Zobacz trzy powody, które według resoru zdrowia stanowią o fakcie niemożności ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Trzeci nawet jest zabawny! "Ustalenie minimalnego wynagrodzenia mogłoby prowadzić do dalszego zubożenia pielęgniarek i położnych". A wydawało się, że radosna twórczość resoru zdrowia ma swoje granice.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Interpelacja w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Grzegorza Woźniaka, przekazaną przy piśmie z dnia 11 maja 2012 r., znak: SPS-023-4278/12, w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik zakładu. Oznacza to, że kierownik danego zakładu podejmuje decyzje związane z zatrudnianiem na danych stanowiskach pracy osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje, ich wynagradzaniem, a także odpowiada za zapewnienie ciągłości niezbędnej opieki nad pacjentami.
Kwestie dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) i dotychczas żadna grupa zawodowa, poza nauczycielami, którym gwarantuje to Karta Nauczyciela, nie została objęta odrębną regulacją w tym zakresie.
Ponadto ogólny poziom wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach realizacji umów zawartych z oddziałami NFZ jest pochodną wykonania przez daną placówkę zakontraktowanej wartości świadczeń opieki zdrowotnej.
Mając na uwadze powyższe regulacje, należy wyjaśnić, że minister zdrowia nie posiada uprawnień do ingerowania w kwestie kształtowania poziomu wynagrodzeń w podmiotach leczniczych, w tym również w zakresie określania minimalnego wynagrodzenia dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Z uwagi jednak na propozycję zgłaszaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych podczas prac nad projektem ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) dotyczącą umieszczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia w ww. ustawie, kwestia ta była rozważana zarówno w resorcie, jak i w parlamencie i nie spotkała się z akceptacją, ponieważ tego rodzaju zapisy:
— wymagałyby włączenia pielęgniarek i położnych do systemu wynagradzania państwowej sfery budżetowej, co spowodowałoby znaczne skutki finansowe dla budżetu państwa,
— byłyby skuteczne tylko wobec pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami i powodowałoby dyskryminację pozostałych pielęgniarek i położnych,
— mogłyby skłaniać pracodawców do proponowania zatrudnianym pielęgniarkom i położnym, w przeważającej części przypadków, minimalnego wynagrodzenia, co mogłoby prowadzić do dalszego ubożenia tych grup zawodowych.
Z poważaniem
Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Opublikowano na stronie internetowej sejmu w dniu 16 czerwca 2012 roku

.