Polska Rada Ratowników Medycznych o "oburzeniu środowiska pielęgniarek i położnych..."

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

                                                                                  *Kliknij po więcej szczegółów 

 

 


 

 

 

 

Stanowisko Polskiej Rady Ratowników Medycznych w sprawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz wobec publikowanych wypowiedzi przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych dotyczących hipotetycznej próby przywłaszczania kompetencji tych grup zawodowych przez ratowników medycznych informujemy, że zawód ratownika medycznego jest również pełnoprawnym zawodem medycznym. Ratownik medyczny posiada wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia związane nie tylko z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych. 

Obecnie zmienia się proces kształcenia ratownika medycznego i będzie on wynosił co najmniej 7 semestrów i zostanie zakończony Państwowym Egzaminem Ratownictwa Medycznego. Należy zaznaczyć, że oprócz zawodu lekarza, czy lekarza dentysty, zawód ratownika medycznego jest jedynym zawodem, którego wykonywanie będzie uzależnione m.in. od pozytywnego zdania centralnego egzaminu państwowego. Na dalszym etapie wykonywania zawodu ratownik medyczny, również jako jedyna grupa zawodowa jest administracyjnie rozliczana z procesu doskonalenia zawodowego.

Wiele umiejętności, które posiada ratownik medyczny pokrywa się z kompetencjami posiadanymi przez inne zawody medyczne. Jednak należy pamiętać, że każdy z zawodów medycznych został powołany do innych zadań. Ratownik medyczny z uwagi na swój specyficzny zakres umiejętności, w podmiotach leczniczych będzie w naszej ocenie dobrym uzupełnieniem kadry medycznej. Bezwzględnie kompetencje ratownika medycznego nie są związane z pielęgnacją i rehabilitacją chorych. Stąd środowisko ratowników medycznych uważa, że nie może być mowy o zastępowalności pielęgniarek, czy położnych ratownikami medycznymi. Podkreślamy, że możliwość zatrudniania ratowników medycznych w podmiotach leczniczych nie jest – jak podnosi środowisko pielęgniarek i położnych – zastąpieniem pielęgniarek na oddziałach. Nie jest to również „ratowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej”. Umożliwienie pracy ratownikom medycznym w podmiotach leczniczych jest możliwością wykorzystania umiejętności tej grupy zawodowej.

Oburzenie środowiska pielęgniarek i położnych jakie towarzyszy próbie uzgodnienia kompetencji ratowników medycznemu w tej części systemu ochrony zdrowia, jest dla nas dalece niezrozumiałe. Wydaje się, że pielęgniarki i położne nie rozumieją, że osoba wybierająca zawód ratownika medycznego, a co za tym idzie ścieżkę kształcenia dłuższą niż w zawodzie pielęgniarki, czy położnej nie zamierza zastępować tej grupy zawodowej w pracy w podmiotach leczniczych. Gdyby tak było, osoba taka swobodnie mogłaby wybrać kierunek pielęgniarstwo, czy położnictwo.

Polska Rada Ratowników Medycznych odnosząc się do zmian jakie wprowadza ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw uważa, że w podmiotach leczniczych są oddziały, gdzie zatrudnianie ratowników medycznych ma sens. Pamiętać należy, że o potrzebie zatrudnienia ratownika medycznego w podmiocie leczniczym decydował będzie kierownik podmiotu leczniczego. Istotnym elementem pracy ratowników medycznych w podmiotach leczniczych jest zakres zadań jakie ratownicy medyczni będą mogli wykonywać, dlatego należy zapewnić ratownikom medycznym godne warunki pracy i szczegółowo określić zadania, które będą mogli wykonywać zgodnie z nabytymi w toku kształcenia umiejętnościami kierując się dobrem pacjenta.

9 grudnia 2015 

Zarząd Polskiej Rady Ratowników Medycznych