Projekt ws. norm zatrudnienia - wersja z dnia 2.12.2012 roku.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Co słychać w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych? Otóż okazuje się, że wersja przedmiotowego projektu z października br., która została skierowana do konsultacji społecznych jest już nie aktualna. Tą wersję można zobaczyć tutaj, natomiast zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do październikowej wersji projektu można zobaczyć tutaj.

Ostatnia wersja przedmiotowego projektu pochodzi z dnia 2.12 br.

Co się zmieniło w przedmiotowym projekcie?

Zapis: "Obsada pielęgniarek lub położnych w oddziale lub innej komórce organizacyjnej o tym samym profilu przedsiębiorstwa nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianę." został wykreślony!!!

W tym kontekście ponownie cytuję odpowiadającego w czerwcu br. na interpelację poselską Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przedstawił przełomowe stanowisko ministra zdrowia dla zawodu pielęgniarki: "Jedna pielęgniarka lub położna realizująca zadania na danej zmianie dziennej lub nocnej w oddziale/zakładzie nie może zapewnić wszystkim pacjentom opieki pielęgniarskiej, a tym samym podmiot leczniczy nie może zapewnić bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom".

Po drugie zmodyfikowano zapis dotyczacy nie wliczania kadry kierowniczej do norm zatrudnienia, teraz brzmi on następująco:

"Do ustalenia minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych".

Po trzecie pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu zapis odnośnie norm w anestezjiologii, dodając zapis o neonatologii:

"W oddziale o profilu anestezjologicznym i intensywnej terapii (stanowisko intensywnej terapii) lub innej komórce organizacyjnej podmiotu o tym profilu zapewnia się całodobową opiekę pielęgniarską i przy ustalaniu minimalnej normy przyjmuje się nie mniej niż równoważnik 2,2 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii.
W oddziale o profilu neonatologia lub innej komórce organizacyjnej podmiotu o tym profilu zapewnia się całodobową opiekę pielęgniarską i przy ustalaniu minimalnej normy przyjmuje się nie mniej niż równoważnik co najmniej 0,44 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno łóżko (stanowisko) noworodkowe".

Po czwarte, zmodyfikowano (chyba z korzyścią dla naszej grupy zawodowej?) zapis dotyczący tzw. pielęgniarki brudnej.

W październikowej wersji brzmiał:

"w bloku operacyjnym - wynoszą na 1 czynny stół operacyjny (1 pacjent), co najmniej 1 pielęgniarkę albo położną operacyjną i 1 pielęgniarkę albo położną asystującą pielęgniarce albo położnej operacyjnej;",

w grudniowej:

"w bloku operacyjnym – wynoszą co najmniej 1 pielęgniarkę albo położną operacyjną instrumentującą i 1 pielęgniarkę albo położną operacyjną asystującą pielęgniarce albo położnej instrumentującej;

tylko w grudniowej wersji wyparowal zwrot: "czynny stół operacyjny (1 pacjent)", pozostawiając pole do różnych interpretacji tego zapisu.

Resumujac: kompromitacja działań związku i izby pip w zakresie skuteczności działania!

Mariusz Mielcarek