Zaproponowane przez resort zdrowia zmany w wykazie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, wzbudziły duże zainteresowanie użytkowników Portalu.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

 

Projektowane przez ministerstwo zdrowia zmiany w wykazie specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych, które mogą odbywać pielęgniarki i położne wywołały na Portalu Pielęgniarek i Położnych duże zainteresowanie.

Projektowane zmiany przedstawiliśmy w podziale na zmiany dotyczące wykazu:

- szkoleń specjalizacyjnych (ponad 100 komentarzy);

- kursów kwalifikacyjnych (40 komentarzy).

Poniżej cytuję interpelację poselska w przedmiotowej sprawie. Natomiast pierwszy komentarz redakcyjny przedstawimy w poniedziałek 6 lutego.

Organizacje oraz stowarzyszenia zapraszamy do przedstawienia opini w przedmiotowej sprawie, poprzez publikację na Portalu swoich stanowisk, które można przesyłać na adres redakcji Portalu: [email protected]

 

Mariusz Mielcarek

.

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczącego wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

Szanowny Panie Ministrze!
Do środowiska pielęgniarskiego dotarł właśnie projekt zmian, jakie Ministerstwo Zdrowia przygotowało odnośnie wykazu dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i w związku z tym dziedzin kursów kwalifikacyjnych. Najważniejszą zmianą zapowiadaną w projekcie jest włączenie opieki paliatywnej do opieki onkologicznej i opieki długoterminowej. W paragrafie 1 ustęp 1 wspomnianego projektu wyodrębniono szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek włączając dotychczasowe specjalizacje, jako „moduły programowe specjalizacji”. W ten sposób szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa np. zachowawczego uwzględnia moduł pielęgniarstwa kardiologicznego, neurologicznego, nefrologicznego i diabetologicznego.  Podobnie pielęgniarstwo pediatryczne uwzględnia moduł pielęgniarstwa neonatoligcznego, środowiska nauczania i wychowania, pediatryczną opiekę paliatywną oraz pielęgniarstwo onkologiczne w pediatrii; opieka długoterminowa – moduł pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki paliatywnej, pielęgniarstwa neurologicznego.
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, komentując projekt, zwraca uwagę na brak uzasadnienia dla łączenia opieki paliatywnej z innymi specjalizacjami z jednoczesnym wykreśleniem samodzielnej specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Wykazuje również konieczność szczególnego kształcenia pielęgniarek opieki paliatywnej, jako wysoko profesjonalnych członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej, jak również osób o szczególnej wrażliwości, których zadaniem jest nie tylko ulga w cierpieniu chorego, ale towarzyszenie mu w odchodzeniu, wsparcie dla niego i rodziny w ostatnich chwilach życia. Podczas, gdy wszystkie inne specjalizacje nastawione są na wsparcie w wychodzeniu z choroby i powrotu do aktywnego życia.

Wobec wielu zastrzeżeń do projektu, płynących ze środowiska medycznego, w tym pielęgniarskiego, pragną spytać Pana Ministra:
Jakie było uzasadnienie dla proponowanych w projekcie zmian?
Czy w trakcie prac nad projektem uwzględniono głos specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, które od podstaw budowane było w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat i dziś nie odbiega od światowych standardów rozszerzających opiekę paliatywną na pacjentów u kresu życia z powodu chorób przewlekłych; niepoddających się leczeniu przyczynowemu; wymagających intensywnego leczenia objawowego; wsparcia psychicznego, społecznego i duchowego?
Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje szerokie konsultacje branżowe ze związkami zawodowymi pielęgniarek, w sprawie projektu rozporządzenia?

Z wyrazami szacunku         
Poseł na Sejm RP
Szymon Giżyński

25 stycznia 2012 roku