22 lipca - dyskusja i uchwalenie przez sejm ustawy o "receptach pielęgniarek".

Rząd dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze!

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Zapowiedź ministra zdrowia: pielęgniarki wypiszą recepty PRAWIE 900 KOMENTARZY!!!

............

.......

W dniu 22 lipca br. na plenarnym posiedzeniu sejmu odbyło się trzecie czytanie ustawy o "receptach pielęgniarek". Za stenogramem sejmowym poniżej publikuję wybrane wypowiedzi posłów i ministra zdrowia.

.

Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia do rządowego projektu, druk nr 2588-A. W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone trzy poprawki, z których dwie Komisja Zdrowia na wczorajszym spotkaniu odrzuciła. Dzisiaj rano wpłynęło na moje ręce oficjalne stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL, który drugą z rekomendowanych przez siebie poprawek wycofuje. Tak więc Wysokiej Izbie rekomenduję dwie poprawki: jedną odrzucić, drugą przyjąć. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo, pani poseł.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2504. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawka nr 2 została wycofana. Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. W 1. poprawce do art. 15a ust. 1 – widzę, panie pośle, przeczytam treść poprawki –  wnioskodawcy proponują, aby w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych także pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa miały prawo samodzielne ordynować określone leki i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Bardzo proszę o zadanie pytania pana posła Piotra Chmielowskiego.


Poseł Piotr Chmielowski:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Otóż to jest bardzo dobry pomysł, aby pielęgniarki mogły ordynować leki, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Tylko, panie ministrze, nie powiedział nam pan ani na posiedzeniu komisji, nie ma też w żadnym dokumencie jednej istotnej rzeczy: w jaki sposób siostry będą podejmowały kontrakt z NFZem, to jest pierwsza sprawa, i w jaki sposób będą prowadziły kartoteki. Przypominam, panie doktorze, zwracam się w tej chwili, używając tytułu zawodowego, że dzisiaj specjalista przed końcem dnia pracy, żeby nie być karanym bezsensownie, traci przynajmniej półtorej godziny na uzupełnianie kartotek pacjentów, których przyjął. Czy chce pan, żeby robiły to również pielęgniarki, żeby odchodziły od łóżek, w momencie kiedy zaordynują lek? Nie ma tego, nie przedstawił pan wersji prowadzenia kartoteki. Czy ma pan coś do powiedzenia w tej kwestii? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Pani poseł Anna Zalewska.
Bardzo proszę, pani poseł.

Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście w Narodowym Funduszu Zdrowia nie ma pieniędzy, będzie mniej pieniędzy. Każdy z uczestników systemu będzie miał więcej obowiązków, w tym pacjent obowiązek dłuższego czekania w kolejce. I kwestia podnoszona w tejże poprawce i w tymże zapisie. Panie ministrze, proszę odpowiedzieć, bo pana nie było. Kiedy pielęgniarki podnosiły tę kwestię, było nerwowo przez moment, bo przegłosowaliśmy to, później państwo zrobili reasumpcję głosowania nad całą ustawą jako niewłaściwą, koleżanki z Platformy Obywatelskiej to zrobiły, mianowicie pielęgniarki podnosiły, że potrzebują trzech lat, żeby w sposób odpowiedzialny dla pacjenta przygotować się do realizacji tychże zapisów. Jednocześnie (Dzwonek) podnosiły kwestię zbyt dużego obciążenia zadaniami i braku pieniędzy. Dziękuję.

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Odpowiedzi udzieli minister zdrowia pan Bartosz Arłukowicz.
Bardzo proszę, panie ministrze.


Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Panie pośle, każdy kto podejmuje decyzje w systemie ochrony zdrowia, musi prowadzić dokumentację medyczną, to jest oczywiste. Niezależnie od tego, czy wypisuje skierowanie, receptę, zlecenia lekarskie, dokumentacja medyczna musi być prowadzona. A pani poseł pomyliły się ustawy. Rozumiem, że to trudna materia, ale warto chociaż poczytać uzasadnienia, jeśli ciężko przeczytać ustawy. To nie przy tej ustawie była reasumpcja, pani poseł, przy ustawie o świadczeniach. Teraz, z jednej strony, pani mówi, że pielęgniarki powinny mieć wyższe kompetencje, z drugiej strony, za rzecz straszną uważa pani, że te kompetencje im chcemy przekazać. Tak, pielęgniarki to jest świetnie wyszkolona grupa zawodowa, z ponad 200 tys. pielęgniarek ponad 100 tys. ma wyższe wykształcenie i chcemy, żeby pielęgniarki miały wyższe kompetencje i mogły to realizować w normalnej, codziennej opiece nad pacjentem. Rozumiem, że pani tak do końca nie wie, trochę jest pani za, trochę przeciw, tak jak w poprzedniej ustawie. Ani zielone, ani czerwone, to pomarańczowe. Kłopoty z podjęciem decyzji rozumiem, zaś my po długiej dyskusji przychylamy się i popieramy tę poprawkę, aby wszystkie pielęgniarki z kursem specjalistycznym i wyższym wykształceniem mogły wypisywać recepty w ramach rozporządzenia, w którym przedstawimy listę tych leków. Dziękuję.

