości pracy pielęgniarki w szpitalu na kontrakcie np: rozumienia w praktyce i teorii jej samodzielności,kultury prawnej w stosunku do tej grupy-realizacja rozporządzenia dotyczącego minimalnych norm, itd.-NAPAWA PESYMIZMEM.

#49  2011.11.16 12:13:50 ~333

Ludzie róbmy coś, jedźmy gdzieś, bo niedługo nie będziemy istnieć. Lekarze odbiorą nam całe listy! Już zacierają ręce.

#50  2011.11.16 13:11:44 ~DO 333

Instytucja JEST wytworem człowieka/ludzi i instytucji nie byłoby ( NIE JEST) bez człowieka/ludzi. Jedni opierają działania o socjotechnikę i inni o NIE SOCJOTECHNIKĘ- wiedzę naukową.

#51  2011.11.16 13:26:56 ~DO 333 CD.

INSTYTUCJA- liczba pojedyncza,WIEDZA NAUKOWA-dochodzenie do prawdy (zgodnie z określonymi regułami).

#52  2011.11.16 19:39:21 ~gość

Nadal proponuję różowe miasteczko' bardzo na czasie

#53  2011.11.16 22:16:28 ~piel

I co dalej i znów tradycyjnie jak co roku wielki stres ,jak dalej żyć,co z kontraktami,znów to samo

#54  2011.11.17 08:48:24 ~do piel

Już jakiś czas minął od wyborów.Lada moment zaczną się ZWOLNIENIA.Prawdopodobnie duchy minionej epoki, które miały odejść, wraz z wywalczeniem przez polskie społeczeństwo WOLNOŚCI (1989 r.) odezwą się, BĘDĄ BARDZIEJ AKTYWNE. JEST człowiekiem i NIE JEST CZŁOWIEKIEM,obywatel i nie obywatel, zwany dalej obywatelem!

#55  2011.11.17 18:07:56 ~gość 7

Czy t o oznacza panie Mariuszu, że już nie mamy szans?

#56  2011.11.17 20:15:16 ~inny do 55

Normalnie funkcjonowanie daje opieranie działań na wiedzy naukowej.Trudno normalnie funkcjonować gdy owa "naukowość", którą posługują się pewne osobniki mające wpływ na politykę w państwie usytuowanym nad Wisłą, czerpie swa wiedzą z tekstów dawno już określonych jako nie naukowe ( np. Poznań 2001)/czy też pisanych na ich podstawie,można natrafić na prace: nielogiczne z wybiórczą tematyką, a nawet oparte na niebywałych domysłach.Trudno też nie postawić hipotezy o metodologii badawczej polegającej na tzw.uzgodnieniach " u cioci na imieninach".Na jakiej wiedzy naukowej, politycy opierali i opierają kształtowanie zawodu pielęgniarki! Czy wydarzenia których wielu z nas jest czynnymi uczestnikami, dają poznać i doświadczyć metodologię badań wielu naukowych środowisk medycznych.

#57  2011.11.17 20:57:07 ~inny do 55

Przepraszam za literówkę powinno być"NORMALNE funkcjonowanie, daje opieranie działań na wiedzy naukowej."

#58  2011.11.22 19:08:24 ~też piel

Nas też przehandlowano na groszowe kontrakty jak te szkolne w PoZ, które są dostrzegane tylko w przypadku kiedy je można oskubać z tych groszowych podwyżek, które tak kolą w oczy ich koleżanki piel.POZ i położne PoZ.Kiedy był nasz czas, nie dałyście nam pola. Ciągle wy i wy i wy.Torsji człowiek dostaje kiedy wchodzi na portale pielęgniarek. Pytanie dlaczego są ciągłe zamachy na waszą samodzielność? Może by tak zrobić sondę u waszych podopiecznych co tak naprawdę o was myślą? My ze szkolnymi mamy wspólne podwórko: ciągle jesteśmy w pracy . A wasza walka to walka tak nie do końca o samodzielność, ile o czas wolny, który trwonicie na przesiadywanie w izbach , u posłów, w ministerstwach, tylko czy starcza go jeszcze dla pacjenta

Dodaj komentarz