Władze izby pip podjęły uchwałę w sprawie "obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne".

Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych.

...........................................................

Przygotowany przez władze izby pip projekt uchwały w sprawie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne wywołał burzę na Portalu Pielęgniarek i Położnych. Przedmiotowy projekt opublikowaliśmy na Portalu w dniu 8 maja 2014 roku. Pod projektem, który czytano na Portalu prawie 7 000 razy, zamieszczono ponad 100 komentarzy! Szczegóły zaproponowanego przez władze izby pip rozwiązania w zakresie obowiązku aktualizowania przez pielęgniarki i położne wiedzy i umiejętności zawodowych znajdziesz tutaj.

Natomiast poniżej publikujemy uchwałę władz izby pip z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązku stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne.

 

Uchwała Nr 195/VI/2014
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad wykonania obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne


Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 póz. 1038 ze zm.), uchwala się, co następuje:


W celu realizacji przez pielęgniarki i położne ustawowego obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych, uchwala się co następuje:

§1. 1. Doskonalenie zawodowe pielęgniarki, położnej obejmuje doskonalenie zawodowe w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego, zgodnie z art. 66 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz, U. Nr 174, póz. 1039 ze zm.) oraz w ramach samokształcenia.
2. Poprzez samokształcenie rozumie się samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny pielęgniarstwa lub położnictwa.
§ 2. 1. Pielęgniarka, położna może realizować obowiązek aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, położnictwa również poprzez:
1)    udział w kursie / szkoleniu podyplomowym nieobjętym przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mającym zastosowanie na stanowisku pracy;
2) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
3) udział w szkoleniu wewnątrzzakładowym / wewnątrzoddziałowym;
4) udział w pracach komisji / zespołów działających na rzecz rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych;
5) opublikowanie: artykułu w czasopismach naukowych, książki naukowej / monografii, książki popularnonaukowej, rozdziału / tematu w książce naukowej / monografii, rozdziału / tematu w książce popularnonaukowej, artykułu w czasopiśmie popularnym lub biuletynie informacyjnym okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
6) udział w radzie naukowej, programowej lub kolegium redakcyjnym: czasopisma naukowego lub popularnonaukowego, publikacji zwartej lub biuletynu samorządu zawodowego;
7) uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo / położnictwo lub studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobacz ponad 20 komentarzy na facebooku

.

Zobacz także:

Władze izby pip - pielęgniarka i położna ma zbierać "punkty edukacyjne" w ustalonych "okresach rozliczeniowych"! [Czytano prawie 7 000 razy, 105 KOMENTARZY!]

.