Co słychać w sprawie uznawania przez kraje UE kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek, które są absolwentami liceum medycznego?

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach UE.

 

W dniu 19 grudnia 2011 Komisja Europejska opublikowała projekt zmiany dyrektywy 2005/36/WE, która reguluje uznawanie kwalifikacji zawodowych. W wyjaśnieniach szczegółowych do projektu zmiany treści dyrektywy czytamy: 

"W 2012 r. służby Komisji przeprowadzą ocenę techniczną w zakresie kwalifikacji polskich i rumuńskich pielęgniarek/pielęgniarzy, które(-rzy) uzyskały(-li) kwalifikacje przed dniem 1 maja 2004 r. lub rozpoczęły(-li) kształcenie przed dniem 1 maja 2004 r., w celu zbadania, czy dodatkowe wymogi w odniesieniu do polskich i rumuńskich pielęgniarek/pielęgniarzy zgodnie z art. 33 ust. 2 nadal znajdują uzasadnienie".

Mariusz Mielcarek