Tajny harmonogram

 

 

Z komunikatów zamieszczonych na stronach internetowych ministerstwa zdrowia oraz izby i związków pip wynika, że w ministerstwie zdrowia w dniu 6 marca br. odbyło się spotkanie wyżej wymienionych podmiotów. Pod informacją opublikowaną po spotkaniu widnieją podpisy podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia oraz władz izby i związku pip.

Z powyższej informacji wynika, że efektem spotkania było uzgodnienie harmonogramu (wraz z załącznikami) działań ministerstwa zdrowia, dotyczących rozwiązania zgłaszanych postulatów grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, który został zaakceptowany także przez władze izby i związku pip.
Przedmiotowego harmonogramu władze izby i związku pip nie opublikowały! Redakcja Portalu i Ogólnopolskiej Gazety PiP zwróciła się do władz związku i izby o przekazanie treści harmonogramu. Niestety, nie został nam przekazany. Redakcja uważa, że w kontekście zapowiadanych protestów pielęgniarek i położnych istnieje potrzeba szczegółowego poinformowania środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych „na co się umówiły władze izby i związków pip z ministerstwem zdrowia na spotkaniu w dniu 6 marca 2015 roku”.
A jest to ważna sprawa. Harmonogram, którego nie opublikowały izba i związek pip! Jak ważna to sprawa, niech świadczy fakt, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 marca br. skierował do wszystkich wojewodów pismo informujące o „uzgodnionym ze stroną społeczną harmonogramie działań Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest rozwiązanie postulatów zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych”.
Wiceminister informuje w nim, że: „Uzgodniono ze stroną społeczną stworzenie polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz mechanizmów zapewniających wynagrodzenie zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami podyplomowymi poprzez systemowe rozwiązania dot. określenia minimalnej liczby i poziomu kwalifikacji kadry pielęgniarskiej dla wszystkich zakresów świadczeń i rodzajów komórek organizacyjnych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) oraz w pozostałych rozporządzeniach, określonych dla poszczególnych zakresów gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe ustalenia są realizacją postulatów środowiska, a termin ich realizacji został określony na koniec 2015 roku.”
No to pięknie. Pismo wiceministra zdrowia do wojewodów należy czytać tak: Wojewodowie! Akcji protestacyjnych pielęgniarek i położnych nie będzie! Umówiłem się bowiem z przedstawicielami izby i związków pip, że postulat dotyczący wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zostanie zrealizowany poprzez nowelizację „rozporządzeń koszykowych”. A termin nowelizacji określono na koniec 2015 roku!
Każdy dyrektor podmiotu leczniczego, w którym wybuchną akcje protestacyjne pielęgniarek i położnych w 2015 roku, będzie wymachiwał przedmiotowym pismem przed organizatorami protestów. (mm)