"W szczególności nie są jednakowo traktowani lekarz i pielęgniarka/ położna wykonujący czynności w tym samym pomieszczeniu, jednakowych warunkach i okolicznościach". Poseł pisze do ministra zdrowia w sprawie stanowisk pracy o szczególnym charakterze, w kontekście wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Emerytury pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

 

Interpelacja
w sprawie zmiany dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie wykazu stanowisk o szczególnym charakterze i ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze oraz natychmiastowej zmiany sposobu realizacji ustawowego obowiązku umieszczania stanowisk pielęgniarek i położnych w wykazie stanowisk o szczególnym charakterze i ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze

.

Szanowny Panie Ministrze,
działając na liczne prośby kierowane ze środowiska pielęgniarek i położnych oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.), proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.
Pielęgniarki i położne w kierowanych do mnie apelach, żądają zmiany dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie wykazu stanowisk o szczególnym charakterze i ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze oraz natychmiastowej zmiany sposobu realizacji ustawowego obowiązku umieszczania stanowisk pielęgniarek i położnych w wykazie stanowisk o szczególnym charakterze i ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze.
W obecnym stanie rzeczy o umieszczeniu zawodów pielęgniarki i położnej w w/w wykazie stanowisk decydują jednoosobowo kierownicy podmiotów leczniczych. Pielęgniarki i położne zwracają uwagę, iż w tym zakresie dochodzi do nadużyć i dyskryminacji ich grup zawodowych.
W szczególności nie są jednakowo traktowani lekarz i pielęgniarka/ położna wykonujący czynności w tym samym pomieszczeniu, jednakowych warunkach i okolicznościach. Ustawowe określenie „Prace personelu medycznego w zespołach” nie różnicuje stanowiska lekarza i pielęgniarki, bądź położnej. Aktualnie jednak w w/w wykazie, na poziomie podmiotów leczniczych umieszczania są wyłącznie lekarze, podczas gdy pielęgniarki i położne są bezzasadnie pomijane.
Wobec powyższego, pielęgniarki i położne żądają natychmiastowego uregulowania przedmiotowego problemu w sposób gwarantujący przestrzegania konstytucyjnej zasady równości, niedyskryminujący ich środowiska oraz umożliwiający sprawowanie kontroli w tym zakresie.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy dostrzega Pan problem dyskryminacji środowiska pielęgniarek i położnych w obowiązujących przepisach w zakresie wykazu stanowisk o szczególnym charakterze i ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze?
2. Czy i jakie działania podejmie Ministerstwo w tej sprawie?
Z poważaniem
Kazimierz Moskal
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

.