Szpital ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich – pielęgniarki koordynującej w oddziale ....

Pielęgniarstwo 2014.

...........................................

Zobacz także w aktualnościach - Polskie pielęgniarki w Anglii

 

Poniżej publikujemy ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone na stronie internetowej jednego ze szpitali w dniu 2 stycznia 2014 roku. Pielęgniarka będzie wykonywała zawód w ramach działalności gospodarczej. Rozliczenie ze szpitalem na podstawie faktury. W przypadku zainteresowania użytkowników Portalu (proszę o info w komentarzach) w dniu jutrzejszym przedstawimy projekt umowy w przedmiotowym zakresie.

Mariusz Mielcarek


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT


na zawieranie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w ....... umów o udzielanie zamówień na świadczenia opieki zdrowotnej.
 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w ..... zaprasza ponownie podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do składania ofert:


- na świadczenie usług pielęgniarskich – Pielęgniarki koordynującej w Oddziale .....

 

Przed otwarciem ofert zostanie ogłoszona maksymalna stawka za świadczenie ogłoszonych usług. Oferty z ceną wyższą niż podana przed otwarciem ofert lub niższa niż 70% ogłoszonej zostaną odrzucone.

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: od 01.02.2014 r. do 31.01.2016 r.
MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Kadrowo-Płacowy
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona zgodnie ze Regulaminem postępowania, który można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
„Oferta na świadczenie usług medycznych. Nie otwierać przed godz. 10.00 15.01.2014 r.”
na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ...... do dnia 15.01.2014 r. do godz. 10.00.
Kryteriami oceny ofert będą:
1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń
2. kwalifikacje oferenta
3. cena
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 15.01.2014 r., godz. 10.30 Sala konferencyjna
w siedzibie ogłaszającego.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu
składania ofert.
SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.