Zobacz kolejne informacje w zakresie BEZPŁATNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (3000 miejsc!).

Bezpłane szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

 

. 

Zobacz także: Aktualności według działów - bezpłatne studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych - zarządzanie w podmiotach leczniczych. PONAD 60 KOMENTARZY!

. 


Komunikat ws. kwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w kontekście zajmowanego stanowiska pracy

.
W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie zasad kwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w projektach, które zostały wybrane w ramach konkursu MZ_2.3.4_1_2012 informujemy, że uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy komórek organizacyjnych, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy z własnej inicjatywny wyrażają chęć udziału w projekcie. Kwalifikowalność uczestników następuje na podstawie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu, które w minimalnym zakresie zawiera następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika projektu, jego PESEL, zajmowane przez niego stanowisko pracy, formę zatrudnienia oraz nazwę i adres pracodawcy uczestnika projektu.
Jeżeli stanowisko pracy kandydata na studia podyplomowe nie wskazuje jednoznacznie na zajmowanie przez niego stanowiska kierowniczego, personel projektu może podjąć decyzję o jego zakwalifikowaniu na podstawie dodatkowych dokumentów (np.: pisemnego opisu stanowiska pracy), które jednoznacznie będą wskazywały, że dana osoba należy do kadry zarządzającej podmiotem leczniczym (np. poprzez występowanie w opisie stanowiska pracy zadań związanych z koordynacją co najmniej 3-osobowego zespołu).
Jednocześnie informujemy, że za prawidłowy przebieg procesu  rekrutacji odpowiada projektodawca

Komunikat ws. kwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w kontekście formy prawnej podmiotu leczniczego, w którym uczestnik jest zatrudniony

.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie zakwalifikowania uczestników studiów podyplomowych w ramach projektów, które zostały wybrane w konkursie MZ_2.3.4_1_2012 informujemy, że osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, które prowadzą swoją działalność w formie spółki prawa handlowego mogą brać udział w projekcie, o ile są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Intencją Ministerstwa Zdrowia jest wsparcie pracowników podmiotów leczniczych, które przechodzą, przeszły lub planują przejść proces przekształcenia w spółki prawa handlowego. W opinii DFE wparcie edukacyjne w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych w formie spółki prawa handlowego, jest przydatne również dla pracowników, którzy zatrudnieni są w podmiotach leczniczych, działających w formie spółki prawa handlowego od początku swojego istnienia.
Prowadząc proces rekrutacji każdy projektodawca powinien pamiętać, że zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL (str. 85), w przypadku realizacji wsparcia w ramach Podziałania 2.3.4 PO KL w sytuacji , gdy uczestnikami projektów są osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą (zgodnie z Ustawa o działalności leczniczej):
1) Projektodawca (w przypadku projektów partnerskich lider partnerstwa i partner/partnerzy projektu) musi być  niezależny od pracodawcy uczestnika projektu (tzn. nie zachodzą zależności prawne i kapitałowe pomiędzy projektodawcami a pracodawcami uczestników danej formy kształcenia);
2) kształcenie musi odbywać się poza miejscem pracy uczestników;
3) nabór na daną formę kształcenia musi mieć charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
4) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie mogą stanowić więcej  niż 20% uczestników.
Reasumując, uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej każdego podmiotu leczniczego o ile spełniają kryteria określone we wniosku o dofinansowanie oraz w dokumentach programowych.

Komunikat ws. ujmowania zwrotu kosztów przez uczestnika projektu, który przerwał udział w studiach podyplomowych

.
Jeżeli z umowy między uczelnią a uczestnikiem projektu wynika, że w przypadku przerwania udziału w studiach, student jest zobowiązany do zapłacenia kary, to kwota przedmiotowej kary będzie stanowiła przychód projektu, który należy wykazać we wniosku o płatność i zwrócić na rachunek IP/IPII .
Należy pamiętać, że zapisy umowy pomiędzy uczelnią a uczestnikiem nie mogą stanowić bariery udziału w projekcie, w szczególności niedopuszczalne jest pobieranie od uczestników kaucji, weksli lub innych tego typu  zabezpieczeń.

