Pielęgniarki i położne powinny zostać objęte dobrowolną opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Pielęgniarstwo 2012.

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie objęcia pielęgniarek opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną

Pielęgniarki pracujące na niektórych oddziałach szpitalnych narażone są przez cały czas swej pracy zawodowej na oddziaływanie specyficznego stresu, którego źródło stanowi drugi człowiek. Obcowanie z takimi zjawiskami jak nieuleczalna choroba, kalectwo, śmierć w znaczący sposób negatywnie oddziałuje na psychikę pielęgniarek. Wymienia się w tym kontekście takie czynniki, jak: ogromna odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów, wynikająca stąd konieczność zachowania stałej czujności oraz związana z tym organizacja pracy – nierytmiczność, zmianowość i praca w porze nocnej. Dodać tu należy relacje społeczne – kontakty z pacjentem, z jego rodziną.
Lista czynników wywołujących stres zawodowy u pielęgniarek jest jednak rozwijana i nie ogranicza się wyłącznie do relacji z drugą osobą. Wymienić trzeba także czynniki związane z miejscem pracy, takie jak: nadmierne obciążenie fizyczne, jeszcze zwiększane poprzez utrudnienia w miejscu pracy.
Badania wskazują, że w opinii samych pielęgniarek stres ma znaczący wpływ zarówno na ich życie zawodowe, jak i rodzinne. Przede wszystkim stres w dużym stopniu obniża motywację do pracy oraz wywołuje zniecierpliwienie i rozdrażnienie. Przedłużający się stres jest źródłem tzw. zespołu wypalenia zawodowego. Jednym z czynników zapobiegających i przeciwdziałających syndromowi wypalenia jest opieka psychologiczna. Wydaje się zatem zasadne otoczenie wsparciem psychologa potrzebujących tego pielęgniarek.
Pytanie: Czy w związku ze specyfiką pracy szpitalnych pielęgniarek, kontaktem z ludzkim cierpieniem i śmiercią ministerstwo rozważa wprowadzenie możliwości objęcia niektórych pielęgniarek dobrowolną opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną oferowaną na wzór opieki psychologicznej, którą objęci są pracownicy Policji?

Z wyrazami szacunku
Poseł Marek Polak
Andrychów, dnia 22 maja 2012 r.

.