Pielęgniarki odurzały pacjentów?

Pielęgniarki w Anglii.

 

...

Pielegniarki odurzały pacjentów?

 

W dotkniętym skandalem szpitalu NHS policja prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego odurzania przez pielęgniarki „starszych i trudnych pacjentów w celu zapewnienia spokojnej nocnej zmiany” - czytamy w gazecie Daily Mail.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pielęgniarek podniosła alarm, informując syna pacjentki, iż na oddziale podawane są bez recepty silne środki uspokajające. Takie praktyki miały być według niej stosowane nagminnie przez wiele lat. „Powiedziałem pielęgniarkom, iż lekarz mojej mamy obiecał, że nie dostanie ona żadnych leków uspokajających bez recepty czy też jej zgody. One odpowiedziały, że dla lekarzy obiecywanie niemożliwego i wyjście z pracy nie stanowi problemu, lecz to one muszą potem radzić sobie przez całą noc” - mówi Gazecie syn pacjentki. „Jednak tamta pielęgniarka powiedziała mi, że wielu pacjentów jest bardzo chorych i słabych, a podanie im niewłaściwego leku może ich zabić”. Obecnie policja prowadzi dochodzenie, w którym pięć pielęgniarek podejrzanych jest o fałszowanie dokumentacji medycznej i świadome nieprawidłowości.

Opracowanie na podstawie: Daily Mail

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

Zobacz także:

Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

Zobacz więcej informacji w aktualnościach Pielęgniarki w Anglii

 


 

 

Did nurses intoxicate their patients?

 

The scandal hit NHS hospital and now police is investigating the alleged intoxication by nurses "older and difficult patients to ensure a peaceful night shift"- we read in the Daily Mail.
 
The case came to the light when one of the nurses raised the alarm, telling the son of the patient that on the ward there are given strong sedatives without any prescription . Such practices were commonly used by her for many years. "I told the nurses that my mother's doctor promised that she will not get any sedatives without a prescription or her consent. They replied that for doctors to promise impossible things and to exit the work is not a problem, but they must deal with it all night then"- said patient's son . "However that nurse told me that many patients are very sick and weak and giving them the wrong medicine can kill them." Currently the police is providing an investigation, in which five nurses are suspected of falsifying medical records and conscious irregularities.  
The article is based on: Daily Mail.

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

 


Betäubten die Krankenschwestern Patienten?

 

Die Polizei  durchführen Ermittlungen  über von den Krankenschwestern zu betäuben "der älteren und schwierigen Patienten" in dem Krankenhaus NHS - wir lesen in der Zeitung Daily.

Irgendeine aus der Krankenschwestern hat, dass die starken Beruhigungsmittel auf der Filiale herübergereicht werden informiert.Solch Situationen sollten über viele Jahre heraustreten .Die Krankenschwestern verabreichten den Patienten starkes Medikament, um haben die ruhige Nacht zu. Zurzeit Ermittlungen durchführen eine Polizei. Die fünf verdächtigen Krankenschwestern sind um das Fälschen der medizinischen Dokumentation und die bewussten Unregelmäßigkeiten.
Auf dem Unterbau zu bearbeiten: Daily Mail.

 

Katarzyna Śmigielska
Koordinatorin für internationale Kontakte

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
email: [email protected]