Powyższe komunikaty opublikowano na stronie internetowej instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie przedmiotowego programu w dniu 26 lipca 2012 roku.

Mariusz Mielcarek

Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj.

.

Komentarze użytkowników

#1  2012.07.26 20:45:16 ~ewcia

Ludzie Ja chcę i Jestem PIELĘGNIARKA nie żadną studentką.Jakbym chciała być studentką lub PANIA MGR to bym wolała być LEKARZEM . Po co komu te << tytuły. Jak i tak dupy zamiast dawniejszych salowych MYJECIE!

#2  2012.07.27 10:45:19 ~Iza

Właśnie dlatego sprowadzasz zawód pielęgniarki do mycia dupy,i nic innego nie potrafisz bo masz za małe kwalifikacje zawodowe,nie dokształcasz się, i tylko do tego się nadajesz. Ja mam odpowiednie kwalifikacje i nie zajmuję się tylko takimi prozaicznymi czynnościami ale też planuję proces pielęgnowania i realizuję go. Owszem,myję też pacjentów,ale robię to przy okazji tysiąca innych czynności,nie jest to więc moje główne zajęcie. Skoro tylko myjesz chorych,to znaczy że nic innego nie potrafisz, ale pacjentów też ktoś musi umyć,więc nie widzę nic w tym złego że top robisz właśnie Ty!

#3  2012.07.27 19:55:32 ~do Izy

Nie nadymaj sie tak bo piardniesz.Mimo dokształcania sie i tak twoim podstawowym zajeciem jest mycie tyłków

#4  2012.07.29 01:10:28 ~gosia

Ewcia -prosze milcz bo robisz nam wstyd.

#5  2012.07.30 09:09:32 ~Jagna

Dlaczego tylko dla kadry kierowniczej, przecież to stanowisko, mam nadzieję, zajmowane czasowo, to nie jest zawód. Chyba że moje przypuszczenia o "doemerytalnym" czy "dośmiertnym" piastowaniu stanowisk jest prawdziwa. W ten sposób, pielęgniarki wykształcone (mgr, specjalizacje, itd) mają mniejsze możliwości awansu. To jest nonsens, kadra zarządzająca zarabia duuużo więcej i dla nich jeszcze bezpłatne studia.

#6  2012.07.30 17:36:48 ~6

Mam nadzieję, że 1 nie jest pielęgniarką tylko kimś podszywającym się:(( informacja ciekawa, a może coś nt grantów dla pielęgniarek badaczy?

#7  2012.07.31 15:43:52 ~ja

Ewcia dzięki za szczerość PRAWDA

#8  2012.08.02 17:49:54 ~real

Ewcia zdaj maturę!

#9  2012.08.02 17:49:54 ~real

Ewcia zdaj maturę!

#10  2012.08.04 18:08:27 ~do Ewci

Cóż za prowokacja.oj oj oj.

#11  2012.08.04 22:34:24 ~do ewci

To zostan lekarzem.Ale co najpierw matura?

#12  2012.08.05 14:45:27 ~anja

Ewcia jestem z tobą.

#13  2012.08.05 22:10:33 ~do anja

A tak naprawdę z kim jesteś?

#14  2012.08.19 16:46:49 ~ona

Ewciu-studia są po to żeby zdobyć wykształcenie (czytaj kodeks etyki zawodowej lub ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej)- zadaniem i obowiązkiem każdej pielęgniarki jest ciągłe podnoszenie wiedzy i swoich kwalifikacji- jeżeli tego nie rozumiesz to znaczy że twoja wiedza jest słabiutka ( a medycyna ciągle się rozwija) Jeżeli nie widzisz potrzeby kształcenia to co robisz w zawodzie pielęgniarki może lepiej kilować ziemniaki w warzywniaku tam nie trzeba się uczyć.

#15  2014.05.07 00:58:32 ~żaba

WAŻENIe kartofli-to tez praca-nisko płatna niestety ,tak jak pielęgniarska.

Dodaj komentarz