Komunikat resortu zdrowia w sprawie projektowanych zmian w wykazie kursów i specjalizacji.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Komunikat
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

.

 

W związku z uwagami jakie wpływają do Ministerstwa Zdrowia do projektu rozporządzenia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, co następuje:
.

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, póz. 1039, z późn. zm.) zawiera w art. 74 ust. 2 delegację, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu kształcenia podyplomowego oraz przydatność poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego w zakresie zapewnienia realizacji opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym projekt rozporządzenia został przekazany do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych celem zaopiniowania. Nie jest to jednak właściwy etap legislacyjny do kierowania uwag przez podmioty zewnętrzne.
W najbliższym czasie projekt ten zostanie przekazany do opiniowania, do konsultacji wewnętrznych, a następnie do konsultacji społecznych.
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w związku z czym będzie istniała możliwość zgłoszenia uwag w ramach tychże konsultacji.

                                            Dyrektor Departamentu

                                            Pielęgniarek i Położnych

                                            Beata Cholewka

.

.