Pielęgniarki bardziej narażone niż .... górnicy!

Pielęgniarstwo 2015.

.......................................

Pielęgniarki bardziej narażone niż .... górnicy!

 

W Niemczech w grudniu 2014r. opublikowano raport dotyczący stanu zdrowia pracowników w poszczególnych grupach zawodowych w kontekście wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Z raportu wynika, że najczęstszym dolegliwościami, które dotykają pracowników w Niemczech są schorzenia związane z kręgosłupem lędźwiowym. Choroby te są skutkiem wieloletniego podnoszenia i przenoszenia ciężkich rzeczy, ładunków oraz pracy w ekstremalnych warunkach. Raport wymienia także osoby wykonujące zawodowo czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne. Znamienny jest fakt, że przedmiotowy raport dowodzi, że to między innymi pielęgniarki są tą grupą zawodową, którą dotykają schorzenia kręgosłupa lędźwiowego częściej niż inne grupy zawodowe w tym: górnicy, pracownicy budowlani.

 

Katarzyna Śmigielska
Koordinatorin für internationale Kontakte

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
email: [email protected]

 


 

In December 2014, in Germany a report was published, concerning the state of health of employees of diverse professions, in the context of accidents at work and occupational diseases. The report concludes that the most common ailment among German workers are the problems related to the lumbar spine. These diseases are the effect of multiannual lifting and carrying of heavy objects, loads and work in extreme conditions. The report mentions also people professionally performing works involving personal care services. It is useful to note that the report proves that nurses, among others, are the profession affected by lumbar spine problems more frequently than other professions, such as miners and construction workers.

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 In Deutschland hat man 2014r. im Dezember veröffentlicht der für den Zustand der Gesundheit der Arbeitnehmer die Malheurs sowie die Berufskrankheiten in Zusammenhang mit in den einzelnen Berufsgruppen geltende Bericht. Aus dem Bericht ergibt er sich, dass am häufigsten die Leiden, die Arbeitnehmer berühren sind die mit der Lendenwirbelsäule verbunden Erkrankungen in Deutschland. Diese Krankheiten resultieren aus dem Aufheben und der Übertragung der schweren Sachen sowie der Arbeit in extreme Bedingungen. Den Bericht tauscht ein Krankenhauspersonal aus. Der Bericht beweist, dass die Krankenschwestern eine Gruppe, mit der die Krankheiten eine Lendenwirbelsäule oftmals als die ander Berufsgruppen zum Beispiel berühren sind: die Bergleute, die Bauarbeiter.

 

Katarzyna Śmigielska
Koordinatorin für internationale Kontakte

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
email: [email protected]

 


,

En décembre 2014 en Allemagne, un rapport a été publié concernant l’état de la santé des employés de diverses professions, dans le contexte d’accidents au travail et de maladies professionnelles. Le document conclut que les malaises les plus fréquents des employés en Allemagne sont les maladies liées à la colonne lambaire. Ces maladies sont l’effet de levage et de portage de lourds objets pendant plusieures années, ainsi que de travail dans des conditions extrêmes. Le rapport cite aussi les personnes qui effectuent les activités professionnelles liées aux soins. Il convient de souligner que le document démontre que se sont, entre autres, les infirmières qui sont la profession la plus affectée par les malaises de la colonne lambaire, plus fréquemment qu’autres professions telles que les mineurs et les ouvriers de la construction.

 

Michał Lewicki
Coordinateur des relations internationales
Portail polonais des infirmières et sages-femmes
e-mail: [email protected]