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 271 posłów, przeciwnego zdania było 7 posłów, 149 posłów wstrzymało się od głosu.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
Poprawka nr 2 została wycofana.
W 3. poprawce do art. 15a ust. 6 wnioskodawcy proponują, aby także pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa miały prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Bardzo proszę, pani poseł Anna Zalewska.


Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pan naprawdę niczego nie rozumie. Ma pan przygotowaną swoją własną narrację i jeżeli ktokolwiek zapyta o cokolwiek, pan i tak powie swoje, co pan sobie przygotował. Użyłam wyrazu „cytat”, bo był to cytat ze stanowiska izb pielęgniarskich. Proszę państwa, à propos tego, co proponuje pan minister, proszę, żebyście państwo popatrzyli na końcówkę zapisu. Mianowicie pielęgniarka, położna będzie mogła wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych. Ustaliliśmy, że będzie to pozytywna selekcja zaproponowana w rozporządzeniu. Ale uwaga, dalej: w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. Pan minister nie potrafił tego zdefiniować. Bardzo proszę o tę definicję teraz.
(Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania. (Poruszenie na sali)
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 252 posłów,
2 posłów było przeciwnego zdania, 173 posłów wstrzymało się od głosu.
(Poseł Krystyna Pawłowicz: Niech pan to nam wyjaśni.)
Pani poseł, zalecam odrobinę spokoju.

Poseł Łukasz Krupa:

Dziękuję.
Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Sytuacja pielęgniarek i położnych w Polsce jest bardzo trudna. Średnia wieku wynosi 48 lat, a w podstawowej opiece zdrowotnej – aż 57. Nie ma w polskim systemie prawnym uregulowań co do minimalnych norm dotyczących zatrudnienia pielęgniarek i położonych przy udzielaniu świadczeń w ramach NFZ. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada statystycznie 5,4 pielęgniarki, podczas gdy średnia unijna wynosi około 10, a są takie kraje jak Dania czy Norwegia, gdzie ten wskaźnik wynosi około 15. Mam zatem pytanie: Czy w obecnej sytuacji ciężkiej pracy, jaką wykonują pielęgniarki, często niedocenionej, takie zwiększenie ich uprawnień nie jest niedźwiedzią przysługą? Czy ministerstwo ma jakiś kompleksowy program dotyczący poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych, tak aby już teraz poprawić ich sytuację, a w przyszłości zapewnić odpowiednią liczbę pielęgniarek i położnych? (Dzwonek) Ostatnie pytanie: Czy w związku z taką zmianą i zwiększeniem uprawnień minister Arłukowicz poprze złożony przez nas w marcu projekt ustawy, który ma na celu uregulowanie kwestii minimalnej liczby lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz osób wykonujących zawody medyczne? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Chmielowskiego.


Poseł Piotr Chmielowski:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ten pakiet ustaw, między innymi projekt ustawy, nad którym będziemy w tej chwili głosować, miał ograniczyć kolejki. Panie ministrze, może pan stanie przed Wysoką Izbą i powie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. Otóż w 2016 r. Panie ministrze, wtedy nie będzie już pan ministrem zdrowia. Trzeba będzie wówczas to naprawić przed wejściem tej ustawy w życie. I to jest chyba najlepszy element tej ustawy.
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Odpowiedzi udzieli minister zdrowia pan Bartosz Arłukowicz.
Bardzo proszę.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Panie pośle, nie wiem, co pan będzie chciał naprawiać, bo rozumiem, że będzie pan chciał odebrać kompetencje pielęgniarkom, żeby nie mogły wypisywać recept. Koncepcja godna szacunku. Drodzy państwo, ta zmiana jest wprowadzana w taki sposób, aby można było spokojnie przygotować środowisko pielęgniarskie do wypisywania recept i aby dać możliwość wyboru. Sedno tej ustawy tkwi w tym, że nie zmuszamy żadnej pielęgniarki do wypisywania recept, tylko pozwalamy na to tym pielęgniarkom, które tego chcą i odbędą specjalistyczny kurs.
(Poseł Tomasz Makowski: Włącznie ze zwiększeniem zatrudnienia.)
Nie widzę żadnego powodu, żeby każdej pielęgniarce w tym kraju odebrać możliwość wypisywania recept, zamiast pozwolić na to tym pielęgniarkom, które chcą to robić dla swoich pacjentów. (Poruszenie na sali) Dla pacjentów, panie pośle, pielęgniarki chcą to robić dla pacjentów. Natomiast ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. z bardzo prostej przyczyny. Rok 2015 chcemy poświęcić na przygotowanie odpowiedniej liczby kursów specjalistycznych, w ramach których pielęgniarki, które będą chciały wypisywać recepty, będą mogły przejść przeszkolenie. Dziękuję bardzo.
(Poseł Tomasz Makowski: A zwiększenie zatrudnienia?)

Marszałek:
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2504, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 227 posłów,
przeciwnego zdania było 165 posłów, 35 posłów
wstrzymało się od głosu.
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

wybrał Mariusz Mielcarek

.

Zobacz tekst ustawy o "receptach pielęgniarek" w brzmieniu, w którym została przekazana do senatu.

.