Władze izby i związku pip na swoich stronach internetowych nie informują pielęgniarek i położnych o pracach zespołu powołanego przez ministra zdrowia! Dlaczego?

Działalność władz samorządu i związku pip.

W odpowiedzi z dnia 20 czerwca 2013 roku na interpelację poselską dotyczącą procedowanych obecnie przez Ministerstwo Zdrowia zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, pan Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiada:

"Odpowiadając na pytanie drugie, dotyczące procedowanych obecnie przez Ministerstwo Zdrowia zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z dnia 3 kwietnia 2012 r. poz. 12) został powołany zespół do spraw analizy przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

W skład zespołu wchodzili przedstawiciele samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Zadaniem zespołu była m.in. analiza ustaw i innych aktów prawnych w części dotyczącej wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, w szczególności:
a) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 11, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707),
b) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Zgodnie z zarządzeniem zespół zakończył pracę z dniem 31 lipca 2012 r. W trakcie posiedzeń zostały przeanalizowane i omówione propozycje zmian zgłoszone przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych i OZZPiP. Do prac tego zespołu zostały również włączone propozycje wypracowane przez Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Zgłoszone propozycje mają charakter doprecyzowujący, jak również wprowadzający nowe uregulowania, które wynikły z praktyki. W trakcie analizy wypracowanych przez zespół propozycji część uwag nie została przyjęta ze względu fakt, iż są już one uregulowane w innych aktach prawnych. Natomiast część uwag wymaga zmian systemowych, możliwość ich realizacji będzie uzależniona od decyzji kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Ponadto materiał wypracowany przez zespół od czasu zakończenia jego prac podlegał wielokrotnym konsultacjom z przedstawicielami NRPiP. Ostatnie konsultacje odbyły się 7 lutego 2013 r. w siedzibie NRPiP."

Sprawdziłem informacje na stronie internetowej władz izby pip oraz władz związku pip - i w zakładce aktualności nie ma żadnej informacji o pracach przedmiotowego zespołu oraz o efektach jego pracy.

Dlaczego władze izby pip oraz władze związku pip nie informują naszego środowiska zawodowego o pracach powyżego zespołu? Jakie przedstawiały stanowiska? Jakie były stanowiska ministerstwa zdrowia. Jakie są efekty prac zespołu?

Mariusz Mielcarek

.