Pielęgniarka pomyliła leki. Co dalej?

Pielęgniarki w Anglii.

 

 

...

Pielęgniarka pomyliła leki. Co dalej?   

 

Brytyjska Rada Pielęgniarek (NMC) zamierza wprowadzić usprawnienia procedury orzekania o zdolności do wykonywania zawodu (fitness to practice), gdy pielęgniarki są oskarżane o nieprawidłowości. Zmiany polegać mają m.in. na ograniczeniu przesłuchań, dotychczas powszechnie stosowanych.


„Tam, gdzie jest pole do odpowiedzi, tradycyjnym rozwiązaniem jest przesłuchanie. Jednak zależy nam na tym, aby jedynie odpowiednie przypadki przechodziły tę drogę. Jest to bardzo stresujące dla wszystkich, a kwestie organizacyjne zajmują dużo czasu” – mówi Roz Hooper, główny prawnik Royal College of Nursing. Planuje się wprowadzenie możliwości stosowania zgody na wykreślenie z rejestru pielęgniarek bez przesłuchania w przypadku, gdy oskarżony pracownik wybierze takie rozwiązanie. Ma to na celu ograniczenie niepotrzebnych procedur. Przy stwierdzeniu winy wprowadzona zostanie też opcja zawarcia tymczasowego porozumienia z NMC, mającego wpływ na rodzaj zastosowanych sankcji. Jak czytamy w RCN Bulletin, zarówno Rada NMC, jak też związek zawodowy RCN, radzą pielęgniarkom i położnym odpowiednie reagowanie w razie znalezienia się w podobnej, trudnej sytuacji. Clare Strickland z NMC podaje następujący przykład: Pielęgniarka Jean przez pomyłkę zamiast pacjentowi A podaje lek pacjentowi B. To, co zrobi potem, może mieć bezpośredni wpływ na jej dalszą karierę. Jeśli zgłosi błąd zgodnie z procedurami szpitala, a pacjenci A i B nie doznają szkody, pielęgniarka składa oświadczenie, jak będzie unikać podobnych błędów w przyszłości, a pracodawca stwierdza, że to jej pierwszy błąd w ciągu 10 lat pracy i kieruje ją na odpowiednie szkolenie. Sprawa jest zamknięta. Jeśli z kolei pielęgniarka panikuje, broni się fałszując dokumentację medyczną, lecz dowody świadczą przeciwko niej, a pacjenci doznają szkody – może stracić pracę i zostać zgłoszona do NMC. Rada może zaś postanowić o tymczasowych środkach zaradczych na czas postępowania, a w końcu - jeśli uzna oskarżoną za winną wszystkich nieprawidłowości i stwierdzi, że występuje duże ryzyko wystąpienia ponownych błędów - wykreśla pielęgniarkę z rejestru. Roz Hooper z Royal College of Nursing stanowczo radzi, aby w przypadku znalezienia się w tego rodzaju sytuacji, bezzwłocznie zwrócić się o pomoc do RCN.

Opracowanie na podstawie: RCN Bulletin 

 

Michał Lewicki

International Relations Coordinator
Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

Zobacz także:

Facebook - Polish Nursing and Midwifery Portal

Zobacz więcej informacji w aktualnościach Pielęgniarki w Anglii

 


 

 

A nurse confused medications. What's next? 

 

British Council of Nurses (NMC) intends to enter new procedures if it comes to the ability to practice (fitness to practice) when nurses are accused of irregularities.  The planned changes will be for example limiting the hearings that have been widely used.
"If  there is a scope for answers, the traditional solution is to audition. However, we want this to happen only to the relevant cases. It is very stressful for everyone and organizational issues take lots of time "- says Roz Hooper, head lawyer of the Royal College of Nursing. It is planned to introduce the possibility of using a consent to removal from the register of nurses without a hearing if the accused employee chooses such a solution. The aim is to reduce unnecessary procedures.
When  the guilt will be found there will be an option to conclude the interim agreement with NMC, which affects the type of applied sanctions. As we read in RCN Bulletin, both the Council NMC, as well as trade union RCN, advise the nurses and midwives to make an appropriate response in the event of finding themselves in a similar difficult situation. Clare Strickland from NMC gives the following example: Nurse Jean gives to the patient by accident a medicantion A  istead of medication B. What she is going to do later can have a direct impact on her future career.
If  she will admit her misatke in accordance with the procedures of the hospital where patients A and B don't harm damages, the nurse makes a declaration, how she is going to avoid similar mistakes in the future  and the employer states that it was her first mistake in 10 years of work and directs her to the appropriate training. The case is closed. If  the nurse panics or she tries to defend herself by falsifying medical records, but the evidence is against her, and  the patients suffer a harm - she can loose job and be reported to the NMC.
The Council may decide on interim remedies during pending trial and finally - if it is stated that the nurse is guilty of all irregularities and  also  that there is a big risk that the same thing can happen in the future - nurse can be striked off from the register. Roz Hooper from the Royal College of Nursing strongly advises that if you find yourself in such a situation you should immediately ask the RCN for help. 

The Article is based on: RCN Bulletin

 

Michał Lewicki
International Relations Coordinator

Polish Nursing and Midwifery Portal
email: [email protected]

 

 


Die Krankenschwester hat Medikamente verwechselt. Was nun?

 

Der britische Rat der Krankenschwestern (NMC) er will die neuen Verfahren mit dem Talent zu befinden in eine Ausübung eines Berufes hereinführen, wenn die Krankenschwestern Unregelmäßigkeiten beschuldigt werden. Die VerÄnderung sich verlassen sie haben u. a. auf die Vernehmungen zu mäßigen.

"Die allgemeine Auflösung ist eine Vernehmung. Wir wollen, damit die entsprechenden Fälle diesen Weg lediglich zurücklegen. Das ist sehr stressig für alle." - er sagt Roz Hooper, der Hauptjurist Royal das College of Nursing. Die Krankenschwester, die einen Fehler begangen hat, hat Medikamente verwechselt sie wird zu der Entscheidung über ihr die Krankenschwestern aus dem Register ohne eine Vernehmung durchstreichen zustehen. Das zum Ziel haben die unnötigen Verfahren einzuschränken.Bei die Schuld der Krankenschwester festzustellen wird die Option das Zeitabkommen aus NMC abzuschliessen eingeführt werden. der Ratschlag NMC, als auch die Gewerkschaft RCN, sie raten den Krankenschwestern und den Hebammen das entsprechende Reagieren im Falle sich wieder auffinden in ähnlich, des Notstandes. Roz Hooper aus Royal das College of Nursing rät, um in einer solch Situation, sofort wenden sich im Falle sich wieder auffinden um die Hilfe an RCN zu.


Auf dem Unterbau zu bearbeiten: RCN Bulletin

 

Katarzyna Śmigielska
Koordinatorin für internationale Kontakte

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
email: [email protected]