NSZZ Solidarność Komisja Krajowa zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Wniosek wpłynął do Trybunału w dniu 9 listopada. Został zarejestrowany pod numerem Tw 26/15. Ma obecnie status "w toku". Jest to etap wstępny, w którym dokonywana jest ocena czy wniosek spełnia wymogi formalne i może być rozpatrywana przez Trybunał. 

Związek we wniosku wnosi o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, poz. 1400) oraz § 2 ust. 4 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, poz. 1628) w zakresie w jakim przyznają prawo do zawarcia porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jedynie przedstawicielom związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne z:


1) art. 59 ust. 1 i  wyrażoną tam zasadą negatywnej wolności związkowej, w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i wyrażoną tam zasadą równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym

2) z art. 59 ust.4 Konstytucji i wyrażoną tam zasadą ograniczania wolności zrzeszania się w związkach zawodowych wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, w związku z art. 2 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 z dnia 9 lipca 1948 r. dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz.U. 1958 r., Nr 29, poz. 125, zał) i wyrażoną tam zasadą swobody przystępowania do związków zawodowych,

3) z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 167 z późn. zm.) i wyrażonym tam nakazem równego traktowania związków zawodowych przez organy państwowe.

Zobacz treść całego wniosku