Ważna INFORMACJA dla pielęgniarek i położnych wykonujących szczepienia ochronne.

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

W dniu 15 sierpnia 2015 roku pisałem na Portalu:

 

Władze związku i izby pip chodzą do ministerstwa! I co?

A lekarze załatwiają konkretne sprawy w resorcie zdrowia. I trudno się z nimi nie zgodzić, w niektórych kwestiach.

Ostatnio opublikowaliśmy za ministerstwem zdrowia: 

5 sierpnia 2015 roku - Ważny KOMUNIKAT dla pielęgniarek i położnych wykonujących szczepienia ochronne.

Izby pip rozpowszechniają powyższy komunikat.

A lekarze? Idą do ministerstwa i sprawę załatwiają. I są na dobrej drodze, aby problem rozwiązać. W sposób racjonalny.

 

Co nowego w powyższej sprawie?

 

Otóż minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia:

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia..................................2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych


Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U Nr 182, poz. 1086 oraz z 2015 r. poz. 182) § 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają obowiązkowe szczepienie ochronne jeżeli:

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizacje w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

2) posiadają co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.".


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


                                                                  MINISTER ZDROWIA

 

Natomiast w uzasadnieniu do projektu powyższego rozporządzenia czytamy:

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego wyrażonego w art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z pozn. zm.) i wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U Nr 182, poz. 1086, z pozn. zm.) w zakresie kompetencji osób przeprowadzających szczepienia ochronne.

Projektowana regulacja inaczej określa katalog osób uprawnionych do przeprowadzania takich szczepień wskazując, że są to osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizacje w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub posiadają co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Wprowadzana zmiana jest konieczna w związku z tym, że w trakcie obowiązywania sześcioletniego okresu przejściowego, określonego w art. 67 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie wszystkie osoby, które dotychczas wykonywały te szczepienia uzupełniły wymagane prawem kwalifikacje, a doświadczenie jakie zdobyły w pracy pozwala przyjąć, że posiadają odpowiednie przygotowanie do przeprowadzania szczepień ochronnych.

 

Mariusz Mielcarek