Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1 - dodatek do gazety - Doskonalenie zawodowe pielęgniarek: położna anestezjologiczna; jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; liceum medyczne = wykształcenie ponadgimnazjalne?

 

 

 

Liczba miejsc szkoleniowych i kwota dofinansowania

Minister zdrowia w dniu 15 grudnia 2014 roku wydał obwieszczenie w sprawie liczby miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku oraz określił kwotę dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe. Czytaj dalej...

 

Położna anestezjologiczna

Według nowego wykazu specjalizacji i kursów, które może odbywać pielęgniarka i położna, kurs kwalifikacyjny dla położnych może być prowadzony w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii! Takie szkolenia będą mogły być prowadzone po dniu 24 sierpnia 2015 roku, kiedy to wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające nowy wykaz kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Czytaj dalej...

 

Podsekretarz stanu opowiada...

Sejmowa Komisja Zdrowia to gremium, które porusza między innymi kwestie ważne dla polskich pielęgniarek i położnych. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób prezentowane są za-gadnienia dotyczące pielęgniarstwa. Czytaj dalej...

 

Jak się dostać na dofinansowaną specjalizację?

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spo-ry wydatek - od ponad 4 do 6 tys. złotych. W jaki sposób można znacznie zmniejszyć powyższe koszty? Odpowiedź jest prosta: „załapać się” na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych. Czytaj dalej...

 

Liceum medyczne = wykształcenie ponadgimnazjalne?

Poniższa sprawa budzi szczególną irytację w kontekście prawie dziesięcioletnich starań o uznanie przez Komisję Europejską kwalifikacji zawodowych absolwentów liceów me-dycznych. Może to tak długo trwało, gdyż strona polska starała się o uznanie kwalifikacji dla osób, które posiadają według ministerstwa wykształcenie PONADGIMNAZJALNE? Czytaj dalej...

 

50 milonów złotych

Jaka jest szacunkowa wartość rynku szkoleń dla pielęgniarek i położnych w Polsce? Dla obliczenia tej wartości przyjęto następujące kryteria: - licz-bę osób, które ukończyły poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego, przyjęto za danymi publikowanymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w War-szawie - średnią wysokość odpłatności za poszczególne rodzaje kształcenia przyjęto na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych or-ganizatorów szkoleń. Czytaj dalej...

 

 

Zobacz inne artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.