Zobacz kolejne informacje w zakresie BEZPŁATNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (3000 miejsc!).

Bezpłane szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz także: Aktualności według działów - bezpłatne studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych - zarządzanie w podmiotach leczniczych. PONAD 60 KOMENTARZY!

. 


Komunikat ws. kwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w kontekście zajmowanego stanowiska pracy

.
W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie zasad kwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w projektach, które zostały wybrane w ramach konkursu MZ_2.3.4_1_2012 informujemy, że uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy z własnej inicjatywny wyrażają chęć udziału w projekcie. Kwalifikowalność uczestników następuje na podstawie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu, które w minimalnym zakresie zawiera następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika projektu, jego PESEL, zajmowane przez niego stanowisko pracy, formę zatrudnienia oraz nazwę i adres pracodawcy uczestnika projektu.
Jeżeli stanowisko pracy kandydata na studia podyplomowe nie wskazuje jednoznacznie na zajmowanie przez niego stanowiska kierowniczego, personel projektu może podjąć decyzję o jego zakwalifikowaniu na podstawie dodatkowych dokumentów (np.: pisemnego opisu stanowiska pracy), które jednoznacznie będą wskazywały, że dana osoba należy do kadry zarządzającej podmiotem leczniczym (np. poprzez występowanie w opisie stanowiska pracy zadań związanych z koordynacją co najmniej 3-osobowego zespołu).
Jednocześnie informujemy, że za prawidłowy przebieg procesu  rekrutacji odpowiada projektodawca

Komunikat ws. kwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w kontekście formy prawnej podmiotu leczniczego, w którym uczestnik jest zatrudniony

.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie zakwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w ramach projektów, które zostały wybrane w konkursie MZ_2.3.4_1_2012 informujemy, że osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, które prowadzą swoją działalność w formie spółki prawa handlowego mogą brać udział w projekcie, o ile są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Intencją Ministerstwa Zdrowia jest wsparcie pracowników podmiotów leczniczych, które przechodzą, przeszły lub planują przejść proces przekształcenia w spółki prawa handlowego. W opinii DFE wparcie edukacyjne w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych w formie spółki prawa handlowego, jest przydatne również dla pracowników, którzy zatrudnieni są w podmiotach leczniczych, działających w formie spółki prawa handlowego od początku swojego istnienia.
Prowadząc proces rekrutacji każdy projektodawca powinien pamiętać, że zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL (str. 85), w przypadku realizacji wsparcia w ramach Podziałania 2.3.4 PO KL w sytuacji , gdy uczestnikami projektów są osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą (zgodnie z Ustawa o działalności leczniczej):
1) Projektodawca (w przypadku projektów partnerskich lider partnerstwa i partner/partnerzy projektu) musi być  niezależny od pracodawcy uczestnika projektu (tzn. nie zachodzą zależności prawne i kapitałowe pomiędzy projektodawcami a pracodawcami uczestników danej formy kształcenia);
2) kształcenie musi odbywać się poza miejscem pracy uczestników;
3) nabór na daną formę kształcenia musi mieć charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
4) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić więcej  niż 20% uczestników.
Reasumując, uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej każdego podmiotu leczniczego o ile spełniają kryteria określone we wniosku o dofinansowanie oraz w dokumentach programowych.

Komunikat ws. ujmowania zwrotu kosztów przez uczestnika projektu, który przerwał udział w studiach podyplomowych

.
Jeżeli z umowy między uczelnią a uczestnikiem projektu wynika, że w przypadku przerwania udziału w studiach, student jest zobowiązany do zapłacenia kary, to kwota przedmiotowej kary będzie stanowiła przychód projektu, który należy wykazać we wniosku o płatność i zwrócić na rachunek IP/IPII .
Należy pamiętać, że zapisy umowy pomiędzy uczelnią a uczestnikiem nie mogą stanowić bariery udziału w projekcie, w szczególności niedopuszczalne jest pobieranie od uczestników kaucji, weksli lub innych tego typu  zabezpieczeń.

Powyższe komunikaty opublikowano na stronie internetowej instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie przedmiotowego programu w dniu 26 lipca 2012 roku.

Mariusz Mielcarek

Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj.

.