Uchwała Zjazdu Krajowego PiP w sprawie składek członkowskich ma takie brzmienie, które uniemożliwia pielęgniarkom i położnym na kontraktach opłacenie składki członkowskiej od stycznia 2012 roku. Zobacz pismo redakcji Portalu do Prezesa Naczelnej Izby PiP.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

 

                                           Poznań, dnia 30 stycznia 2012 roku

 

 

 

                                                       Pani
                                                       Grażyna Rogala – Pawelczyk
                                                       Prezes
                                                       Naczelnej Rady
                                                       Pielęgniarek i Położnych
                                                      
Warszawa

 

Uchwała nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, określa wysokość miesięcznej składki członkowskiej także w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej i innych członków samorządu nie wymienionych w § 2 pkt 1-2 przedmiotowej uchwały. Wysokość tej składki ustalono jako: 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Należy podkreślić z całą stanowczością, że Prezes GUS nie ogłasza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Ogłasza tylko przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

Ze względu na fakt, że składka członkowska powinna zostać opłacona do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (styczeń 2012), proszę o przytoczenie w trybie pilnym opublikowanego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni kwartał 2011 roku.

                                                       Mariusz Mielcarek

                                                         Portal i Gazeta

                                                    Pielęgniarek i Położnych

                                               www.pielegniarki.info.pl

                                     www.gazeta.pielegniarki.info.pl

.

Zobacz więcej w przedmiotowej sprawie. .