Zobacz wykaz organizatorów dofinansowanych specjalizacji, które rozpoczną się w 2012 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2012.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Na początku przedstawiam kilka praktycznych informacji w zakresie dofinansowanych specjalizacji dla pielęgniarek i położnych 2012.

Pielęgniarka   i  położna,   które  odbyły  specjalizację  dofinansowywaną ze   środków publicznych, mogą zostać zakwalifikowane do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji oraz w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych.

Miejsce zamieszkania ani miejsce wykonywania zawodu na obszarze województwa, nie może stanowić kryterium oceny przy kwalifikowaniu do odbywania specjalizacji.

Organizator dofinansowanej specjalizacji musi uruchomić postępowanie kwalifikacyjne. Na dofinansowaną specjalizację dostaje się 25 osób. Organizator może przyjąć na specjalizację osoby w liczbie ponad 25. Wtedy te osoby (np. zajmujące miejsca ponad 25 po postępowaniu kwalifikacyjnym) ponoszą pełną odpłatność za szkolenie.

Do dofinansowanej specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W celu dopuszczenia pielęgniarki, położnej do specjalizacji organizator kształcenia powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji

2) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych.

W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi także właściwy konsultant wojewódzki do spraw pielęgniarstwa lub położnictwa.

Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie specjalizacji, nie może być on jednak krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.
Czas trwania specjalizacji może zostać skrócony do 12 miesięcy, jeżeli pielęgniarka, położna spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz jest zatrudniona na stanowisku zgodnym z dziedziną specjalizacji;
2) ukończyła szkołę o specjalności pielęgniarstwo psychiatryczne oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w tej specjalności i ubiega się o tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
3) ukończyła szkolenie, w tym za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące, i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji;
4) ukończyła specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Mariusz Mielcarek

Poniżej publikuję wykaz organizatorów, którzy w 2012 roku uruchomią dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek i położnych - zostali oni wyłonieni w przebiegu postępowania przetargowego. Do tej pory wyłoniono organizatorów 1725 miejsc szkoleniowych. Natomiast limit miejsc na ten rok to 1825. Pozostałe 100 miejsc zostanie wyłonione w dodatkowym postępowaniu przetargowym. Ile będą dopłacać do specjalizacji jej uczestnicy? Ministerstwo finansuje, każde miejsce specjalizacyjne kwotą 4 337 zł. Natomiast jeśli koszt specjalizacji wynosi więcej niż powyższa kwota, to różnicę dopłaca uczestnik specjalizacji. Dla jasnego obrazu w tej sprawie, w przypadku specjalizacji których koszt jest wyższy niż 4 337 zł to ich cenę podałem przy danej specjalizacji. Wtedy różnicę będzie dopłacał uczestnik. W sytuacji kiedy  koszt jest niższy niż 4 337 zł to ceny specjalizacji nie podaję, gdyż uczestnik nie będzie nic dopłacał. Linki zamieszczone w nazwach specjalizacji prowadzą do literatury przedmiotu.

Mariusz Mielcarek

 

Województwo Dolnośląskie
Multiserwis NZOZ „Prev-Med" Robert Sczendzina; ul. Jagiellońska 2/8, 41-902 Bytom
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c.; ul. Borysławska 23, 45-316 Opole
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych - 5 377 zł
Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS" Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - 5 150 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy; ul. Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Stowarzyszenie im. Sue Ryder; ul. Powstańców 6, 86-050 Solec Kujawski
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy; ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych
KORA centrum Szkoleń Marek Wojda; ul. Kolberga 15,81-881 Sopot
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych - 5 500 zł

Województwo Lubelskie
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o.; ul, Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia i Doskon. Zawód. Piel. i Położnych NOVUM; ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Medyczne Centrum Kształcenia „WIEDZA" s.c Alicja Nowak, Tadeusz Wójcikowski; ul. Schnizla 11, 27-600 Sandomierz
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Województwo Lubuskie
Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS" Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 4 900 zł
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - 4 950 zł

Województwo Łódzkie
Akademia Zdrowia Izabela Łajs; ul. Główna 81, 95-020 Justynów
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi; ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Województwo Małopolskie
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych; ul. Szlak 61, 31-153 Kraków
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
„MEDIRES" Bieniek & Kuśnierz Sp. J.; ul. Skubisza 9/6, 35-207 Rzeszów
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.; ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek

Województwo Mazowieckie
Akademia Zdrowia Izabela Łajs; ul. Główna 81, 95-020 Justynów
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych; ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.; ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. T. Chałubińskiego; ul. Tochtermana 1, 26-610 Radom
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu; ul. J. Aleksandrowlcza 5, 26-617 Radom
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Stow. Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Prom Zaw. i Pr. Kobiet „OAZA"; Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - 4 930 zł

Województwo Opolskie
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o,; ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Multiserwis NZOZ „Prev-Med" Robert Sczendzina; ul. Jagiellońska 2/8, 41-902 Bytom
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Województwo Podkarpackie
„MEDIRES" Bieniek & Kuśnierz Sp. J.; ul. Skubisza 9/6, 35-207 Rzeszów
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Województwo Podlaskie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku; ul. M. Skłodowskiej - Curie 12/19, 15-097 Białystok
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
NZOZ OMNI - MED Zofia Stojak; ul. Mieszka I 8 C lok. 30, 15-054 Białystok
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO" Sp. z o.o.; ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych - 5 500 zł

Województwo Pomorskie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku ; ul. Wyczółkowskiego 17A, 80-147 Gdańsk
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 4 995 zł
Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych - 4 695 zł
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku; ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
KORA centrum Szkoleń Marek Wojda; ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 5 500 zł

Województwo Śląskie
Multiserwis NZOZ „Prev-Med" Robert Sczendzina; ul. Jagiellońska 2/8, 41-902 Bytom
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ; ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie; ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Województwo Świętokrzyskie
Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES" Joanna Strzałka; ul, Mickiewicza 10, 25-352 Kielce
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.; ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Medyczne Centrum Kształcenia „WIEDZA" s.c Alicja Nowak, Tadeusz Wójcikowski; ul. Schnizla 11, 27-600 Sandomierz
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek - 4 437 zł

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o,; ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c.; ul. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Województwo Wielkopolskie
SERVMED; ul. Złotowska 63a, 60-184 Poznań
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologi i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego; ul, Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek
G.B. Management Dział Doskonalenia Kadr Medycznych; ul. Trzebnicka 42 pok, 14, 50-230 Wrocław
Pielęgniarstwo nefrologiczne dla pielęgniarek - 5 149 zł

Województwo Zachodniopomorskie
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych ; ul. Ks. Bogusława 30, 70-242 Szczecin
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 4 795 zł
Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS" Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 5 250 zł
Ośrodek Kształcenia EZA s.c. Grzybek Ewa Irena, Brzozowska Anna Ewa; ul. Dubois 27 pok. 624, 71-610 Szczecin
Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek - 5 187 zł
Pomorski Uniwersytet Medyczny Studium Kształcenia Podyplomowego; ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 5 249 zł
Pielęgniarstwo położnicze dla położnych - 5 299 zł