Prawo medyczne dla pielęgniarek - NOWOŚĆ w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarstwo 2013.

..................................

Publikacja „Prawo medyczne dla pielęgniarek” została wydana w 2013 roku. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku. Analizy prawne zawarte w niniejszym opracowaniu oparto na ustawach oraz rozporządzeniach polskiego ustawodawstwa oraz regulacjach prawa międzynarodowego. Jeden z rozdziałów poświęcono zagadnieniu dotyczącym specyfiki zatrudnienia cywilnoprawnego na tzw. kontraktach oraz odpowiedzialności zawodowej w kontekście formy wykonywania zawodu pielęgniarki. Kolejnym obszarem poruszonym w książce jest charakterystyka zatrudnienia pracowniczego, pod kątem podległości służbowej pielęgniarki jako pracownika, ale także samodzielności zawodowej pielęgniarki. Dla pełnego obrazu uwarunkowań formalnoprawnych wykonywania zawodu pielęgniarki w polskim systemie prawnym omówiono kwestie dotyczące tzw. praktyk zawodowych.
Ponadto w publikacji zostały podjęte między innymi następujące zagadnienia:
1.zawód pielęgniarki jako wolny zawód, zawód zaufania publicznego i zawód samodzielny,
2.zasięganie opinii innej pielęgniarki,
3.obowiązek udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia,
4.istota zlecenia lekarskiego,
5.nieudzielanie świadczeń pielęgniarskich podczas akcji protestacyjnych,
6.dodatkowa opieka pielęgnacyjna.


Wejdź do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

.

Mariusz Mielcarek

.