Rzecznik się obudził

 

 

Rzecznik praw obywatelskich pisze w dniu 22 kwietnia 2015 roku do ministra zdrowia: „(...) proszę Pana Ministra o wskazanie przyczyn, z powodu których podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami a równocześnie realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, nie zostały objęte ustawowym obowiązkiem ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.”

Chwała Rzecznikowi, że po 4 latach obowiązywania absurdalnych regulacji prawnych zauważył problem, na który redakcja Portalu zwracała uwagę już w maju 2011 roku, pisząc: „Dotychczas obowiązująca ustawa o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązywała wszystkie zakłady opieki zdrowotnej do ustalania minimalnych norm zatrudniania pracowników działalności podstawowej. Na podstawie tej ustawy minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. To rozporządzenie obowiązywało w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie uchwalona ustawa o działalności leczniczej zobowiązuje do ustalania i przestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych tylko podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej. Takich wymogów ustawa nie stawia podmiotom leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej.”
Czy Rzecznik nie powinien monitorować tak elementarnych zagadnień niejako z urzędu? Dlaczego potrzeba było 4 lat? (mm)