Gdy pielęgniarki zgłaszały poważne uwagi, zostały one nie tylko odrzucone, lecz zgłaszający spotkali się z odpowiedzią bardziej skupiającą się na działaniach dyscyplinarnych!

Pielęgniarki w Anglii.

 

...

Dwadzieścia wytycznych 

 

Temat zgłaszania nieprawidłowości oraz osób zgłaszających (whistleblowers) został prześwietlony przez komisję Roberta Francisa. Jej raport mówi o „narażaniu standardów oraz o opiece nad pacjentem i leczeniu bez zachowania zasad bezpieczeństwa”, a także „braku świadomości kierownictwa szpitali”. „Pojawiają się niepokojące doniesienia o tym, co dzieje się z tymi, którzy zgłaszają uwagi. Tymczasem zaniedbanie zabrania głosu może kosztować czyjeś życie”.
 
“Słyszałem szokujące doniesienia o sposobie traktowania niektórych osób, które były wystarczająco odważne, aby zabrać głos” – przyznaje Robert Francis.   „Demaskatorzy przedstawili przekonujące dowody na to, że zgłosili poważne uwagi, które zostały nie tylko odrzucone, lecz nawet spotkały się z odpowiedzią bardziej skupiającą się na działaniach dyscyplinarnych wobec tych osób, niż z jakąkolwiek skuteczną próbą zmierzenia się z podniesioną kwestią” - czytamy w raporcie, który równocześnie stwierdza, że “każdy przypadek jest inny” i że występuje też wiele sytuacji, kiedy zgłaszający uwagi jest rozumiany, dobrze traktowany i doceniany, a kierownictwo stosuje się do jego spostrzeżeń i wprowadza stosowne zmiany.   Inne przywołane w raporcie wypowiedzi dotyczą roli mediów, których „sensacyjne doniesienia niesprawiedliwie uderzają w zaufanie do świadczonej opieki medycznej”.   Raport Francisa podaje 20 wytycznych do koniecznych do wprowadzenia zmian. Dotyczą one m.in.: wprowadzenia nowej kultury w NHS, bardziej wnikliwej analizy przypadków nadużyć, mediacji w rozwiązywaniu konfliktów, szkoleń i wsparcia personelu (także w znalezieniu pracy w innej jednostce NHS), zewnętrznego audytu oraz wzmocnienia prawnej ochrony pracowników. Każda z wytycznych zawiera ogólnie sformułowane zasady działania - do uwzględnienia przez jednostki NHS, kierownictwo i personel.
 
Opracowanie na podstawie: Freedom to Speak Up Report

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

Zobacz także:

Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

Zobacz więcej informacji w aktualnościach Pielęgniarki w Anglii

 


 

 

Twenty Guidelines 

 

Subject reporting irregularities has been overexposed by the  Robert Francis committee. 
The report speaks of "the exposure of standards and about patient care and treatment without observing safety rules" and the "lack of awareness of hospital management."
"There are disturbing reports about what happens to those who comment on the issue. Meanwhile the neglect of speaking up can cost someone's life "
 
"I heard shocking reports about the treatment of some people who were courageous enough to speak up" - admits Robert Francis. "Whistleblowers presented convincing evidence that they reported serious comments, which were not only rejected, but even met the disciplinary action against those people who raised the issue" - says the report and same time also claims that "each case is different," and that there are many situations where commentators are understood, well-treated and appreciated, and management apply to their perceptions.   The Francis report gives 20 guidelines that are needed to make changes. These are for example: making a new culture in the NHS,  more careful analysis of abuse cases, mediation in conflict resolution, training and support staff (also in finding a job in another unit of the NHS), external audit and strengthening the legal protection of workers. Each of guidelines include generally formulated principles of action - to take into consideration by the NHS bodies, management and staff.
 
The article is based on:  Freedom to Speak Up Report.

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

 


Der zwanzig Richtlinien

 

Den Bericht Francisa geben die 20 notwendigen VerÄnderung. Sie betreffen u. a.: des die neue Kultur in NHS. 
Sie betreffen u. a.: die neue Kultur, die scharfsichtige Analyse der Missbräuche, die Vermittlung, die Schulungen hereinzuführen und das Personal zu unterstützen.Er erinnert sich über die Außenaudit sowie des den Rechtsschutz der arbeitnehmer Kräftigens.
 
Jede aus der Richtlinien enthält die allgemein formulierten Funktionsprinzip - zu der Berücksichtigung durch die Individuen NHS, den Vorstand und das Personal. 
 
Auf dem Unterbau zu bearbeiten: Freedom das ist Speak Up der Report

 

Katarzyna Śmigielska
Koordinatorin für internationale Kontakte

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
email: [email protected]